Ð Å Ø Å Í È Å

 N

ãðàä Ðóñå, 21. 12. 2018 ãîäíà

 

 ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÍÀÐÎÄÀ

 

          ÐÓÑÅÍÑÊÈßÒ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, âòîðè íàêàçàòåëåí ñúñòàâ,

          â  ïóáëè÷íî çàñåäàíèå íà 01.11.18ãîä., â ñúñòàâ:

                                                ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß: ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÉ×ÅÂÀ

          ïðè ñåêðåòàðÿ ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

          ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà АНД N1701,

          ïî îïèñà çà 2018ãîä. íà Ðóñåíñêè ðàéîíåí ñúä

          è çà äà ñå ïðîèçíåñå ñúîáðàçè:

 

          Ïðîèçâîäñòâîòî å ïî ÷ë.59 è ñë. îò ÇÀÍÍ.

Ïîñòúïèëà å æàëáà îò ООД “РУБИШИПС ТРАНСПОРТ”, ЕИК:201795482, чрез адв.К. Д., процесуален представител на дружеството, проòèâ ÍÏ N18-001203/2018ãîä. íà Директора на Дирекция „Инспекция по труда - Русе, ñ êîåòî çà íàðóøåíèå íà чл.296 ал.1 КТ,вр.÷ë.8 ал.2 от НАРЕДБА за безплатното работно облеклоНАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

, на основание ÷ë.414 ал.3 КТ, в качеството му на работодател, му å íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå “имуществена санкция” â ðàçìåð íà 1500 ëâ. Защитата моли çà îòìÿíà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå êàòî íåправилно – следвало да намери приложение не КТ а Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

          ÐÐÏ íå âçåìà ñòàíîâèùå ïî æàëáàòà.

          Ïðåäñòàâèòåëÿò íà Дирекция „Инспекция по труда - Русе поддържа наказателното постановление.

          Ñëåä ïðåöåíêà íà ñúáðàíèòå ïî äåëîòî äîêàçàòåëñòâà, ñúäúò ïðèåìà çà óñòàíîâèíî îò ôàêòè÷åñêà ñòðàíà:

Íà 31.07.2018год., êîíòðîëíè îðãàíè êúì Инспекция по труда – Русе, между които св.Р., извършили проверка за спазване на трудовото законодателство по документи в сградата на Дирекция „Инспекция по труда" - Русе, на ООД “РУБИШИПС ТРАНСПОРТ”, с обект на контрол - моторен кораб „АРКА", находящ се в гр. Русе, Пристанище Изток, място №5. Повод за проверката била трудова злополука с К.Х., корабен механик, настъпила на 01.07.2018г. Въз основа на представените при проверката документи: протокол, изх.№ ПР1822851/01.08.2018г, Заповед №13 от 29.10.2012г, декларация от А.З. - пълномощник на дружеството, карта за оценка на риска, протокол за трудова злоаполука, било констатирано, че работодателят не е осигурил необходимото работно облекло – работни обувки на К.Х., корабен механик, иимащ право на това.   

Били съставени протокол от проверката, акт, обвиняващ дружеството за íàðóøåíèå íà чл.296 ал.1 КТ, вр.÷ë.8 ал.2 от НАРЕДБА за безплатното работно облекло, надлежно подписан и връчен.

Впоследствие било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което за посоченото нарушение, на основание чл.413 ал.3 КТ, наложили на “РУБИШИПС ТРАНСПОРТ”, ЕИК:201795482, горепосоченото административно наказание.

          Съдът, като съобрази доводите на защитата и приложените към преписката писмени доказателства и събраните гласни, съдържащи се в показанията на св.Р., констатира:

          Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, но по съображения различни от тези на адв.Д..

          Съдът, след като изпълни задължението си да извърши цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното наказателно постановление, констатира, че е налице неправилно приложение на материалния закон, в частта на приложената санкционна разпоредба.

Наложената имуществена санкция за нарушение на чл.296 ал.1 КТ, вр.÷ë.8 ал.2 от НАРЕДБА за безплатното работно облекло, е с правно основание чл.414 ал.3 КТ. Последната предвижда санкция за работодател за нарушение на конкретно посочени норми - разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2 КТ, касаещи трудовия договор, неговото съставяне,  регистрирането му в НАП, допускането до работа без представяне на сключен трудов договор и уведомление до НАП. Вмененото нарушение, в което е обвинено наказаното дружество обаче, няма нищо общо с трудовия договор, а касае нарушение свързано с предоставянето на работно облекло. При така констатираното Наказващият орган е санкционирал “РУБИШИПС ТРАНСПОРТ” за различно от вмененото обвинения.

          Поради изложеното наказателното постановление следва да бъде отменено.

          Òàêà ìîòèâèðàí è íà îñíîâàíèå ÷ë.63,àë.1, пр.1  ÇÀÍÍ, ñúäúò  

 

Р Å  Ø  È :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление N18-001203/2018ãîä. íà Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Русе, ñ êîåòî çà íàðóøåíèå íà чл.296 ал.1 КТ,вр.÷ë.8 ал.2 от НАРЕДБА за безплатното работно облеклоНАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

, на основание ÷ë.414 ал.3 КТ, на ООД “РУБИШИПС ТРАНСПОРТ”, ЕИК:201795482, е íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå “имуществена санкция” â ðàçìåð íà 1500ëâ.

 

          Ðåøåíèåòî ïîäëåæè íà êàñàöèîííî îáëæàëâàíå â 14-äíåâåí ñðîê îò ñúîáùàâàíåòî ìó ïðåä Ðóñåíñêè административен ñúä.

 

 

                                                       ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß:............/п/......................