Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе, 06.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе,VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..седми ноември  ……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря ЕЛКА ГОРАНОВА и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  наказателно административен характер дело № 1699/2018 г.,за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Б.Л.С.от гр. Русе ЕГН ********** в качеството му на управител на „Рубишипс Транспорт” ООД със седалище в гр.Русе против наказателно постановление № 18-001204/08.08.2018 г. на  директора на Дирекция Инспекция по труда - Русе ,с което на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ на дружеството е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН лева.

Жалбоподателят чрез процесуалния си представител моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно.

За РРП- редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

Представител на административно-наказващия орган моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е управител на „Рубишипс Транспорт” ООД със седалище в гр.Русе. Във връзка с дейността си дружеството притежава плавателни съдове. Като  главен механик на МК “Арка” по трудов договор е назначен К.Х..  

На 02.07.2018 г. във връзка с настъпила на 01.07.2018 г. трудова злополука с К.Х., проверка по спазване на трудовото законодателство на обекта, в който дружеството извършва дейността си - МК “Арка”,  намиращ се на Пристанище Изток в гр. Русе, място № 5, извършва свид.Р. – главен инспектор в Дирекция Инспекция по труда – Русе. Заедно със свой колега посещават обекта и започват проверка, при която установява, че броят на наетите лица е 73.  На тази проверка присъства Н. Ш. – служител в „Рубишипс Транспорт” ООД.

Свид.Р. оставя призовка до управителя на дружеството жалбоподател, с която кани жалбоподателят да представи документи, свързани с трудовото законодателство. Явява се упълномощен представител – А. З., която представя исканите документи, включително допълнително споразумение към трудов договор № 201/15.03.2016 г. на К.Х..  

Изследвайки представените документи, свид.Р. приема, че работодателят не е връчил срещу подпис длъжностна характеристика за длъжността “главен механик” на работника Х.. Това действие на длъжностното лице от наказаното дружество свид.Р. квалифицира като нарушение по чл.127 ал.1 т.4 от КТ и в присъствието на пълномощника съставя срещу дружеството акт за установяване на административно нарушение на разпоредбата на чл.127 ал.1 т.4 от КТ.

По-късно с обжалваното наказателно постановление № 18-001204/08.08.2018 г. директорът на Дирекция Инспекция по труда - Русе на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ налага на дружеството административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН лева.  

По приетата за установена от съда фактическа обстановка не се спори.Тя се установява от представените с преписката писмени доказателства – протокол от извършена проверка, допълнително споразумение към трудов договор, идентификационна карта, както и от показанията на разпитания свидетел.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,а по съществото си е основателна.

Безспорно жалбоподателят в качеството си на представляващ наказаното дружество е нарушил задължението си по чл.127 ал.1 т.4 от КТ, като е следвало при сключване на трудовия договор срещу подпис и отбелязване датата на връчването, да връчи на работника К.Х. екземпляр от длъжностна характеристика, но това нарушение се санкционира от санкцията на разпоредбата на чл.414 ал.1 от Кодекса на труда.В тази разпоредба законодателят е предвидил като санкция “имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв.” за работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. И в наказателно постановление е отбелязано, че работодателят е нарушил разпоредбите на чл.127 ал.1 т.4 от КТ, но е наказан по тектста на чл.416 ал.3 от КТ, който предвижда санциониране на работодателя за извършени нарушения на чл. 61, ал.1 от КТ, чл. 62, ал. 1 или ал.3 от КТ и чл. 63, ал.1 или ал.2 от КТ.

От обективна страна жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл. 414 ал.1 от Кодекса на труда.Обжалваното наказателно постановление,с което е санкциониран за друг вид нарушение се явява незаконосъобразно.При строго формалния характер на административно наказателния процес е недопустимо при наличието на специален състав на нарушението, за което законодателят е предвидил точно определен размер на наказание – имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв., да бъде налагано наказание по разпоредба, която предвижда наказание за различно по вид нарушение.  

От друга страна тази незаконосъобразност води и до нарушаване на правото на дееца да разбере за извършването на какво точно нарушение е санкциониран,още повече когато законодателят е разграничил от обективна страна изпращането на уведомление за сключен трудов договор, каквото в случая не е налице.  

Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да се отмени изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-001204/08.08.2018 г. на  директора на Дирекция Инспекция по труда - Русе ,с което на „РУБИШИПС ТРАНСПОРТ” ООД със седалище в гр.Русе, представлявано от управителя Б.Л.С.от гр. Русе ЕГН ********** на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок от съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: