РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 10.12.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на девети ноември  през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 1683по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от М.З.А. ***- 3393- 000742 от 12.09.2018 г. на Началник РУ 02 ОДМВР Русе, с което за административно нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ, е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно, като твърди, че не е извършил нарушение.

      Ответникът по жалбата  поддържа становище за неоснователност.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

     Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

      Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС. На 29.08.2018 г., около 14.40 часа, А. *** от полицейски патрул, осъществяващ пътен контрол.В хода на проверката се установило, че лицето управлява лек автомобил „Форд Галакси” с рег. № СО 8902 ВМ, собственост на трето лице- Н. М. И.. Проверяващият- св.П.П. приел, че е извършено нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ, тъй като за превозното средство нямало сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.Доколкото не бил собственик на автомобила, жалб.А. не възразил, но отказал да получи съставения му акт за нарушение.Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание глоба в размер на 400 лв.В производството пред въззивната инстанция се оспорва законосъобразността на НП, като се твърди, че нарушение не е извършено.Представя се копие от застрахователна полица за същото МПС, видно от съдържанието на която е издадена по договор със срок на действие от 10.04.2018 г. – 23.59 часа до 09.04.2019 г.- 23.59 часа.Въз основа на това се пледира за отмяна на акта на наказващия орган.

      Изложеното се установява от приложените по делото приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства-  Застрахователна полица № BG/30/118000991557, сметка към застрахователната полица от дата 30.03.2018 г., АУАН № 386451 от 29.08.2018 г., проверка за сключена застраховка гражданска отговорност на превозното средство, управлявано от жалбоподателя.Съдът намира, че не следва да кредитира показанията на св.П., тъй като същите не кореспондират с останалите доказателства по делото.

      Правни изводи:

      Жалбата е допустима, а по същество- основателна.

      Всички приложени на този етап по делото доказателства налагат единствено възможен извод, че нарушение не е извършено в хипотезата на закона, в която същото е вменено на жалбоподателя.

      По отношение на управляваното превозно средство, към датата на извършената полицейска проверка, е бил налице надлежно сключен, валиден и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.Проверката е извършена през м.август 2018 г., а договорът е сключен за срок от една година, считано от 10.04.2018 г. Това се установява от една страна от представените книжа-  застрахователна полица и сметка, а от друга- от изготвената справка, изходяща от гаранционен фонд.Има индиции, че при полицейската проверка жалб.А., в качеството на водач на МПС не е представил надлежна полица за застраховка, но тези негови действия не могат да се квалифицират като нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ, за което бил наказан.

        По изложените съображения съдът намира обжалваното постановление за необосновано и незаконосъобразно, и на основание чл.63 от ЗАНН                                                                

                                                             

                                                      РЕШИ:

 

           ОТМЕНЯ   НП № 18- 3393- 000742 от 12.09.2018 г. на Началник РУ02 ОДМВР Русе, с което на М.З.А. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: