РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 12.12.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на  девети ноември  през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: РА.ца Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 1670 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от ЕТ „Неси- Н. А.” със седА.ще гр.Русе, против Наказателно постановлеине № 05026/03.09.2018 г. на председател ДКСБТ София с което за административно нарушение по чл.57 ал.2 вр. ал.1 т.2 от ЗСБТ, е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно поради неправилно приложение на закона.

      Ответникът по жалбата  поддържа становище за неоснователност.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

     Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

     Жалбоподателят е търговец на земеделска продукция.ЕТ „Неси- Н. А.” е собственост на физическото лице Н. С. А..

     На 09.08.2018 г., в гр.Русе, на територията на стоково тържище „Плодекс” била извършена проверка на жалбоподателя от служители на Дирекция „Надзорни дейности и анА.зи”, отдел „Надзор” на ДКСБТ. В присъствието на Н. А. било установено, че се предлагат за продажба дини, които според документите възлизА. на 1000 кг. За същите хранителни стоки не били съхранявани и предоставяни на купувачите документи за безопасност на плодовете.Тези факти били установени при т.нар. контролна покупка.Във връзка с направените констатации срещу ЕТ „Неси- Н. А.” бил съставен АУАН № 005026/09.08.2018 г., сочещ осъществено административно нарушение по чл.57 ал.ІІ вр. ал.І т.2 от ЗСБТ.АУАН бил предявен, подписан с възражения, че въпросните документи не били предоставени от производителя на дините, и лично връчен.В срока на закона АН бил възразен и с доводи за маловажност на случая.Същите не били уважени и спрямо жалб. било издадено обжалваното наказателно постановление. В производството пред въззивната инстанция се твърди, че е нА.це неправилно приложение на закона, тъй като случаят следва да се преквА.фицира по чл.28 от ЗАНН.

      Изложеното се установява от приложените по делото  писмени доказателства- АУАН № 005026/09.08.2018 г., фактура с получател ЕТ „Неси- Н. А.” за закупуване на дини, документи, касаещи земеделският производител, от който били закупени плодовете.

      Правни изводи:

      Жалбата е допустима, а по същество- неоснователна.

      В производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание не са допуснати съществени процесуални нарушения.

      Извършването на административното нарушение е правилно установено и доказано.

       Видно от събраните в административнонаказателното производство доказателства, жалбоподателят има качеството на продавач на стоково тържище, което се обосновава от установените фактически обстоятелства и съотнасянето им към законовите разпоредби в ЗСБТ, регламентиращи правата и задълженията на продавачите.Нормативният акт без съмнение визира лицата, които се явяват на тържището с продукцията си и я пласират на предоставените им търговски площи.В този смисъл не може да се приеме, че в случая субектът на нарушението е неправилно установен, както и че той е трето лице- земеделският производител на установените дини.

         Съгласно разпоредбата на чл.57  ал.І от ЗСБТ продавачът на стоково тържище и пазар на производителите е длъжен да предоставя на купувачите определени документи, сред които е и декларация от производителя. Според ал.ІІ на чл.57 от ЗСБТ продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя тези документи.

          По делото се установява, че жалбоподателят не е сторил това.От страна на търговеца фактически е признат факта, че документи са липсвА., като обяснението е непредоставянето им от страна на производителя на стоката.Това обстоятелство не изключва вината на жалбоподателя, който се явява адресат на задълженията по чл.57 от ЗСБТ.

           Неоснователно е и искането за преквА.фициране на случая като маловажен в хипотезата на чл.28 от ЗАНН.Наказващият орган, произнасяйки се като първа инстанция по същество, е развил подробни съображения в тази насока, които са напълно състоятелни.Действително, осъщественото нарушение е в сферата на регулиране на отношения с висока степен на обществена значимост, доколкото се отнасят до търговията с хранителни стоки и то на стоково тържище, където оборота на продукцията е значим.Във въззивното производство също не се установиха обстоятелства, които да опровергаят тези мотивирани изводи.Наложеното административно наказание е индивидуА.зирано в минималния предвиден в закона размер- имуществена санкция от 500 лева.Наказващият орган е отчел липсата на данни за други нарушения, съобразил е тежестта на стореното и се е произнесъл без да вземе предвид каквото и да било отегчаващо отговорността обстоятелство.

           Предвид изложеното, съдът намира обжалваното постановление за обосновано и законосъобразно, и на основание чл.63 от ЗАНН

                                                              РЕШИ:

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 05026 от 03.09.2018 г. на Председател ДКСБТ София, с което на ЕТ „Неси- Н. А.” с ЕИК 202888021, със седА.ще и адрес на управление гр.Русе, ул.”Никола Табаков” 1, вх.2, ет.1, ап.3, за нарушение по чл.57 ал.2 вр. ал.1 т.2 от ЗСБТ, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: