Р Е Ш Е Н И Е     

град Русе, 06.12.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                   Русенският районен съд, втори наказателен състав, в публично

                   заседание на 18.10.2018 год, в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

                   при секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

                   разгледа докладваното от съдията АНД N1640

                   по описа за 2018 год. на Русенски районен съд

                   и за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от адв. М. П., защитник на нар. С.Б.,  турски гражданин, роден на *** год., срещу наказателно постановление № 38-0000775/2018 г., издадено от Главен инспектор в ОО „Автомобилна администрация” – Русе, с което за нарушени на чл. 12, § 7, бук. А, т.i и от ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), на основание чл.93в, ал.17, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба, в размер на 1500 лв. Процесуалният му защитник моли за отмяна на наказателното постановление като неправилно.

РРП не взема становище по жалбата.

Наказващият орган не изпраща представител.

  Съдът като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните приема, за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

На 11.09.2018 год., в гр. Русе, на ГКПП Дунав мост, жалбоподателят  бил спрян от органите на РД „Автомобилна администрация” – Русе за проверка. Същият управлявал МПС  - т.а. марка “Ивеко АТ440”, с ДК № 35 НВ3525 и полуремарке, оборудван с аналогов тахограф, и извършвал международен обществен превоз от РТурция за РРумъния. Св. Ц. изискал документи за проверка и констатирал следното нарушение: Водачът не представил тахографски лист от предходните дни – от 14.08.2018 год. до 08.09.2018 год., вкл. или удостоверение за дейности. Водачът представил три тахографски листа, за дати: 09, 10 и 11.09.2018 год. За констатираното бил съставен АУАН, обвиняващ го за нарушения на чл. 12, § 7, бук. А, т.ii от ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR). Актът бил разписан от наказания, като му бил връчен препис. Впоследствие му било връчено и издаденото наказателно постановление с горепосочените санкции. Актът и наказателното постановление били преведени от български на турски език,от назначен за това процесуално действие преводач.

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Задължението на водача по време на проверката е да представи документите, в които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден и тези от предходните 28 календарни дни чрез предоставяне на тахографски листи или удостоверение съгласно Регламент № 561 / 2006 или чл. 12, §.7, буква "а", т.(i) и изр. посл. от същата буква от Пр. "Контролен уред" АЕТR. Жалбоподателят не представил удостоверение, нито тахографски листи за предходния, посочен в акта и наказателното постановление период, факт който се установява с разпита на св.Ц.. Правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността на основание именно чл. 93, ал.17, т.1 ЗАвтП за безспорно констатираното нарушение и на същия наложена глоба в размер на 1500 лв.

В жалбата се възразява, че жпод.Б. представил на св.Ц. международен паспорт, копие от който е приложен към жалбата, от който последният следвало да направи извод, че на 09.09.2018 год. наказаният за пръв път напуска пределите на РТурция, т.е. това бил първият му работен ден и не бил задължен да представи удостоверение за дейност, след като преди 09.09.2018 год. не бил упражнявал такава дейност. Съдът не приема възражението за основателно, тъй като кога е възникнало ТПО може да бъде доказано единствено и само с копие от трудов договор, какъвто жалбопод. Б. съгласно чл. 19, ал.1, т.6 от Наредба № 11/31.10.2002 г. на МТ, по време на превоза следва да се намира в управляваното от него МПС-то и да го представи на проверяващия, за да докаже твърдението си. Посочената Наредба в чл.1 определя обхвата на приложение, а именно:

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на международен превоз на пътници и товари с автомобили с българска регистрация и за достъпа на автомобили с чуждестранна регистрация до и през територията на Република България.

(2) Международните превози на пътници и товари се извършват в съответствие с международните договори и спогодби, по които Република България е страна, при спазване на вътрешното законодателство на всяка държава, на чиято територия се осъществява превозът.

Т.е. след като не е представил копие на трудов договор жпод.Б., не може да твърди, че „преди 09.09.2018 год. не е упражнявал такава дейност”, още повече, че поставената виза е от 08.08.2018 год., дата преди инкриминирания период.

По изложените съображения съдът преценява, че наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от горното и на основание чл 63 и сл. от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38-0000775/2018 г., издадено от Главен инспектор в ОО „Автомобилна администрация” – Русе, с което за нарушение на чл. 12, § 7, бук. А, т.i от ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), на основание чл. 93в, ал.17, т.1 от ЗАвП, на С.Б., турски гражданин, роден на *** год., е наложено административно наказание глоба, в размер на 1500 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му до страните.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………