Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………

гр.Русе,  18.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VII – ми наказателен състав, в публично заседание на осемнадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

при секретаря  Наталия Тодорова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1636 / 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на Глава двадесет и осма от НПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна, следното:

Обв. Ж.И.А. е роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан (реабилитиран), с ЕГН: **********.

Обвиняемият закупил лек автомобил “Рено Сценик” с рама № VF1JA0G0517319987. На 28.08.2018 г. го привел в движение и управлявал по бул.“Гоце Делчев“ в гр.Русе, въпреки че не бил регистриран по надлежния ред. На кръстовището с ул.“Даме Груев“ бил спрян за проверка от полицейският служител свид.Й. П. Тъй като същият установил липсата на регистрационни табели, потърсил съдействие от Сектор ПП при ОДМВР – Русе. На място се явил свид.П. П. – мл.автоконтрольор, който констатирал липсата на регистрация на превозното средство и съставил срещу А. АУАН.

Впоследствие било образувано настоящото наказателно производство.

Горното се установява от обясненията на обвиняемия, свидетелските показания на Й. П. и П. П., АУАН, справка от Сектор ПП – Русе, справка за съдимост, автобиография и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

Анализа на всички доказателства разгледани отделно и в тяхната съвкупност, налагат единствения и категоричен извод:

От обективна и субективна страна обвиняемият А. осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, тъй като на 28.08.2018 г. в гр.Русе управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Рено Сценик” с рама № VF1JA0G0517319987,  който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл.140, ал.1, изр.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“ и чл.140, ал.2, изр.1 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната“ - Наредба № I – 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

От обективна страна процесното превозно средство не е било регистрирано по надлежния ред, регламентиран в горепосочените разпоредби, но въпреки това на 28.08.2018 г. обвиняемият го управлявал в гр.Русе.

От субективна страна деянието е извършено виновно при пряк умисъл, тъй като А. съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и искал тяхното настъпване.

Не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия сочи на явна незначителна степен на обществена опасност на деянието, по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК.

Нерегистрирането на МПС води до неизвършване на технически преглед за неговата безопасност, с оглед на което, в случая не е ясно дали управлявания лек автомобил е бил изобщо технически изправен или не. На следващо място лекият автомобил е управляван по път в населено място, където има интензивно движение, с което в значителна степен се създава опасност за другите участници в движението, предвид липсата на извършен технически преглед, а при евентуално настъпване на ПТП е налице и пречка за реализиране на гражданска отговорност за причинени щети. Въпреки че обвиняемият е неосъждан, не може да се приеме, че неговата обществена опасност е ниска, тъй като същият е с обременено съдебно минало и макар да е бил реабилитиран, този факт не е заличен. Освен това е и наказван по административен ред за нарушения по ЗДвП. 

Изложеното сочи, че обществената опасност на извършеното от обвиняемия престъпление не е незначителна, поради което не са налице основания за приложението на чл.9 ал.2 от НК.

Предвид изложеното, съдът признава обв.А. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението, за което е обвинен и му налага наказание, за което съобрази, че са налице законовите предпоставки по чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност.

При индивидуализация на наказанието, съдът взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства като дадените от него обяснения на досъдебното производство, с които съдейства за разкриването на обективната истина, както и изразеното съжаление за извършеното. Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът не отчете.

При така изложеното на обвиняемия следва да се наложи административно наказание “ГЛОБА” в размер на определения от закона минимум, а именно 1000 лв.

Определеното наказание би постигнало целите да се предупреди и превъзпита обв.А. към спазване на установения правен ред и в бъдеще да се съобразява с него, както и ще се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Така мотивиран и на основание чл. 378, ал.4 НПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Ж.И.А. е роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан (реабилитиран), с ЕГН: **********

за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2018 г. в гр.Русе управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Рено Сценик” с рама № VF1JA0G0517319987,  който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл.140, ал.1, изр.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“ и чл.140, ал.2, изр.1 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната“ - Наредба № I – 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, поради което и на основание чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: