РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 13.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд - пети наказателен състав в публичното заседание на 17.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1632 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

”Джинго”ООД- гр.Русе е подало жалба против наказателно постановление №352918/14.08.2018г., издадено от директора на ТД на НАП- Варна, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/2006г. за регистрация и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, на търговеца е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000лв.

Жалбоподателят излага съображения, че наказанието му е несправедливо високо и иска намаляването му, както и че на досъдебното производство са допуснати нарушения на процесуалните правила.

Ответникът по жалбата твърди. че наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да се потвърди.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 19.02.2018г. в търговски обект- заведение за бърза закуска, стопанисван от жалбоподателя, намиращ се на ул.”Александровска”, N580 в гр.Русе, била извършена продажба от търговеца на храна, за което свид.Й. заплатила 6лв. За това плащане не била издадена касова бележка от наличното там фискално устройство.

Изложената фактическа обстановка се установява по непротиворечив начин от събраните по делото доказателства.

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.185, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/2006г. за регистрация и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, тъй като на 19.02.2018г. в негов обект в гр.Русе не била издадена касова бележка за извършена продажба. Ирелевантно за делото е кой точно е извършил продажбата, тъй като продажбата е извършена от името на търговеца, на негова стока и в негов обект. Наказанието за нарушението е неправилно индивидуализирано, като при липсата на отегчаващи вината обстоятелства е следвало да бъде ориентирано към минимума от 500лв., в какъвто смисъл наказателното постановление следва да се измени.

В хода на досъдебното производсво по делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. И двата акта от тази фаза на процеса са издадени при пълно съобразяване с законовите правила за това.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №352918/14.08.2018г.. издадено от директора на ТД на НАП- Варна, с което на "Джинго”ООД- гр.Русе на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/2006г. за регистрация и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000лв.. като намалява наказанието на 500лв.


Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: