Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе,11.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе,VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …....тридесет и първи октомври……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря ЕЛКА ГОРАНОВА и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  наказателно административен характер дело № 1577/2018 г. за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Постъпила е жалба от А.Б.З., ЕГН ********** в качеството му на директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” със седалище в гр.София против наказателно постановление № 18-001193/07.08.2018г. на директора на Дирекция Инспекция по труда Русе,с което на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.1 от КТ на дружеството е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ лева.

Жалбоподателят чрез неговия процесуален представител моли съда да отмени наказателното постановление като необосновано и незаконосъобразно.

За РРП- редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

Представител на административнонаказващия орган редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е генерален директор на Държавно предприятие  „Пристанищна инфраструктура” със седалище в гр. София. Предприятието управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт и едно от поделенията - “Пристанищен терминал Русе – Запад”, е ситуирано в гр. Русе. Служителите работят на сумирано работно време.

На 14.07.2018 г. във връзка с настъпила смъртна злополука с работник, проверка по спазване на трудовото законодателство на обекта, в който дружеството извършва дейността си “Пристанищен терминал Русе – Запад”, извършва свид.Н. – главен инспектор в Дирекция Инспекция по труда – Русе. Заедно със свой колега посещават обекта и започват проверка, при която установява, че броят на наетите лица е 39.  На тази проверка присъства Николай Николов – ръководител на “Пристанищен терминал Русе – Запад”.

Свид.Н. снема писмени обяснения от длъжностни лица и оставя призовка до управителя на дружеството жалбоподател, с която кани жалбоподателят да представи документи, свързани с трудовото законодателство. Явява се упълномощен представител – М. Г., който представя исканите документи, включително графици, таблици и отчетни форми. 

Изследвайки представените документи, свид.Н. приема, че работодателят не е осигурил на работник Я.Р. непрекъсната седмична почивка най – малко 36 часа при сумирано изчисляване на работното време и е полагал труд от 28.06.2018 г. до 14.07.2018 г., общо 17 дни без седмична почивка. Това действие на длъжностното лице от наказаното дружество свид.Н. квалифицира като нарушение по чл.153 ал.2 от КТ и в присъствието на пълномощника, без да изиска писмени обяснения от работника Р., съставя срещу дружеството акт за установяване на административно нарушение на разпоредбата на чл.153 ал.2 от КТ. По акта постъпват писмени възражения.

На 07.08.2018 г., без да обсъди писмените възражения, с обжалваното наказателно постановление директорът на Дирекция Инспекция по труда Русе на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.1 от КТ налага на предприятието административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ лева.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на следните доказателства –  възражение, протокол за извършена проверка, обяснения,таблици за планиране на работни смени на служители, правилник за вътрешния трудов ред, както и от показанията на разпитаните актосъставител и свидетелите П. и Р..

По приетата за установена фактическа обстановка не се спори.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като изхожда от оправомощено да обжалва лице и е подадена в законоустановения срок,а разгледана по същество е основателна.

При постановяване на обжалваното наказателно постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила довело до необоснованост на постановлението.

Единствено въз основа на представените таблици за планиране на работни смени на служителите и обяснения от ръководител, без да са изискани писмени обяснения от служителя,  наказващият орган е направил извода,че работникът Р. е полагал труд 17 дни без седмична почивка. Относно изпълнителното деяние не са събирани други доказателства. Към настоящия момент е изминал голям период от време и не може да се установи това обстоятелство, а видно от показанията на свид. П. предварително изготвените графици търпят промяна и в тях се отразяват отработените от служителите часове по начин, по който да не позволи работник да положи труд повече от допустимия. Разпоредбата на чл.153 ал.3 от КТ предвижда, че при промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това, какъвто е настоящият случай.  Без да са изчислени часовете, за които е работил Р., наказващият орган е приел, че същият е полагал труд в продължение на 17 дни без седмична почивка.

Приложеното по делото обяснение не представлява доказателствено средство, въз основа на което според правилата на наказателноадминистративното право да могат да се направят изводи за извършено административно нарушение.Освен това изявлението в обяснението по съществото си представлява самопризнание за извършено административно нарушение, а други доказателства относно извършено нарушение не са събирани.По този начин обяснението и представените таблици за планиране на работни смени на служителите са единственото доказателство, въз основа на което наказващият орган е изградил своите изводи.Този подход за събиране на доказателства и изграждане на изводи относно наличие на нарушение,авторството му и неговите обективни и субективни признаци само въз основа на самопризнание на извършител противоречи на основен принцип в наказателното производство регламентиран в разпоредбата на чл.116 ал.1 от НПК.До тази необоснованост на обжалваното наказателно постановление се е достигнало в следствие на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.Предвид наличието само на индиции за извършено нарушение,наказващият орган не е изпълнил задължението си по чл.52 ал.4 от ЗАНН да извърши разследване на спорните обстоятелства. Наличието на тези спорни обстоятелства, свързани точно с полагането на труд от работниците, е налагало извършване на разследването им от наказващия орган.

Без да извърши разследване и след като се е позовал само на обясненията и представените таблици,наказващият орган е нарушил още един основен принцип на събиране на доказателствата в наказателното производство – този регламентиран в разпоредбата на чл.116 ал.2 от НПК и според който самопризнанието не освобождава съответните органи от задължението им да събират други доказателства.Неизпълнението на тези регламентирани процесуални задължения е довело до необоснованост на обжалваното наказателно постановление, тъй като в хода на административнонаказателното постановление не са безспорно установени съставомерни факти, свързани със субективната страна на нарушението.Като не е преценявал наличието или не на обстоятелства игнориращи виновно неизпълнение на правно регламентирано задължение,наказващият орган е постановил необоснован акт.

 Предвид изложеното,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени изцяло като постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано.

             Мотивиран така и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

                                               Р    Е     Ш    И:

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 18-001193/07.08.2018г. на директора на Дирекция Инспекция по труда Русе,с което на ДП „Пристанищна инфраструктура” със седалище в гр.София, представлявано от А.Б.З., ЕГН ********** на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.1 от КТ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок от съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: