РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 3.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 10.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1563 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

D. M. от Република Румъния е подал жалба против наказателно постановление №18- 1085- 002087/ 13.08.2018г., издадено от началник група при сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.185 вр. чл.5, ал.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. и на основание чл.175, ал.5 от ЗДвП са му наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Жалбоподателят излага съображения, че в хода на досъдебното производство по делото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и иска отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 13.08.2018г., около 13.25 часа, жалбоподателят, гражданин на РРумъния, управлявал автомобил с рег.№GR13MAX в кръговото кръстовище за навлизане в района на ГКПП- Дунав мост в гр.Русе. Била създадена специална организация на движението от органите на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, поради натоварен трафик. На жалбоподателя било разпоредено да води автомобила в определена лента на пътя, което той не изпълнил и с поведението си и местоположението на автомобила създал хаос в движението. На 13.08.2018г. срещу него започнало настоящото производство със съставяне на акт за установяване на административно нарушение, без за това действие да бъдат използвани услугите на преводач от румънски език. Издаденото впоследствие наказателно постановление му било връчено без участие на същата процесуална фигура.

Дадената фактическа обстановка води до следните правни изводи:

В хода на досъдебното производство са допуснати особено съществени нарушения на процесуалните правила, които дават основание на съда да не се произнася по съществото на спора. Жалбоподателят е чужд гражданин и съответно не владее български език, поради което с оглед охраната на правото му на защита е било необходимо участието на преводач в производството. Съгласно чл. 142, ал. 1 от НПК, приложим субсидиарно на основание чл. 84 от ЗАНН, когато обвиняемият или свидетелят не владее български език, се назначава преводач. По този начин законодателят е осигурил възможността на лицата, които не владеят български език да участват пряко в производството, да представят доказателства, да се запознават с преписката и да осъществят в пълен обем процесуалните си права. Тази разпоредба е приложима и в административнонаказателния процес, доколкото в ЗАНН няма предвидени изрични правила относно участието в него на нарушител, който не владее български език. Правото на чужденеца да ползва безплатно услугите на преводач и кореспондиращото задължение на административния орган да назначи такъв, когато той не владее езика, на който се води производството, е строго обвързано с осигуряване на правото на лицето да узнае същината, а оттук и възможността да предприеме съответна на интересите си линия на защита, така че производството срещу него да бъде справедливо. В случая нарушителят е румънски гражданин, като няма спор по делото, че същия не владее български език. В същото време недопустимо е съвместяването на процесуалното качество на преводач на привлеченото към административно-наказателна отговорност лице с това на водещ производството по установяване на административното нарушение и повдигане на административно-наказателно обвинение чрез съставяне на АУАН. В административно-наказателното производство процесуалното качество на актосъставителя се приравнява на това на разследващите органи по НПК. Съгласно чл. 53, ал. 1, вр. чл. 47, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, т.6 от НПК е недопустимо съвместяването на процесуалното качество на разследващ орган с това на преводач. При липсата на преводач жалбоподателят е бил лишен от всякаква възможност да се защити, като не е разбирал и в какво е обвинен. Този процесуален пропуск бил налице и по отношение и на двата акта от досъдебната фаза на процеса. Всичко изложено предпоставя отмяната на наказателното постановление.

Водим от горното, съдът

РЕШИ

ОТМЕНЯВА наказателно постановление N018-                    1085-     002087/

13.08.2018г., издадено от началник група при сектор ПП при ОД на МВР- Русе, с което на D.M. от Република Румъния на основание чл.185 вр. чл.5, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. и на основание чл.175, ал.5 от ЗДвП са му наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ