РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 7.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд - пети наказателен състав в публичното заседание на 10.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1551 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Е.Д.Г. *** е подал жалба против наказателно постановление №18- 1085- 001934/24.07.2017г., издадено от началника на сектор ПП на ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.182,          ал.1,     т.6 във от ЗДвП му е наложено

административно наказание глоба в размер на 750лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Жалбоподателят излага съображения, че наказателното постановление е неправилно и иска отмяната му, поради съществени нарушения на процесуалните правила.

Ответникът по жалбата не взема отношение по нея.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 5.11.2017г., в 13.05 часа, жалбоподателят управлявал л.а. “Рено” с рег.№Р2743ВР по бул."България” в гр.Русе, в участъка до №115, със скорост на движение 109км/ч при разрешена такава 50км/ч.

Тази фактическа обстановка се доказва по категоричен начин от събраните по делото доказателства.

Изложената фактическа обстановка води на следните правни изводи:

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, тъй като на 5.11.2017г. в гр.Русе управлявал МПС със скорост 109км/ч при разрешена такава 50км/ч, като превишила разрешената скорост на движение с 59км/ч. От обективна страна скоростта е правилно и законосъобразно установена. Определянето на скоростта е станало след приспадане на допускът в измерваната скорост, който варира в три процента и е заложен в техническите характеристики на устройството. Приспадането е действие по- благоприятно за дееца в случая. Следва да се отбележи, че в хода на досъдебното производство по делото не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Нарушението е установено с предвидените в закона способи. Времето и мястото на извършване на нарушението са правилно индивидуализирани и дават възможност за пълна защита срещу обвинението. Спазени са и всички правила на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и измерващото средство е напълно годно да бъде използвано по неговото предназначение. Видно от разпоредбата на чл. 752 от Наредбата извършената регистрация от радарния скоростомер съответства на всички предписания досежно нея, тъй като съдържа датата и времето на измерването, измерената скорост и посоката на движение на превозните средства. Съгласно техническото описание на използваното за измерване на скоростта средство, то притежава способност за селективност и измерването на скоростта на конкретен автомобил не се смущава от заобикалящите го други ППС-та. Участъкът от пътя, където е извършено нарушението, е с максимална скорост за движение 50 км/ч. Спазени са и сроковете за издаване на актовете от досъдебната фаза на процеса, началния момент на които е узнаването на нарушението от органите за контрол на движението по пътищата. От субективна страна жалбоподателят е действал при пряк умисъл- той съзнавал ограничението на скоростта, знаел е, че не следва да я превишава, но въпреки това управлявал автомобила със скорост над разрешените норми. Наказанието за нарушението е правилно индивидуализирано към единствения му възможен размер. Поради всичко изложено наказателното постановление следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-                        1085-

001934/24.07.2017г., издадено от началника на сектор ПП на ОД на МВР-Русе, с което на Е.Д.Г. *** на основание чл.182, ал.1, т.6 във от ЗДвП са наложени административно наказания глоба в размер на 750лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.


Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: