РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 7.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 10.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1533 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

„Транс стар”ЕООД в ликвидация- гр.Русе е подало жалба против наказателно постановление №347793/13.07.2018г., издадено от директора на Офис- Русе при ТД на НАП- Варна, с което на основание чл.178 във вр. чл.107, т.4, б.а от ЗДДС му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението и иска отмяната на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да се потвърди.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят бил регистрирано по ДДС юридическо лице. На 1.02.2017г. дружеството било прекратено и това обстоятелство било вписано в търговския регистър. Представител на въззивника подал заявление за дерегистрация по ЗДДС на 19.04.2018г.

Изложената фактическа обстановка се установява по непротиворечив начин от събраните по делото доказателства.

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.178 във вр. чл.107, т.4, б.а от ЗДДС, тъй като за периода 1.02.2017г- 18.04.2018г., като прекратен на 1.02.2017г. търговец, в двуседмичен срок от прекратяването си, не подал заявление да дерегистрация по

ЗДДС в Офис- Русе на ТД на НАП- Варна. Случаят не само не е маловажен, а е с изключтилна значимост за защитаваните с процесиите норми обществени отношения. Процесното бездействие, явило се изпълнително деяние на обсъжданото нарушение, създава значителна опасност за оборота, защото въпреки забраната на прекратените търговци да участват в сделки, те не са дерегистрирани и недобросъвестните от тях биха могли да го сторят, с което да създадат проблеми за финансовата система на страната. Закъснението за подаване на заявлението за прекратяване на регистрацията е повече от една година, което е още един аргумент за немаловажност на случая. Актовете от досъдебната фаза на процеса са издадени в предвидените за това процесуални срокове. Съгласно чл.34. ал.1 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако АУАН не е съставен в срок от три месеца от откриване на нарушителя или една година от извършване на нарушението. В случая съдът приема,че нарушителят е открит след подаване от него на заявление за дерегистрация, което е станало на 19.04.2018г. Нарушителят следва да се счита открит, когато в писмен документ, показания на свидетели или личното му волеизявление се съдържат данни, които не пораждат съмнение за авторството на деянието. В случая това е станало с личното му заявление и доколкото актът е съставен на 25.04.2018г. съдът приема, че няма нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано, ориентирано към абсолютния минимум. Поради всичко изложено и наказателното постановление следва да потвърди.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА                      наказателно                      постановление

N2347793/13.07.2018г., издадено от директора на Офис- Русе при ТД на НАП- Варна, с което на„Транс стар”ЕООД в ликвидация- гр.Русе на основание чл.178 във вр. чл.107, т.4, б.а от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.