РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 7.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 10.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1532 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Ауто флаш ООД- гр.Русе е подало жалба против наказателно постановление N2351431/3.08.2018г., издадено от директор офис- Русе на ТД на НАП-гр.Варна, с което на основание чл.355, ал.1 във вр. чл.5, ал.4, т.1 от КСО във вр. чл.З, ал.1, т.1 от НАРЕДБА N2 Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица/Наредбата/ му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.

Жалбоподателят излага съображения, че случаят е маловажен и иска отмяната на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да се потвърди.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят бил осигурител и работодател, който в срок до 25.04.2017г. не подало декларация образец 1 по Наредбата с данни за м.март 2017г. Декларацията подал на 19.03.2018г.

Изложената фактическа обстановка се установява категорично и непротиворечиво от събраните по делото доказателства и води до следните правни изводи:

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.355, ал.1 във вр. чл.5, ал.4, т.1 от КСО във вр. чл.З, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № Н-8
от 29.12.2005 г., тъй като в периода 1.04.2017г.- 18.03.2018г. в гр.Русе, като осигурител и работодател, не подал декларация образец 1 по НАРЕДБА № Н-8 в предвидения за това срок. С неподаването в срок на декларацията се осъществява състава на вмененото нарушение, защото срокът е основен елемент от този състав. Спазени са и сроковете за издаване на актовете от досъдебната фаза на процеса, началния момент на които е узнаването на нарушението от органите по приходите с подаване на декларацията извън срока. Не е налице маловажен случай, тъй като конкретния с нищо не разкрива по- ниска обществена опасност от другите подобни деяния, извършвани ежедневно от други осигурители, като настоящия разкрива и по- продължителен срок на бездействие досежно упражняване на законовото задължение. Наказанието за нарушението е правилно индивидуализирано и ориентирано към минимума. Поради всичко това наказателното постановление се явява правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА ”Ауто флаш”ООД- гр.Русе е подало жалба против наказателно постановление N9351431/3.08.2018г.,                                       издадено от

директор офис- Русе на ТД на НАП-гр.Варна, с което на ”Ауто флашООД- гр.Русе на основание чл.355, ал.1 във вр. чл.5, ал.4. т.1 от КСО във вр. чл.З, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.