Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе,03.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе,VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..седемнадесети октомври ……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря ЕЛКА ГОРАНОВА и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  административно наказателно дело № 1531/2018 г.,за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от В.М.П. *** ЕГН ********** в качеството му на собственик на ЕТ “Мастър – В” Русе против наказателно постановление № 347860/16.07.2018 г. на директора на офис Русе при ТД на НАП Варна,с което на основание чл.31 от ЗАНН на търговеца е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТДЕСЕТ лева.

Жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното наказателното постановление като неправилно. 

За РРП- редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

Представител на административно-наказващия орган моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е е собственик на ЕТ “Мастър – В” Русе. Във връзка със започване, прекъсване и възобновяване на дейността си, жалбоподателят следва да подава декларации по Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морски лица в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

На 16.05.2018 г. търговецът подава декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която посочва, че упражнява дейността си от 01.06.2017 г. Свид.К. - инспектор по приходите в ТД на НАП Варна ИРМ Русе приема декларацията и веднага съставя срещу търговеца акт за установяване на административно нарушение на разпоредбите на чл.1 ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морски лица.

По - късно с обжалваното наказателно постановление № 347860/16.07.2018 г.  директорът на офис Русе в ТД на НАП Варна на основание чл.31 от ЗАНН налага на  търговеца административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТДЕСЕТ лева.

Изложеното се установява от показанията на свидетеля и констатациите в акта.

С оглед установеното, съдът намира жалбата за основателна:

Безспорно жалбоподателят в качеството си на самоосигуряващо се лице е нарушил задължението си по чл.1 ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морски лица, като е следвало в срок до 08.06.2017 г. да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице във връзка със започване на дейността си, но това нарушение се санкционира от санкцията на разпоредбата на чл.355 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.В тази разпоредба законодателят е предвидил като санкция “Глоба в размер на 50 до 500 лв. за физическите лица”.

От обективна страна жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл. 355 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.Обжалваното наказателно постановление,с което е санкциониран за друг вид нарушение се явява незаконосъобразно.При строго формалния характер на административно наказателния процес е недопустимо при наличието на специален състав на нарушението, за което законодателят е предвидил точно определен размер на наказание – глоба от 50 до 500 лв., да бъде налагано наказание по обща разпоредба, която от своя страна е скрепена с различна по размер санкция.

От друга страна тази незаконосъобразност води и до нарушаване на правото на дееца да разбере за извършването на какво точно нарушение е санкциониран,още по-вече когато законодателят е разграничил от обективна страна неподаването на декларации от самоосигуряващите се лица.   

Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да се отмени изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН съдът

 

 

                                               Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 347860/16.07.2018 г. на директора на офис Русе при ТД на НАП Варна, с което  на  ЕТ “Мастър – В” Русе със собственик В.М.П. на основание чл.31 от ЗАНН е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТДЕСЕТ лева.  

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Русе 14-дневен срок от съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: