Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ………………

гр.Русе, 18.12.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Русенският районен съд, СЕДМИ наказателен състав, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                             Председател: Мирослав Йорданов

 

при секретаря Наталия Тодорова,

като разгледа докладваното от съдията АНДело № 1510 / 2018 год., по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на наследниците на М. В. Б. против Наказателно постановление № МТМ - 01 / 20.03.2018 г. издадено от началника на РОНП – Северна Централна България към ГДНП, с което на основание с чл.52г от ЗТИП за нарушение по чл.4б, т.1 от същия закон във вр. с чл.17, ал.2 и чл.25, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН, на ЕТ „Младен Бояджиев - КВД“ е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева. Иска се от съда, да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно, тъй като Б. починал на 12.04.2018г. и на основание чл.34, ал.1, б.“а“ от ЗАНН образуваното административнонаказателно производство следвало да се прекрати.

Редовно призовани, не се явяват, но процесуалният им представител изпраща писмено становище, в което излага доводите си, които припокриват тези от жалбата.

          Ответникът, редовно призован, се явява. Счита наказателното постановление за законосъобразно и иска от съда, да го потвърди.

Русенската районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и също не взема становище.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирани лица в законоустановения 7 - дневен срок и по същество е ОСНОВАТЕЛНА, но по съображения, различни от изложените в жалбата и писменото становище.

От фактическа страна се установява, че на 12.12.2017 г. в гр.Русе при извършена проверка от органите на РОНП – Северна Централна България към ГДНП се констатирало, че ЕТ „Младен Бояджиев - КВД“ предлагал продукт - LED светлинна гирлянда, без наименование и адрес на производител / вносител. Във връзка с това на 09.02.2018 г. срещу  търговеца бил съставен АУАН за нарушение по чл.4б, т.1 от ЗТИП. Впоследствие на 20.03.2018 г. наказващият орган издал обжалваното наказателно постановление, а на 12.04.2018 г. собственикът на ЕТ „Младен Бояджиев - КВД“ – М. В. Б., починал.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена, въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на последния акт на контролния орган.

Съдът не споделя изложеният довод за отмяна на наказателното постановление, тъй като административнонаказателното производство следвало да се прекрати на основание чл.34, ал.1, б.“а“ от ЗАНН, поради смъртта на Младен Василев Бояджиев.

В случая наказателното постановление било издадено преди кончината на Б. Ако наследниците по закон на починалия собственик на ЕТ не желаят да извършват и да продължат търговската дейност на своя наследодател, не поемат предприятието и фирмата на едноличния търговец, те пак отговарят за задълженията на своя наследодател, които са възникнали в резултат на търговската му дейност. Това е така, тъй като имуществото на физическото лице и на едноличния търговец са едно цяло и отговорността на едноличния търговец не е ограничена от имуществото на фирмата. ЕТ носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество, независимо дали е част от предприятието на ЕТ, дали е лично имущество, или имущество СИО, поради което и неговите наследници отговарят за тези задължения със същото това имущество, независимо дали са поели или не са поели предприятието на ЕТ. В този смисъл е и Решение № 437 от 17.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 70/2011 г., III г. о., ГК.  Създаденото по време на търговската дейност предприятие на едноличния търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения е собственост на физическото лице и след неговата смърт се наследява по общите правила на Закона за наследството, дори и неговите наследници да не са поели дейността му, съобразно чл.60 ал.2 от ТЗ.

С оглед изложеното, не са налице визираните в чл.34, ал.1, б.“а“ от ЗАНН, предпоставки за прекратяване на административнонаказателното производство.

В конкретния казус наказващият орган е подвел под административнонаказателна отговорност ЕТ за това, че на 12.12.2017 г. в гр.Русе ЕТ „Младен Бояджиев - КВД“ предлагал продукт - LED светлинна гирлянда, без наименование и адрес на производител / вносител – нарушение по чл.4б, т.1 от ЗТИП във вр. с чл.17, ал.2 и чл.25, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН.

Според чл.4б,т.1 от ЗТИП, търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а са с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1 от ЗТИП. Последната разпоредба задължава производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по чл. 26а, да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно - върху опаковката му и придружаващата го документация.

От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява, че на 12.12.2017 г. в гр.Русе ЕТ „Младен Бояджиев - КВД“ предлагал продукт - LED светлинна гирлянда, на стойност 8 лева, на която фигурирал следният надпис: 100 LED MULTI FUNCTION, производител - P.R.C, 220V, 50Hz, 46W, маркировка за клас II на ел.защита, IP44; марка за съответствие и означение CE GXF0012-0. От изложеното е видно, че производителят е нанесъл своето име, но не и пощенския адрес за връзка с него, освен това липсва информация за името и адреса на вносителя на продукта. Следователно се налага извода, че действително е била нарушена разпоредбата на чл.4б, т.1 от ЗТИП във вр. с чл.17, ал.2 и чл.25, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН.

Същевременно настоящата съдебна инстанция намира, че административният орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН като предупреди нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание, тъй като случаят е маловажен. На основание чл.9, ал.2 от НК във вр. с чл.11 от ЗАНН не е административно нарушение деянието, което макар формално да осъществява признаците на предвидено в закона нарушение, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. В административната преписка няма данни проверяващите да са установили други нарушения на ЗТИП. Предвид обстоятелството, че се касае за един артикул, ниската му цена, липсата на настъпили вредни последици от нарушението, както и липсата на други нарушения, обществената опасност на деянието е явно незначителна. При това положение е следвало административният орган да приложи чл.28 от ЗАНН. Като не е приложил горната разпоредба наказващият орган е издал наказателното постановление в нарушение на процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде отменено.

 

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № МТМ - 01 / 20.03.2018 г. издадено от началника на РОНП – Северна Централна България към ГДНП.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.      

                                                                  

Районен съдия: