РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 11.12.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на  втори октомври  през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 1508 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от П.М.Д. ***, против Наказателно постановление № 18- 4569- 000302 от 21.08.2018 г. на Началник РУП Две могили ОДМВР Русе, с което  за административно нарушение по чл.70 ал.3 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно

      Ответникът по жалбата  поддържа становище за неоснователност.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

     Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

      Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС.

      На 14.08.2018 г., управлявайки лек автомобил „Сеат Ибиза” с рег. № Р 0325 КА, жалбоподателят се движел из улиците на с.Щръклево, обл.Русе.Около 11.00 часа на посочената дата, същият бил спрян за полицейска проверка от полицейски патрул, в чиито състав бил и св.Т.Д.-***.Повод за извършването на тази проверка било обстоятелството, че полицейските служители забелязали как превозното средство се движи без включени светлини.По данни на Д., първоначално полицейските служители преценили, че на жалбоподателя следва да бъде наложена глоба с фиш, но тъй като той отказал да бъде санкциониран в тази процедура, бил съставен АУАН № 386759/14.08.2018 г., сочещ извършено такова по чл.70 ал.3 от ЗДвП.АУАН бил предявен и след като вписал напълно неотносими възражения, жалбоподателят отказал да го подпише.Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление.Основният довод, аргументиран от жалб.Д. в производството се състои в това, че според него полицейският автомобил, с който се изпълнявал наряд, бил технически неизправен.В производството пред въззивната инстанция се иска отмяна на постановлението и поради маловажност на случая.

      Изложеното се установява от приложените по делото приложеният по делото акт за нарушение от 14.08.2018 г., както и от показанията на св.Т.Д..Съдът дава вяра изцяло на свидетелските показания.Св.Д. лично и непосредствено е възприел фактическите обстоятелства, въз основа на които е заключено, че е налице извършено административно нарушение.Както изрично посочва, същият наблюдавал движението на управлявания от жалб.Д. автомобил, включително и липсата на включени дневни светлини.В настоящото производство е ирелевантно какви последващи спорове са възникнали между жалбоподателя или негови близки със служителите на реда, доколкото предмет на разглеждане и преценка са доказателствата, свързани с твърдяното конкретно административно нарушение, обстоятелствата на същото, самоличността на нарушителя и вината му.

      Правни изводи:

      Жалбата е допустима, а по същество- неоснователна.

      В производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание не са допуснати съществени процесуални нарушения.

      Извършването на административното нарушение е правилно установено и доказано. Според разпоредбата на чл.70 ал.3 от ЗДвП, през деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини. Налице е редовно съставен акт за нарушение по ЗДвП, който се ползва с презумптивна доказателствена сила.Оспорване на обстоятелствата по същество на предмета на делото не е сторено.Всички аргументи, изложени от жалбоподателя и повереника му са свързани с претенции към техническата изправност на полицейския автомобил, с който е патрулирал актосъставителят.Не е налице нито един приложен аргумент по същество, който да опровергава личните възприятия, възпроизведени от св.Д., че водачът е управлявал превозното средство без да съобрази изискванията на закона, посочени по- горе.Няма нито едно доказателство за тенденциозно поведение на проверяващите спрямо жалбоподателя до момента на констатиране на нарушението, а последващите спорове  на Д. с полицията не могат да бъдат предмет на настоящото дело. От субективна страна нарушението е извършено виновно.

        Възраженията относно правилното приложение на закона и искане за преквалифициране на нарушението като маловажно в хипотезата на чл.28 от ЗАНН, не са основателни.Специалният закон- ЗДвП дефинира маловажното нарушение в допълнителните си разпоредби и очевидно действията на жалбоподателя конкретно не кореспондират с тази дефиниция.Основен принцип е, че специалният закон дерогира общият и на това основание хипотезата на ЗАНН не е приложима. От друга страна, тези възражения и това искане явно са в противоречие и със събраните доказателства, според които първоначално проверяващите са инициирали санкциониране на лицето в хипотезата на чл.186 от ЗДвП- с фиш.Нарушението е оспорено веднъж вече от соченото като нарушител лице и именно това е предпоставило съставянето на акт.Тезата на жалбоподателя, че изобщо не е извършил каквото и да било нарушение е несъвместима с преквалифициране на случая по чл.28 от ЗАНН.Наложеното конкретно административно наказание- глоба в размер на 20 лв.- на основание чл.185 от ЗДвП, е правилно и законосъобразно индивидуализирано по вид и размер, като не са налице основания за изменение на обжалваното постановление и в тази му част.

          Мотивиран така и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

                                                              РЕШИ:

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 18- 4569- 000302  от 21.08.2018 г. на Началник РУП Две могили ОДМВР Русе, с което на П.М.Д. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.70 ал.3 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: