Р Е Ш Е Н И Е

 

…….

 

гр.Русе,11.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе, VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..тридесет и първи октомври……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря ЕЛКА ГОРАНОВА и в присъствието на прокурор ГЕОРГИ МАНОЛОВ разгледа докладваното от съдията  наказателно административен характер дело № 1478/2018 г.,за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Постъпила е жалба от М.М.Р. *** ЕГН **********  против наказателно постановление № 673/03.08.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите Русе, с което на основание чл.266 ал.1 вр. чл.272 от ЗГ му е наложено административно наказание ГЛОБА  в размер на ТРИСТА лева и е постановено заплащане на сумата 28,62лв. равностойност на липсващи вещи – 0,70 пр. куб.м. дърва за огрев(акация).

Жалбоподателят и неговият процесуален представител молят съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно и необосновано,като твърди,че не е извършвал нарушение на Закона за горите.

Представител на Районна прокуратура - Русе моли съда да потвърди постановлението.

Представител на административнонаказващия орган моли съда да потвърди постановлението.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят живее в с. Малко Враново, обл. Русе в дома на М.Р. М.– негов баща. 

На 10.11.2017г. проверка в двора на къщата, в която живее жалбоподателят, извършва свид.Д. ***.Свидетелят констатира дърва за огрев (акация). По отрязаната част свидетелят приема,че част от тези дъэрва са рязани наскоро  и определя кубатурата им на 2 пространствени куб.м.Констатира,че върху тези дърва няма поставена марка и не са придружени с превозен билет. Съставя два акта за част от дървата за установяване на административно нарушение, а въз основа на тях са издадени и две наказателни постановления срещу жалбоподателя, с които са наложени глоби и е постановено заплащане на сумата 79,20лв. равностойност на липсващи вещи – 2 пр. куб.м. дърва за огрев(акация).

Няколко месеца по – късно, на 21.05.2018 г., свид.Д. извършва нова проверка в двора на същата къща. Отново открива дърва за огрев (акация) и определя кубатурата им на 0,70 пространствени куб.м., като констатира,че върху тези дърва няма поставена марка. Визуално преценява, че тази дървесина е различна по време на отрязване,а не по вид от дървесинатата, която са установили при предходната проверка. Без да изиска информация чия собственост е имотът, свид. Д. съставя срещу М.Р. акт за установяване на административно нарушение на разпоредбата на чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ, въпреки писмените обясненията, които дава Р. от къде има дървесината и че е същата, която са намерили при предходната проверка. Съставя акт за установяване на административно нарушение и за това, че на дървесината няма поставена марка.

На 03.08.2018 г., без да обсъди обясненията с обжалваното наказателно постановление № 673/03.08.2018 г. директорът на Регионална дирекция по горите Русе на основание чл.266 ал.1 вр. чл.272 от ЗГ налага на жалбоподателя административно наказание ГЛОБА в размер на ТРИСТА лева и постановява заплащане на сумата 28,62лв. равностойност на липсващи вещи – 0,70 пр. куб.м. дърва за огрев(акация).Стойността е определена по „база данни на ИАГ за средно достигнати цени при продажба от склад по асортименти”.Срещу жалбоподателя е издадено още едно наказателно постановление за същата дървесина,на която няма поставена марка.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на приложените с преписката писмени доказателства – нотариален акт, писмени обяснения,наказателно постановление,както и от показанията на разпитания свидетел Д. и Б..

От показанията на свид.Д. се установява,че още преди съставянето на акта жалбоподателят е твърдял,че дървата са добити при почистване на саморасли видове.

Така констатираната фактическа обстановка не се оспорва.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като изхожда от лице с право на жалба и е подадена в предвидения от ЗАНН седемдневен срок,а разгледана по същество е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е необосновано и това е довело до неговата незаконосъобразност по следните причини:

Не се спори по въпроса,че в двора на имота, в който живее жалбоподателят се съхраняват дърва, непридружени с превозен билет. Не е изследвано обстоятелството чия собственост е имотът, респективно кой е извършил действията по съхраняване на дървесината, а само въз основа на обстоятелството, че проверяващите са посрещнати от жалбоподателя, са направени изводи за авторството на деянието.. Липсата на доказателства относно авторството на изпълнителното деяние «съхраняване» прави обжалваното наказателно постановление необосновано. Освен това безпреки или множество косвени доказателства е прието също така, че дървесината е различна от тази, установена при предходната проверка. Липсата на безспорни доказателства относно предмета на нарушението също прави обжалваното наказателно постановление необосновано.

Обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и в частта си по чл.273 от ЗГ.Без каквито и да е мотиви наказващият орган е приел,че предметът на нарушението липсва.Този извод освен необоснован е и нелогичен,тъй като ако бе така,т.е. ако дървата липсваха нямаше как да се направи извода,че върху тях няма поставена марка.Необоснованият и нелогичен извод,че предметът на нарушението липсва е довел до незаконосъобразно присъждане на равностойност.Такава хипотеза законодателят съвсем логично не е предвидил и не е дал правомощия в ЗГ за определяне на равностойност по каквито и да било „бази данни” и съответно за присъждането на такава.Напротив,в разпоредбите на чл.273 от ЗГ законодателят е предвидил отнемане на предмета на нарушението във всички случаи и е разработил точни правила за разпореждане с отнетите вещи.Като не е съобразил тези правила,наказващият орган е постановил незаконосъобразен акт и в частта за отнемането.

Предвид горното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е необосновано,тъй като не са събрани никакви доказателствна , че жалбоподателят  е извършил нарушението за което е санкциониран и незаконосъобразно,тъй като не е съобразено с разпоредбите на чл.273 от ЗГ и като такова следва да се отмени изцяло.

По изложените съображения,съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 673/03.08.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите Русе ,с което на М.М.Р. *** ЕГН ********** на основание чл.266 ал.1 вр. чл.272 от ЗГ е наложено административно наказание ГЛОБА  в размер на ТРИСТА лева и е постановено заплащане на сумата 28,62лв. равностойност на липсващи вещи – 0,70 пр. куб.м. дърва за огрев(акация).

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: