Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 № ……………

гр.Русе, 14.12.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Русенският районен съд, СЕДМИ наказателен състав, в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                   Председател: Мирослав Йорданов

 

при секретаря Наталия Тодорова,

като разгледа докладваното от съдията АНДело № 1465 / 2018 год. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Илие – Мариан Чаушу в качеството му на управляващ и представляващ “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД против Наказателно постановление № 163 / 28.02.2018 год. на началника на Митница - гр.Русе, с което за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 23 783,45 лв., а на основание чл.234, ал.4 от ЗМ е присъдено да заплати равностойността на стоките предмет на нарушението – 39 310,68 лв.

С жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. Редовно призован, изпраща свой процесуален представител, който излага доводите си за незаконосъобразността му.

          Ответникът по жалбата, редовно призован, изпраща процесуален представител, който моли съда да потвърди НП, като законосъобразно.

Русенската районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 14.06.2017 г. дружеството-жалбоподател, в качеството си на вносител подало, чрез пряк представител, в отдел „Митническо оформяне“ към ТМУ - Русе митническа декларация за режим едновременно допускане за свободно обръщение и крайна употреба на стоки от Китайската народна република, които били предмет на освободена доставка по ДДС до Румъния. Декларацията била приета в БИМИС и регистрирана с митнически референтен номер (МРН) 17BG004000Н0033595. Като стока № 7 в митническата декларация била посочена стока - стоманено въже на макара, 500 бр., декларирани с тарифен код 7312 90 00 00 и цена 21 628,50 щатски долара. Ставката на мито за декларирания код по отношение на трети страни бил 0%. Като стока № 11 била декларирана стока - мрежа за шпакловка, 60 бр. с тарифен код 7019 90 00 90 и цена 912.80 щатски долара. Ставката на мито за декларирания код по отношение на трети страни бил 7 %.

За стока № 7 - стоманено въже, с ТАРИК код 7312 90 00 00 била начислена нулева стойност, т.е. 0,00 лв., а за стока № 11 - мрежа за шпакловка, с ТАРИК код 7019 90 00 90 била начислена ставка на мито 7 %, а именно 111.43 лв. В митническата декларация не бил начислен ДДС, тъй като стоката била предназначена за потребление в друга държава членка.

С оглед точното тарифно класиране на стоките били взети проби с Протоколи за вземане на проба № 2 / 14.06.2017 год. и № 3 / 14.06.2017 год., които били изпратени за изследване в Централна митническа лаборатория. Извършеният митнически лабораторен анализ дал следното заключение:

- МЛЕ № 11_27.06.2017 / 01.08.2017 г. за стока № 7 - стоманено въже, установила, че предоставената проба представлявала многоснопово въже от стомана, различна от неръждаемата, без неметална обвивка, само поцинковано, с външен диаметър 5 mm. По структура въжето било съставено от 6 бр. едноснопови въжета с кръгло сечение, спираловидно усукани около сърцевина от текстилен материал, като всяко от тях се състои от 11 бр. метални телове, също усукани около текстилна сърцевина. Становището на експертизата било, че в съответствие с разпоредбите на Глава 73 от Комбинираната номенклатура, стоката представлява многоснопово въже от стомана, различна от неръждаемата, без електрическа изолация, само поцинковано, чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 3 мм, но не превишава 12 мм.

- За стока № 11 - мрежа за шпакловка, МЛЕ № 10_27.06.2017 / 10.10.2017 г. дала експертно становище, че анализираната проба представлява тъкан от ровинг, ламинирана с полимер от групата на полиакрилатите, различна от препрега, мрежеста тъкан от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8 мм, както на дължина, така и на ширина (4мм/4мм), с тегло над 35 гр / кв.м, изпратена от Китай.

Въз основа на експертизите Дирекция „Тарифна политика“ на Агенция „Митници“ дала следните експертни становища:

- стоката описана, като „стоманено въже“, съгласно основните правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС и предвид Обяснителните бележки към КН за кодове 7312 10 81 до 7312 10 98, се класира в код 7312 10 81 на КН и предвид държавата на произход - Китай, попада в код по ТАРИК 7312 10 81 19. Стоката не се класирала по декларирания код 7312 90 00 по КН, тъй като в него се отнасят продукти, различни от попадащите в код 7312 10 81 на КН.

- стоката описана, като „мрежа за шпакловка“, според правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС се класира в тарифна позиция 7019, код 7019 40 00 по КН и попада в обхвата на код по ТАРИК 7019 40 00 50. Сочи се, че декларирания код 7019 90 00 по КН е некоректен, тъй като в този код се класират тъкани, различни от тъканите ровинг.

Въз основа на така установеното с Решение № 32-264924 / 26.09.2017 год. началникът на Митница Русе отказал да приеме декларираният от дружеството в митническата декларация ТАРИК код за стоката „стоманено въже“, определил за нея ТАРИК код 7312 19 81 19 и задължил “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД да доплати мито, ведно със законната лихва в размер на 22 782,16 лв. За да достигне до посоченият размер, административният орган съобразил, че стоките с този код по ТАРИК с произход от Китай, попадат в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102 / 2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмнингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна. Съгласно същия, ставката на приложимото антидъмпингово мито е в размер на 60,40%. С декларираният в митническата декларация код по ТАРИК 7312 90 00 00 дружеството избегнало заплащане на антидъмпингово мито в размер на 22 782,16 лв., което се изчислява като произведение от стойността на стоката - 21 628,50 щатски долара, съгласно фактура № М07 / 09.05.2017 (позиции 24 до 28 от нея) по курса на валутата - 1,74394 лева (кл. 23 от декларацията), към датата на митническата декларация - 14.06.2017 г., по ставката на митото 60,40%.

С решение № 32-332922 / 27.11.2017 год. началника Митница Русе отказал да приеме декларирания относно „мрежа за шпакловка“ ТАРИК код в митническата декларация и задължил дружеството да внесе антидъмпингово мито в размер на 1001,29 лева, изчислена на базата на цената на стоката и съобразно приложения по – горе подход.

Последното решение било обжалвано пред директора на Агенция „Митници“, който с Решение № Р-836 / 32.367306 от 29.12.2017 г. отхвърлил подадената жалба.

Междувременно с писмо рег. индекс № 32-293225 от 20.10.2017 г. до “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД била изпратена покана, негов представляващ да се яви за съставянето на акт за установяване на административно нарушение. Тъй като управителят на дружеството или негов упълномощен представител не се явил на указаната в поканата дата, свид. М.Л.П. - митническия служител, съставила Акт за установяване на митническо нарушение № 147 / 28.10.2017 год. в отсъствието им за нарушение по чл.234, ал.1 т. 1 от ЗМ. Впоследствие на 15.11.2017 г., актът бил връчен на Илие-Мариан Чаушу, управляващ и представляващ “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД.

Въз основа на така съставения АУМН, било постановено и обжалваното наказателно постановление.

          Тази фактическа обстановка съдът извежда след анализ на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

При така очертаната фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице в законоустановения 7 - дневен срок.

По същество, е частично основателна, но по съображения различни от изложените.

В случая санкционираното деяние е доказано по несъмнен начин от обективна страна. Дружеството - жалбоподател е подало митническа декларация на 14.06.2017 година, в която е декларирало неправилен тарифен код, за следните стоки в митническата декларация:

 - № 7 - стоманено въже на макара, 500 бр., декларирани с тарифен код 7312 90 00 00 и цена 21 628,50 щатски долара, за която била начислена нулева стойност;

- № 11 в  - мрежа за шпакловка, 60 бр. с тарифен код 7019 90 00 90 и цена 912.80 щатски долара, с начислена ставката на митото при 7 % , явяваща се 111,43 лв.

В резултат на неправилното определяне на тарифния код, дружеството-жалбоподател избегнало заплащане на публични държавни вземания в размер на 22 782,16 лв. за стока № 7 и в размер на 889,86 лв. (представляващи разликата от действително дължимото мито от 1001,29 и начисленото такова в митническата декларация – 111,43 лв.).

Следователно безспорно се установява, че “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД е извършило процесното нарушение. Наложената от наказващия орган имуществена санкция обаче е неправилно определена, тъй като не е било приспаднато начисленото мито от 111,43 лв. в декларацията. В случая общият сбор на избегнатите публични държавни вземания се явява в размер на     23 672,02 лв.

Като се има предвид изложеното и преценката на наказващият орган, че размерът на имуществената санкция следва да бъде 100 % от размера на избегнатите публични вземания, се налага извода, че тя следва да бъде 23 672,02 лв.

В този смисъл наказателното постановление следва да се измени.

          Неоснователно е твърдението за неспазване на срока по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН за образуване на административнонаказателното производство. Нарушението се явява открито след получаването на становището от директора на Дирекция „Тарифна политика“ към Агенция „Митници“, относно действителния код по ТАРИК за декларираните стоки, изготвено след резултата от извършените лабораторни изследвания на взетите проби. За стока № 7, съобщението е получено на 02.08.2017 г. в Митница – Русе, а за стока № 11 – на 10.10.2017 г. АУМН срещу дружеството – жалбоподател е съставен на 28.10.2017 г., т.е. в тримесечния срок, след което е връчен на 15.11.2017 г.

          Не се споделя и доводът срещу законосъобразността на проведеното административнонаказателно производство, че актът е съставен в отсъствието на свидетели очевидци на нарушението, в нарушение на чл.40, ал.1 вр. с чл.3 от ЗАНН, тъй като в случая нарушението е установено въз основа на официални документи и съгласно чл.40, ал.4 от ЗАНН актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

          Съдът не споделя и оплакването, че наказателното постановление не отразява правилно фактическата обстановка. Събраните по делото доказателства напълно кореспондират с описанието на нарушението. Същото е коректно изложено и става ясно въз основа на какви факти наказващият орган е достигнал до извод, че “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД е осъществило състава на вмененото му нарушение.

          Неоснователно е и възражението, че наказателното постановление страда от множество пороци от процесуален характер. Настоящият съд намира, че при издаването на наказателното постановление, както и на АУАН не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила на ЗАНН, което да го опорочава до такава степен, че да води отмяната му на това основание.

          При така изложеното обжалваното наказателно постановление не страда от визираните в жалба пороци, които да водят до отмяната му, поради което следва да бъде изменено, съобразно изложеното по-горе.

          Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът

                                             

Р   Е   Ш   И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 163 / 28.02.2018 год. на началника на Митница - гр.Русе, В ЧАСТТА, с която за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ на “МАТРИКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 23 783,45 лв., като намалява същата на 23 672,02 лв.

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.  

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

                                                                             

Районен съдия: