РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 21.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното си заседание на 24.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД №1407 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

M. K. от РТурция е подал жалба против наказателно постановление №38-0000659/26.07.2018г., издадено от главен инспектор в 00”АА”- гр.Русе, с което на основание чл.93б, ал.7, т.2 от ЗАП във вр. чл.8, §.2 от АЕТР вр. чл.2, §.3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 на европейския парламент и съвета от 15 март 2006 година му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

Жалбоподателят излага съображения, че в хода на досъдебното производство по делото е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и иска отмяната на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата- ИА"АА" твърдят, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 25.07.2018г., около 9.40 часа, жалбоподателят управлявал товарен автомобил с рег.№27Р0251 и прикачено към него полуремарке с рег.№27Р8160 в гр.Русе, с които извършвал международен превоз на товари по маршрут РТурция- РРумъния- РТурция. Автомобилът бил оборудван с дигитален тахограф сер.№ 0004038349. На 24.07.2018г. водачът започнал работа по превоза в 9.25 часа и приключил в 22.53 часа на същата дата, когато започнал да почива. На 25.07.2018г. K. започнал работа в 6.17 часа и работил до момента на проверката от органите на автомобилната администрация в 9.40 часа.

Тази фактическа обстановка съдът намира за категорично установена от събраните по делото доказателства и води до следните правни изводи:

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушение по чл.93б, ал.7, т.2 от ЗАП във вр. чл.8, §.2 от АЕТН вр. чл.2. в.З от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 на европейския парламент и съвета от 15 март 2006 година, тъй като за периода от 9.25 часа на 24.07.2018г. до 9.25 часа на 25.07.2018г., като водач на превозно средство, с което извършвал превоз на товари, намалил намалената си дневна почивка от последователни 9 часа от един до два часа, а именно с 1 час и 36 мин. От субективна страна нарушението е извършено при пряк умисъл- жалбоподателят е съзнавал, че следва да почива в определеното му от регламента време, но не го сторил, като е съзнавал обществената опасност от това си поведение и искал настъпването на обществено опасните последици от него. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано, поради което наказателното постановление следва да се потвърди.

В хода на досъдебното производство по делото не са допуснати нарушения на процесуалните правила, и двата акта от тази фаза на процеса са издадени в съответствие със законовите изисквания за тях. Преведени са на езика на наказания и това е гарантирало пълното право на защита, което е и реализирано, предвид развиването и на съдебно производство за проверка на законосъобразността на наказателното постановление. Обвинението е формулирано ясно и съдържа всички елементи от обективната страна на нарушението.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №38- 0000659/26.07.2018г., издадено от главен инспектор в 00”АА”- гр.Русе, с което на M. K. от РТурция на основание чл.93б, ал.7, т.2 от ЗАП във вр. чл.8, §.2 от АЕТР вр. чл.2, §.3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 на европейския парламент и съвета от 15 март 2006 година е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: