РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 7.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното си заседание на 10.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД №1373 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

ЕТ Т. М. *** е подал жалба против наказателно постановление №38-0000636/20.07.2018г., издадено от началника на 00”АА”- гр.Русе, с което на основание чл.96г, ал.1 вр. чл.7а, ал.2 от ЗАП на търговеца е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.

Жалбоподателят излага съображения, че наказателното постановление е неправилно и иска отмяната му.

Ответникът по жалбата- ИА”АА” твърдят, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят притежавал удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрови превози. На 8.01.2018г. собственика на търговеца, в качеството му на водач и работник на търговеца, извършил таксиметров превоз, без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност. Удостоверението му за психологическа годност било с изтекъл срок на валидност на 17.04.2015г.

Тази фактическа обстановка се установява по напълно непротиворечив начин от всички събрани по делото доказателства и води до следните правни изводи:

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.96г, ал.1 вр. чл.7а, ал.2 от ЗАП, тъй като на 8.01.2018г. в гр.Русе допуснал лицето Т. С. М. да извърши обществен превоз на пътници без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.

Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като, видно от представената по делото пътна книжка и пътния лист от процесната дата, превозът е извършен от името на търговеца. Изискването за психологическа годност на водача е дадено в чл.7а, ал.2 от ЗАП, който препраща към Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания. Водачът на превозвача нямал удостоверение за психологическа годност, тъй като документът бил с изтекъл срок на валидност, което го прави негоден да удостовери обстоятелствата, за които е въведен законово да установява. Именно поради това е създаден и срок за валидност, тъй като с изтичането му се приема, че лицето следва да се яви отново за установяване на психологическа годност за извършва превози, каквато работникът на въззивника не е имало към процесния момент. Не е налице маловажен случай, тъй като конкретния с нищо не разкрива по- ниска обществена опасност от другите подобни деяния, извършвани ежедневно от други водачи. Напротив, по делото съществуват данни, че превозвача е осъществявал дейността си чрез водача без психологическа годност и в други случаи, освен този по делото. Наказанието за нарушението е правилно индивидуализирано и определено в единствения му възможен размер.

Поради всичко изложено наказателното постановление се явява правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 38- 0000636/20.07.2018г., издадено от началника на 00"АА"- гр.Русе, с което на ЕТ Т. М. *** на основание чл.96г, ал.1 вр. чл.7а, ал.2 от ЗАП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.