Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 738

 

 

гр.Русе, 03.12.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

        Русенският Районен съд, четвърти наказателен състав в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                        Председател: Венцислав В.

 

при секретаря Юлия Острева……..…………………………………………………………..

и в присъствието на прокурора: …………………………………………………………….

        като разгледа докладваното от съдията НАХ Дело № 1368 / 2018 год. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.Т.П.  до Русенския Районен съд против Наказателно постановление № 18-1085-001567/26.06.2018г. на Началника на група към Сектор „ПП“ при ОД на МВР - гр.Русеq  с което за нарушения на чл.25 ал.1 от ЗДвП на осн. чл.179, ал.2, вр. ал.1 т.5 от същия закон му било наложено наказание “глоба” в размер на 200 лв. Отделно от това на жалбоподателя е наложено  наказание по чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП  за нарушения на чл.123 ал.1 т.3 б.”в”  от ЗДвП „глоба“ в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

Моли съда да отмени наказателното постановление, като необосновано и незаконосъобразно.

Жалбоподателят,редовно призован не се явява; вместо него се явява процесуален представител, който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата, редовно призован не изпраща представител.

Русенската Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На  03.05.2018г. около 07,45 ч. св.П.В. управлявал л. а.  ”Рено” с ДК№ Р 44 91 АТ в гр.Русе по бул.“Цар Освободител“. Непосредствено след градски „Хали“ завил надясно по ул.“Богдан войвода“, като посоката му на движение била към ОУ“Отец Паисий“. В този момент в същото кръстовище навлязъл жалбоподателят, управлявайки л.а. “Ситроен“ с ДК№ ……, който по този начин се озовал успоредно и отляво  на св.В., движейки се и двамата в еднаква посока за движение. Тъй като пред жалбоподателя имало паркирани автомобили (пред ресторант „Булгар“) и предвид стеснението на улицата той се опитал да изпревари отляво по посока на движението св.В., но не успял и в резултат на това двата автомобила се ударили странично. Свидетелят В. поискал да слязат и да огледат настъпилите вреди, но жалбоподателят отказал и тогава първият отишъл в сградата на АНО където бил извършен визуален оглед на автомобила му. След няколко дни бил призован и жалбоподателят да се яви с автомобила си в сектор „Пътна полиция“ - гр.Русе, където двата автомобила отново били съпоставени и се установило, че следите по тях напълно съвпадат.  

 

Бил му съставен АУАН, а въз основа на него АНО издал обжалваното наказателно постановление,  с което му наложил две административни наказания.

 

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните в хода на настоящото производство доказателства.

 

Жалбата е процесуално допустима, защото е подадена от лице, което има право на жалба и в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, но разгледана по същество е неоснователна.

При съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно е приложен  материалния закон за част от административните нарушения.

Съобразно чл.25 ал. 1 от ЗДвП водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях  да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.при извършване на маневра. В този смисъл АНО правилно е приел,че е жалбоподателят е допуснал това нарушение на правилата за движение, защото от събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е отнел предимството на другия автомобил, навлизайки на дясно в неговата пътна лента с цел да го изпревари, тъй като ако бе продължил движението си напред, би се ударил в паркираните автомобили пред ресторант „Булгар“. Това се установява по безспорен и категоричен начин от показанията свидетеля – очевидец П.В., който лично и непосредствено е възприел удара по своя автомобил от жалбоподателя и очевидно това нарушение на правилата за движение по пътищата е в причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП. При това положение жалбоподателят е следвало да намали скоростта или да спре, изчаквайки преминаването на автомобила на св.В. и едва тогава да навлезе в неговата (вече свободна) пътна лента. В резултат на тези действия на жалбоподателя е двата автомобила се удрят странично, което има измерение на ПТП по см. на § 6 т.30 пр.2 от ЗДвП - в аспекта повреда на превозните средства. При това положение съдът намира, че  обжалваното НП по пункт 1 е доказано и правилно установено и в тази му част е обосновано и законосъобразно.

 

По същият начин стои  въпросът и по пункт 2 от обжалваното НП. Жалбоподателят е разбрал за настъпилото ПТП, тъй като лично го е възприел и разбрал за настъпването още към този момент. Нещо повече – в случая св.В. изрично е поискал да спрат, да излязат и съвместно да огледат вредите по двете превозни средства на което жалбоподателят привидно се е съгласил първоначално, но в един момент е продължил движението си без да спира. Доколкото е бил настигнат (без да е нарочно гонен) от св.В. на следващото кръстовище, последният през отворените  прозорци на автомобилите изрично е настоял отново да слязат и да огледат вредите, като в противен случай е заявил намерението си да отиде в КАТ, което също не е мотивирало да изпълни нормативното си задължение по чл. чл.123 ал.1 т.3 б.“в от ЗДвП. В този смисъл се налага извода и за субективната страна на жалбоподателя - същият е знаел за настъпилото между двата автомобила и въпреки това не е спрял и то предвид многократните настоявания на другия участник в ПТП.. От този момент правомерното поведение за него би било спиране на безопасно разстояние с цел установяване на последиците от произшествието. Вместо това обаче жалбоподателят е продължил движението си без да спре с което е нарушила разпоредбата на чл.123 ал.1 т.3 б.“в от ЗДвП. Във всички случаи тази норма въвежда задължение за участниците в ПТП преди всичко да спрат след произшествието именно с цел установяване на последиците от същото, т.е. това законово задължение няма как да бъде изпълнено без спиране; така ще се установи също и дали има разногласия или не по обстоятелствата за настъпилото ПТП,съответно уведомяване на МВР, което също без спиране е  обективно невъзможно да бъдеустановено. Изпълнителното деяние на нарушението се изразява в бездействие при правно задължение за действие. По тези причини наказателното постановление в тази му част също е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Наложеното наказание за нарушението попункт 2 от наказателното постановление е правилно индивидуализирана, съобразно критериите по чл.27 ал.2 от ЗАНН,  като следва да се посочи ,че санкцията по пункт 2 е от характера на абсолютно определените и размерът и не зависи от волята на АНО и съда.

Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН ,съдът

 

                                        РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 18-1085-001567/26.06.2018г., издадено от Началника на група при сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Русе, с което на Д.Т.П. с ЕГН **********  са му наложени административни наказания  „глоба „ в размер на 200 лв. за нарушение по чл.179 ал.2 вр.ал.1 т.5 (пункт 1)  от ЗДвП и „глоба„  в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение по чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП (пункт 2).

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

                                                       

Районен съдия: