Р Е Ш Е Н И Е  1332

гр.Русе, 11.12.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Русенският Районен съд ,четвърти наказателен състав в публично заседание на четвърти декември две хиляди и осемнадесета година в   състав :

 

                                        Районен съдия: Венцислав Василев

 

                                Съдебни заседатели :

 

 

        при секретаря Юлия Острева…..….………………….………..……………………

        и в присъствието на  прокурора……………………………………………………..

        като разгледа  докладваното от съдията НАХ Дело №  1332/2018г. по описа на съда , за да се произнесе съобрази следното :

        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е жалба от Б.А.Х. против наказателно постановление № 18-1085-001621/28.06.2018г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Русе. Същият моли съда да отмени наказателното постановление с което му е наложено наказание “глоба” в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл.175 ал.3 пр. 1 от ЗДвП.

        Ответникът по жалбата, редовно призован не изпраща представител и не  взема становище по нея.

Русенската  Районна прокуратура редовно призована ,не изпраща представител и не взема становище по жалбата

Жалбоподателят, редовно призован се явява  в съдебно заседание и  поддържа жалбата.

        Съдът след преценка на събраните доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

        Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, категории „А“, „В” и „АМ“.  Жалбоподателят си закупил мотоциклет „Сузуки“, който му бил доставен от Германия до България в района на ГКПП “Дунав мост“ с автоплатформа. Тъй като мотоциклетът не бил регистриран по надлежния ред и бил без регистрационни табели той се уговорил с друго лице да дойде с друга автоплатформа в този район и така да си прибере мотоциклета. Докато изчаквал идването на платформата той се придвижил с мотоциклета по бул.“Тутракан“ до бензиностанция „Ромпетрол“ с цел да го зареди с гориво. За това придвижване било съобщено на полицейски служители, които били в района на „Дунав мост“ и които сигнализирали на екип на сектор „Пътна полиция“ за съдействие. На бензиностанцията бил изпратен св.С.Г., който съставил АУАН против жалбоподателя за това, че управлява нерегистрирано МПС. Било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.345 ал.2 от НК, което било прекратено с постановление на РРП  на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК вр.чл.92 ал.2 от НК. След влизане в сила на това постановление материалите по делото били изпратени на АНО, който издал обжалваното наказателно постановление на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН.

       

        Тази фактическа обстановка съдът намира за установена от събраните в хода на делото доказателства.

 

        Жалбата е допустима, защото е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, което има право на това и разгледана по същество е основателна.

        В хода на административноказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, но неправилно е приложен  материалния закон. Неправилността се изразява в това, че не е приложен чл.28 от ЗАНН

        По делото спор по фактическата обстановка няма. Не се оспорва от жалбоподателя, че на процесната дата и място е управлявал нерегистрирано на територията на република България МПС с което е нарушил разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗДвП. Това се установява и от показанията на двамата полицейски служители. В случая обаче съдът намира, че са налице всички предпоставки по чл.28 от ЗАНН :

        На първо жалбоподателят  е направил всичко зависещо от него да не допусне извършване на нарушението, откарвайки си мотоциклета, като за целта е осигурил платформа, собственост на Антоний Тодоров, видно от постановлението на РРП . На следващо място  нагласата му изобщо не е била да премине какъвто и да е участък от републиканската пътна мрежа, а натоварването да стане в района на ГКПП „Дунав мост“, т.е. там където му е доставен мотоциклета. На практика жалбоподателят е изминал съвсем кратко разстояние по бул.“Тутракан“ и то единствено с цел да зареди мотоциклета си с гориво. Много съществен момент при преценката за наличието на чл.28 от ЗАНН, пряко произтичащ от характера на самото нарушение  в случая е и разстоянието, което е изминато по  пътищата, отворени за обществено ползване и което се изразява в няколко десетки метра, което сочи, че редът на държавно управление е нарушен с изключително ниска форма на интензитет. Въз основа на всички тези обстоятелства и особено предвид мотивите на дееца, съдът намира, че е налице маловажен случай на административно нарушение, защото е налице изключително ниска степен на засягане на реда на държавно управление спрямо случаите от подобен вид и същият е следвало да бъде предупреден, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.  На практика деецът е лице, което е с нагласа да спазва установения правопорядък, което се установява и от справката му за извършени нарушения по ЗДвП. От нея става ясно, че от момента на придобиване на правоспособност през 2003г. същият е наказван само веднъж за нарушение по ЗДвП.

При това положение съдът намира, че  обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като необосновано и незаконосъобразно.

 

Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН ,съдът :

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

        ОТМЕНЯ № наказателно постановление № 18-1085-001621/28.06.2018г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Русе ,с което на Б.А.Х. с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 (двеста) лв. и ЛПУМПС за срок от 6 месеца за нарушение по  чл.175  ал.3 пр.1 от ЗДвП.

        Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и АНО.

        Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Русенския   Административен   съд.

 

 

                                                                Районен съдия :