РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 19.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 24.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1320 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Б.С.А. *** е подал жалба против наказателно постановление №17- 1085- 001231/ 16.06.2017г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.638, ал.З във вр. 461, т.1, вр. чл.483, ал.1, т.2 от КЗ му е наложено наказание глоба в размер на 400лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не извършил нарушението и иска отмяна наказателното постановление.

Ответникът по жалбата иска потвърждаване на наказателното постановление.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят бил собственик лек автомобил с рег.№********. регистриран в КВеликобритания, за който към 5.06.2018г. не била сключила застраховка “Гражданска отговорност” в РБългария.

Тази фактическа обстановка се доказва по напълно непротиворечив начин от всички събрани по делото доказателства.

Изложената фактическа обстановка води на следните правни изводи:

Жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение поради липсата на основни елементи от състава му в конкретния случай. На първо място той не е годен субект на нарушението, тъй като е собственик на процесното МПС, а не, както предвижда чл.638, ал.З от КЗ, лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство. Тук следва да се отбележи, че на досъдебното производство в този аспект от състава на нарушението е допуснато и съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като в обстоятелствената част на наказателното постановление въззивникът е третиран като собственик, което препятства възможността за организиране на пълноценна защита, предвид невъзможността да разбере срещу какво свое, определено от наказващия орган, качество да се брани. На второ място на А. е вменено задължение да сключи застраховка като лице. управляващо МПС от трета държава, какъвто той не е и съответно няма такова задължение. Процесното превозно средство е регистрирано в Кралство Великобритания, което е държава членка на ЕС и поради това, по правилата на т.6 и т.7 от §1 от ДР към КЗ, не е трета държава. Поради всички изложени съображения наказателното постановление се явява неправилно и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА наказателно постановление №17-                   1085-     001231/

16.06.2017г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на Б.С.А. *** на основание чл.638, ал.З във вр. 461, т.1, вр. чл.483, ал.1, т.2 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 400лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ