РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 10.12.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на тридесети  октомври през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 1298 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от С.А.М. ***, против Наказателно постановление № 18- 1085- 000299 от 23.02.2018 г. на Началник сектор ПП ОДМВР Русе.С това постановление, за нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв.В тази част НП не е обжалвано и е влязло в законна сила. Със същото постановление, за нарушение по чл.123 ал.1 т.3 б.В от ЗДВП, са наложени административни наказания глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 месец.Жалбоподателят атакува НП в тази част, като твърди, че вмененото нарушение не е доказано.Жалбата не е подписана.

      Ответникът по същата поддържа становище за неоснователност.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

     Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

      Жалбоподателят М. е правоспособен водач на  МПС и в това си качество е санкциониран многократно за нарушения по ЗДвП.

      На 28.12.2017 г., около 23.00 часа, в гр.Мартен, обл.Русе, управлявайки МПС- л.а. „Ауди” ТТ с рег. № Р 6880 КА, жалбоподателят причинил транспортно произшествие, в следствие на което били нанесени материални щети на два други автомобила.Сигнал за случилото се бил подаден на тел.112 от лицето Надежда Янакиева- очевидец.Янакиева  наблюдавала непосредствено действията на жалбоподателя, като видяла, че се опитва да напусне с автомобила си мястото на произшествието непосредствено след катастрофата, но като не успял да стори това, се отдалечил пеша.При това Янакиева забелязала, че водачът дава признаци на употреба на алкохол, доколкото паднал при излизане от автомобила си.Във връзка със заявеното, на мястото на инцидента бил изпратен полицейски патрул, в чиито състав бил св.Т.К.-***. Последният установил самоличността на жалб.М. и по събраните данни от обясненията на очевидци, съставил АУАН № 18- 1085- 000299/01.01.2018 г.Актът бил предявен, подписан без възражения и лично връчен.В срока на закона възражения не са представени.На същата дата, 01.01.2018 г. бил съставен и протокол за ПТП.Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление с наложените административни наказания.

      Изложеното се установява от приложените по делото приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства-  протокол за ПТП  № 1584774/01.01.2018 г., АУАН № 18- 1085- 000299 от 01.01.2018 г., декларация по чл.188 от ЗДвП, жалба от Надежда Янакиева, справка за нарушител, показанията на св.К., които следва да бъдат кредитирани изцяло, тъй като кореспондират в пълна степен с всички други приложени по делото доказателства.

      Правни изводи:

      Подадената жалба е не е подписана, поради което не може да се приеме, че е надлежно депозирана.

      Извън посоченото, по същество, жалбата е неоснователна.

      В частта на наложеното административно наказание- глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП, постановлението е влязло в законна сила, тъй като не е обжалвано.

      Нарушението по чл.123 ал.1 т.3 б.”в” от ЗДвП  е правилно установено и доказано. Според тази разпоредба, ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на МВР на територията, на която  е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

       Установената по делото фактическа обстановка сочи, че не е имало съгласие относно фактическите обстоятелства на произшествието, доколкото  автомобилите, на които са нанесени щети, са били паркирани, т.е. водачите им не са били на място, за да изразят отношение.Формално, в този случай жалб.М. е бил длъжен да уведоми надлежно пътната служба и да изчака на място или да изпълни дадените му указания.Това не е сторено, като същият е напуснал местопроизшествието, за което сигнал е подаден от трети лица, наблюдавали непосредствено действията му.Възможно е да се предположи, че  напускането на мястото на произшествието е било провокирано от нежеланието да бъде извършен тест за употреба на алкохол             .Нарушението е правилно установено и доказано, като ирелевантно е последващото установяване на обстоятелствата на инцидента, вкл. и нанесените материални щети на превозните средства.Възраженията за допуснати съществени  процесуални нарушения поради лишаване на нарушителя от възможност да възрази по констатациите на акта, не са основателни.В ЗАНН е регламентиран 3- дневен срок, в който е възможно да бъдат представени такива.Жалб.М. не се е възползвал от това право, изрично указано и в АУАН, който бил  предявен и връчен.

          По изложените съображения съдът намира обжалваното постановление за обосновано и законосъобразно, и на основание чл.63 от ЗАНН                                                                

                                                              РЕШИ:

 

           ПОТВЪРЖДАВА  НП № 18- 1085- 000299 от 23.02.2018 г. на Началник сектор ПП ОДМВР Русе в частта, с което на С.А.М. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.123 ал.1 т.3 б.”в”от ЗДвП, на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП са наложени административни наказания ГЛОБА в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: