Р Е Ш Е Н И Е

 

 

град Русе, 21.12.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора …...………………, като разгледа докладваното от съдия Йорданов административно наказателно дело 1297 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

Образувано е по жалба на В.С.Г., в качеството му на управител на „Жега сервиз“ ЕООД, депозирана против електронен фиш серия К № 1911191, издаден от ОДМВР – Русе, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 600 лева, за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

С жалбата се релевират твърдения, че обжалваният електронен фиш е незаконосъобразен, тъй като е издаден при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по чл. 189, ал. 4 ЗДвП и се моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез пълномощника си, поддържа депозираната жалба. В хода и по реда на съдебните прения се развиват съображения, за недоказаност на нарушението.

Административнонаказващият орган, редовно призован не изпраща представител и не заема становище по депозираната жалба

Районна прокуратура - Русе, редовно призована, не изпраща представител.

 

Жалбата изхожда от активно процесуално легитимирано лице, адресат на издаденият електронен фиш, депозирана е в преклузивния срок за обжалване и касае подлежащ на съдебен контрол електронен фиш, поради и което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество досежно нейната основателност.

 

Съдът‚ след като обсъди ангажираните от жалбоподателя фактически и правни доводи и извърши служебна проверка на обжалваният електронен фиш, съгласно изискванията на чл. 314 НПК, вр. чл. 84 ЗАНН, въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка и зависимост, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

На 16.10.2017г., в 16:37 часа, в град Русе, бул. „България“ до Лумакс, посока Метро, на GPS координати EL 26.00.2817 NL 43.51.1230, с автоматизирано техническо средство № TFR1-M 655, било заснето МПС – лек автомобил Сузуки Кари, с рег. № Р 23 12 ВК, собственост на „Жега сервиз“ ЕООД, с управител и представляващ В.С.Г., което моторно превозно средство при разрешена стойност на скоростта 50 км/ч, за движение в населено място е било установено да се движи със скорост 99 км/ч, от която скорост е била приспадната максимално допустимата грешка от 3 км/ч., като е прието, че посоченото моторно превозно средство се е движило с превишение от 46 км/ч.

 

Приетата за установена фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена от събраните в хода на производството писмени и веществени доказателства и доказателствени средства, а имено: разпечатка от клип № 5825/16.10.2017г., Протокола по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010г., Протокол № 2 - 37-17/11.05.2017г.  от проверката на мобилна система за видеоконтрол и Инструкция за експлоатация, прочетени и приобщени по реда на чл. 283 НПК, приложим на основание чл. 84 ЗАННН.

От назначената и изготвена в хода на съдебното производство съдебно автотехническа експертиза, чието заключение, съдът кредитира като компетентно и обосновано, безспорно се установява, че фиксираната скорост, заснета на клип № 5825, с радар № 655/16.10.2017г., в 16:37:41 часа е именно на МПС с рег. № Р 23 12 ВК.

Не са налице противоречия в информационните изявления, съдържащи се в приобщената по делото доказателствена съвкупност, които да налагат излагане на подробни мотиви, съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, приложима на основание чл. 84 ЗАНН, досежно това кои доказателствени средства съдът кредитира и кои отхвърля, тъй като всички доказателства се намират в корелативно единство и безспорно подкрепят приетите за осъществили се факти от обективната действителност, включени в предмета на доказване по настоящото дело.

Съдът намира за неоснователни изложените от защитника на жалбоподателя доводи, касаещи недоказаност на авторството на нарушението.

 

Обстоятелството, че в обсега на мобилната система за видеоконтрол са били два автомобила, априори не може да обоснове извод, че скоростта не е на посочения автомобил. Видно от инструкцията за работа с техническото средство, в тази хипотеза следва да бъде установено най-бързото МПС, което е било в кадър в интервала на измерване от – 0,2s до 0,2s. В конкретния случай това е именно МПС с рег. № Р 23 12 ВК, което е в този момент е извършвало маневра изпреварване, които факти еднозначно се установяват от заключение на вещото лице, изготвило назначената експертиза.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът намира, че следва да бъдат изведени следните изводи

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

По същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Електронният фиш е издаден по образеца, утвърден от министъра на вътрешните работи, съгласно изискванията на чл. 189, ал. 4 ЗДвП. Същият съдържа изискуемите, съгласно чл. 189, ал. 4 ЗДвП данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.

От приобщените по делото веществени доказателствени средства, съгласно чл. 189, ал. 15 ЗДвП, а именно: снимка от клип № 5825 от 16.10.2017г., както и от съставеният Протокол по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, безспорно се установява времето и точното място, на което било позиционирано средството за измерване и където е било установено нарушението, въведеното ограничение на скоростта, измерената скорост на движение на моторното превозно средство и констатираното превишение, а така също и посоката на движение на МПС.

Факта, че установената скорост е именно на МПС с рег. № 23 12 ВК, съдът намира за категорично доказан от заключението на вещото лице и депозираните от него отговори по реда на чл. 282 НПК.

Правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя, за нарушение на чл. 21 ал. 1 ЗДвП, касаещо превишение на разрешената скорост от 50км/ч в населено място - град Русе, с 46 км/ч., поради което правилно е приложена санкцията по чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП, а именно администратвино наказание „Глоба“ в размер на 600 лева.

С оглед всичко изложено, съдът намира, че издаденият електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден, а депозираната жалба се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

С оглед на изхода на делото и на основание чл. 189, ал. 3 НПК, приложима на основание чл. 84 ЗАНН, в тежест на жалбоподателя следва да бъдат възложени направените в хода на производството разноски в размер на 344,90 лева за назначената и изготвена експертиза.

 

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН‚ съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 1911191, издаден от ОДМВР – Русе, с който на В.С.Г., ЕГН:**********, в качеството му на управител и представляващ „Жега сервиз“ ЕООД, с ЕИК: 202496287, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 600 (шестстотин) лева, за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

 

ОСЪЖДА В.С.Г., ЕГН:**********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ , на основание чл. 189, ал. 3 НПК, вр. чл. 84 ЗАНН, в полза на Висш съдебен съвет на Република България, по сметка на Районен съд – Русе СУМАТА в размер на размер на 344,90 лева (триста четиридесет и четири лева и 90 ст.), представляваща разноски в хода на съдебното производство.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: