РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 19.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 24.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1250 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

"*********"ЕООД- гр.Русе е подало жалба против наказателно постановление №18-001171/ 6.06.2018г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”-Русе, с което на основание чл.414. ал.З във вр. чл.62, ал.З от КТ на жалбоподателят е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението и иска отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да се потвърди.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 23.04.2018г. между жалбоподателя, в качеството му на работодател, и лицето А.А.Х. бил сключен трудов договор. Процесното дружество подало уведомление до ТД на НАП- Русе за този договор на 24.04.2018г., което било отхвърлено със справка от същата дата от органите на трудовата администрация, поради грешка в данните на работника. На 30.04.2018г. въззивникът подал ново уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, касаещо същия трудов договор, което не било прието поради неспазване на срока за това. На 11.05.2018г. "********"ЕООД- гр.Русе подали искане до ТД на НАП- Русе за издаване на предписание по чл.62, ал.4 от КТ.

Изложената фактическа обстановка се установява по категоричен и непротиворечив начин от събраните по делото доказателства и води до следните правни изводи:

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.414, ал.З във вр. чл.62, ал.З от КТ, тъй като за периода 23.04.2018г,- 27.04.2018г. в гр.Русе, в качеството му на работодател, не подал уведомление за трудов договор до териториална дирекция на Националната агенция за приходите, офис гр.Русе в тридневен срок от сключването му на 23.04.2018г. Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като представлява лице по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби към КТ, видно от представения по делото трудов договор. Безспорно има уведомление до НАП от 24.04.2018г., което не било прието от органите на администрацията, поради грешка в него, след което жалбоподателят пропуснал срока по Наредба № 5 от 29.12.2002г. на министъра на труда и социалната политика за поправяне на грешката. Именно поради това и подаденото уведомление е в нарушение на разпоредбите на чл.62 от КТ, които само биват допълнени от Наредбата. Не е налице маловажен случай, тъй като конкретния с нищо не разкрива по- ниска обществена опасност от другите подобни деяния, извършвани ежедневно от други работодатели. Не е налице възможност за приложение на привилегията по чл.415в от КТ, тъй като допуснатото нарушение е неотстранимо, тъй като след пропускането на срока за уведомление, такова може да се направи единствено след задължително предписание. С пропускането на срока за уведомление нарушението е довършено. Наказанието за даденото нарушение е неправилно индивидуализирано, като при липса на отегчаващи вината обстоятелства е следвало да бъде ориентирано към минимум му от 1500лв. В този смисъл наказателното постановление следва да се измени.

Водим от горното, съдът РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №18-001171/ 6.06.2018г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Русе, с което на ”*****”ЕООД- гр.Русе на основание чл.414, ал.З във вр. чл.62, ал.З от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като намалява наказанието на имуществена санкция в размер на 1500лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: