Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ………………

гр.Русе, 17.12.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд, СЕДМИ наказателен състав, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                             Председател: Мирослав Йорданов

при секретаря Наталия Тодорова,

като разгледа докладваното от съдията АНДело № 1225 / 2018 год., по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Й.Ч.Г. против Наказателно постановление № 18-1085-000887 / 20.04.2018 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – гр.Русе, с което на основание с чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП са й наложени административно наказание глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Иска се от съда да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

Редовно призована, не се явява, но изпраща писмено становище, в което излага доводи в подкрепа на жалбата.

          Ответникът, редовно призован, не се явява, не изпраща свой процесуален представител и не взема становище.

Русенската районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и също не взема становище.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице в законоустановения 7 - дневен срок и по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна се установява, че на 05.10.2017 г., в 16:58 часа, в гр.Русе на бул.”България”, до № 3, в посока към гр.Бяла, обл.Русе, с автоматизирано техническо средство № TFR1M 543 била засечена скорост от 101 км/ч. на лек автомобил “Фолксваген” с рег.№ Р 74-72 ВК. Впоследствие, след извършена проверка било установено, че превозното средство било управлявано от жалб. Г.. Поради това срещу нея бил съставен АУАН № 18-1085-000887 от 10.03.2018 г. за превишаване на максимално допустимата в населено място скорост. Впоследствие било издадено и обжалваното пред съда НП.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена, въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, които са предпоставка за отмяна на последния акт на контролния орган, въпреки че нарушението е било осъществено.

Съгласно чл. 34, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.

Посоченият тримесечен срок за съставяне на АУАН е преклузивен и не съществува законова възможност след изтичането му да бъде образувано административнонаказателно производство.

По делото се установява, че нарушението безспорно е установено на 05.10.2017 г. От този момент компетентните длъжности лица са имали задължението и обективната възможност в рамките на предвидения законоустановен тримесечен срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН да съставят АУАН срещу нарушителя, но не са сторили това. В случая актът е изготвен на 10.03.2018 год., т.е. след този срок.

Следователно Г. незаконосъобразно е била подведена под административнонаказателната отговорност, поради което наказателно постановление следва да бъде отменено.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1085-000887 / 20.04.2018 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – гр.Русе.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.      

                                                                  

Районен съдия: