РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 20.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 21.11 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД №1211 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

„Мобилтел”ЕАД- гр.София е подало жалба против наказателно постановление №Р-18- ДИСК- 72/ 3.04.2018г., издадено от заместник- началник на ДИСК- гр.София, с което на основание чл.237, ал.1, т.1 във вр. чл.137, ал.З във вр. чл.148, ал.1 от ЗУТ му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 7000лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението и иска наказателното постановление да бъде отменено изцяло.

Представителят на ответника по жалбата твърди, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 6.07.2016 г. бил сключен договор за наем между свид.А., в качеството му на наемодател, и жалбоподателя, като наемател, съгласно който втория придобил правото да ползва възмездно площ от 150кв.м от поземлен имот № 503.1316 с ЕКАТТЕ 51679, находящ се в м. Липака в землището на с. Николово, обл. Русе.

През периода 3.11.2016г,- 8.11.2016г. в дадения имот, без всякакви строителни книжа, необходими по закон, дружеството извършило строеж на „Базова станция на СЗМ - оператор „Мобилтел" ЕАД, гр. София”, представляващ площадка от натрошен камък с размери 15м/ 15м и монтаж на модулни, стоманобетонни елементи, служещи за постамент, върху който да се положат елементите на базовата станция.

На 21.11.2016 г. служители на РДНСК - Северен централен район - Русе извършили проверка в представения поземлен имот и установили незаконния строеж. Със заповед № ДК-02-СЦР-1 от 9.01.2017 г. на началника на РДНСК -СЦР на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ е било разпоредено премахването на строежа, като незаконен. Тази заповед е била обжалвана от „Мобилтел" ЕАД пред АдмС - Русе. С решение № 11 от 28.04.2017 г. по адм. дело № 42/2017 г. АдмС - Русе е отменил оспорената заповед като незаконосъобразна. Решението на АдмС - Русе е било обжалвано от началника на РДНСК - СЦР пред ВАС и с решение № 15166 от 11.12.2017 г. по адм. д. № 6905/2017 г. по описа на ВАС касационният съд отменил решението на на АдмС - Русе и е върнал делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на АдмС - Русе. С Решение № 15 от 23.03.2018 г., постановено по адм. дело № 495/2017 г., влязло в сила на 14.04.2018 г., АдмС - Русе е отхвърлил оспорването по жалбата на „Мобилтел" ЕАД- гр. София против заповедта на началника на РДНСК-СЦР за премахване на незаконния строеж.

Изложената фактическа обстановка се доказва по категоричен и напълно непротиворечив начин от всички събрани в хода на съдебното и досъдебно производство доказателства и води до следните правни изводи:

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил на състава на нарушението по чл.237, ал.1, т.1 във вр. чл.137, ал.З във вр. чл.148, ал.1 от ЗУТ, тъй като за периода 3.11.2016г,- 8.11.2016г. в в землището на с. Николово, обл. Русе възложил извършването на незаконен строеж от трета категория. Извършеното представлявало строеж трета категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.З, б.з от ЗУТ и т.38 на §5 от ДР към ЗУТ. Строежа е извършен без одобрени инвестиционен проект и без разрешение за строеж, поради което бил незаконен, според чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ. Процесното дружество е годен субект на нарушението- именно то е възложило извършването на строежа в наетия имот, който бил необходим само за неговата дейност и щял да се ползва само от него. Не е налице маловажен случай, тъй като мащаба на строежа е значителен и при негодно изпълнение би могло да доведе до значителни негативни последици за здравето и живота на неограничен кръг от хора. Наказанието за нарушение е правилно индивидуализирано, като въпреки множеството административни нарушения на въззивника, служебно известни на съда, наказанието е ориентирано към минимума му.

В хода на досъдебното производство по делото не са допуснати нарушения на процесуалните правила, и двата акта от тази фаза на процеса са издадени в съответствие със законовите изисквания за тях. Елементите от състава на нарушението са изложени крайно ясно, както досежно времето и мястото на извършване, така и изпълнителното
деяние и специалното качество на субекта, поради което предполагат пълна реализация на правото на защита.

Предвид всичко изложено наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №Р-18- ДИСК- 72/ 3.04.2018г., издадено от заместник- началник на ДИСК- гр.София, с което на „Мобилтел”ЕАД- гр.София на основание чл.237, ал.1, т.1 във вр. чл.137, ал.З във вр. чл.148, ал.1 от ЗУТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 7000лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ф ,