РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 27.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 5.11 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:В. Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД N21118 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

"МТД България”ЕООД- гр.София е подало жалба против наказателно постановление N22018- 0044643/ 19.04.2018г., издадено от директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД”Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.222 във вр. чл.127, ал.З от ЗЗП на търговеца е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 700лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението и иска наказателното постановление да бъде отменено изцяло.

Представителят на ответника по жалбата твърди, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 2.02.2015г. между въззивника, в качеството му на възложител, и „Юли Вел 2”ООД- гр.Мартен, обл.Русе се сключил договор за гаранционно сервизно обслужване, съгласно който на вторите било възложено и те приели да извършват гаранционен ремонт на продаваните от възложителя машини, уреди и съоръжения.

"МТД България"ЕООД- гр.София стопанисвало магазин за промишлени стоки на ул."Люляк", N228 в гр.Русе, където на 30.06.2016г. търговецът продал на лицето Д.А. *** моторен трион. Купувачът предоставил уреда за ползване на баща си- свид.И. И.. Вещта давала дефекти при употреба, поради
което свид.И. на три пъти- на 22.11.2016г., на 20.02.2017г. и на 30.05.2017г. предявил рекламации пред „Юли Вел 2”ООД- гр.Мартен, обл.Русе, осъществяващи дейността си на един адрес с търговеца. Рекламациите били описани в регистъра за предявените рекламации на сервиза от свид.В., негов управител. Били извършени ремонти от сервиза по повод на рекламациите, които не удовлетворили свид.И., той подал жалба до КЗП и започнало настоящото производство.

Изложената фактическа обстановка се доказва по напълно непротиворечив начин от всички събрани в хода на съдебното и досъдебно производство доказателства и води до следните правни изводи:

Жалбоподателят не е осъществил състава на вмененото му нарушение, тъй като за него не е съществувало задължение на опише в регистъра си процесиите рекламации. Свид.И. е единственото лице, предявило рекламации и той е контактувал по повод на тях само със сервиза. Трите рекламации са предявени пред „Юли Вел 2”ООД- гр.Мартен, обл.Русе, приети са и били описани в регистъра на сервиза, каквото повелява чл.127, ал.З вр. ал.1 от ЗЗП и т.3.1 от Договора за гаранционно сервизно обслужване. Поради изложените съображения съдът намира, че рекламациите са описани своевременно по предвидения за това ред, което предпоставя неправилността на атакуваното наказателното постановление и неговата отмяна.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА наказателно постановление N02018-                    0044643/

19.04.2018г., издадено от директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД”Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на ”МТД България”ЕООД- гр.София на основание чл.222 във вр. чл.127, ал.З от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 700лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: