РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 14.12.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на  девети ноември  през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 933 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба отГап Трейд” ЕООД със седалище гр.Русе, против Наказателно постановление № КГ- 2145 от 20.04.2018 г. на зам.председател ДАМТН, с което за административно нарушение по чл.8 ал.ІІ от ЗЧАВ вр. чл.6от НИКТГУРНТК, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева и е възложено заплащането на направените в производството разноски, възлизащи общо на 725 лева.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно поради допуснати съществени процесуални нарушения.

      Ответникът по жалбата  поддържа становище за неоснователност.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

     Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

     Жалбоподателят е дружество, развиващо дейност по търговия с горива, като към м.януари 2018 г. стопанисвало бензиностанция в гр.Русе по бул.”Цар Освободител” № 156.На 15.01.2018 г., в 10.15 часа търговският обект бил проверен от служители на ГД  ККТГ, сред които бил и Д. Ш.- главен инспектор.В присъствието на И. А.- обслужваща бензиностанцията, били взети проби от течно гориво за установяване на съответствието им с изискванията на Закон за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.При инспекцията, в момент на разпространение на горивото, били взети проби от автомобилен бензин А- 95Н.Пробата от автомобилен бензин А-95Н била взета от бензиноколонка № 2, като по документи било установено, че последната доставка на този вид бензин била в количество 2022 л с декларация за съответствие, издадена от „Сакса” ООД.Наличното количество, установено в резервоара, свързан с бензиноколонката в момента на проверката, било 576 л.След изпитване на контролната проба в стационарна Лаборатория за изпитване на горива към ДАМТН- ГД ККТГ гр.София, било установено несъответствие на изискванията за качество на бензина.Отклоненията се констатирали по отношение на дестилационните характеристики.Като краен резултат при изпитването били получени параметри 236.7  градуса по Целзий при норма максимум 210.Така, установеното отклонение възлизало на 26.7 градуса по Целзий.Проверяващите приели, че този продукт не съответства на изискванията за качество по БДС.Протоколът от изпитването и констативния протокол с резултатите били надлежно връчени на дружеството жалбоподател, което е инициирало изпитване на арбитражна проба.След провеждането й била изготвена Експертиза № Еа- 006/08.03.2017 г. за съответствие на течно гориво с изискванията за качество след арбитражно изпитване.Според тази ескпертиза течното гориво- бензин А-95Н не съответства на изискванията   за качество по чл.6 т.1 от Приложение №1 от НИКТГУРНТК.Арбитражният анализ бил проведен за показател „Дестилационни характеристики”, като  били установени отклонения в показателите „край на кипене”, „остатък от дестилация”, и така било заключено, че този продукт не съотвества на изискванията за качество.Доколкото по закон резултатите от изпитването на арбитражната проба и  изготвената въз основа на нея експертиза били окончателни, по отношение на „Гап Трейд” ЕООД бил съставен АУАН № Н- 159 от 23.03.2018 г., сочещ осъществено такова по чл.8 ал.2 от ЗЧАВ вр. чл.6 т.1 Приложение 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.АН е предявен и лично връчен на представляващ дружеството.В срока на закона същият е възразен с доводи за недоказаност на нарушението.Твърди се, че пробите не били надлежно взети и поради това същите дали различни показания при изследването си /стационарна лаборатория и арбитражно изследване/.Развиват се съображения за допуснати съществени процесуални нарушения поради съставянето на акта в отсъствието на свидетели.

Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление, като в производството пред първата инстанция подробно са разгледани направените възражения, поддържани и във въззивното производство.

      Изложеното се установява от приложените по делото  писмени доказателства- оправомощителна заповед, касаеща длъжностни лица в ДАМТН, протокол № рн- 005/15.01.2018 г. за проверка и вземане на проба от течно гориво, декларация за съответствие на качеството на течните горива № 936 от 04.01.2018 г., документи във връзка с доставка на акцизни стоки, сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване на горива, заявка за изпитване на течни горива, протокол от изпитване № Р- 0016- 1/16.01.2018 г., експертно заключение за съответствие на течно гориво с изискванията за качество № ЕЗ- 0049/16.01.2018 г., заявка за изпитване на горива  и протокол от изпитване, двете от дата 17.01.2018 г., констативен протокол № КП- 0009/17.01.2018 г., кореспонденция между „Гап Трейд” ЕООД и ДАМТН, транспортен билет, заповед за провеждане на арбитражна процедура, протоколи за изземване и изпитване на арбитражна проба, протокол от изпитване от 06.03.2018 г., експертиза за съответствие на течно гориво от 08.03.2018 г., АУАН № А- 159 от 23.03.2018 г., възражения по акта, , становище във връзка с направените възражения, БС относно нефтопродуктите.Приетите за установени факти се потвърждават и от разпита на св.А.М.- актосъставител.Съдът дава вяра изцяло на тези гласни доказателства, тъй като те се намират в пълна логическа кореспонденция с останалите доказателства по делото.

      Правни изводи:

      Жалбата е допустима, а по същество- неоснователна.

      В производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание не са допуснати съществени процесуални нарушения.

      Видно от доказателствата по делото, АУАН е съставен в хипотезата на чл.40 ал.ІV от ЗАНН.Това е било известно на жалбоподателя и пълномощника му, тъй като е надлежно отразено в акта, отделно е видно от съвкупните доказателства.Поради посоченото, възражение за допуснати съществени процесуални нарушения  по чл.40 ал.І от ЗАНН на свидетели,  не е основателно.

      Извършването на административното нарушение е правилно установено и доказано.

      Вмененото административно нарушение е квалифицирано по чл.8 ал.ІІ от ЗЧАВ.Според ал.І на този текст,  МС, по предложение на министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на околната среда и водите и председателя на ДАМТН приема наредба, определяща техническите  и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества /замърсители/ в тях, наричани по- нататък „изисквания за качеството на течните горива”, както и условията, реда и начина за контрол на течните горива.Посредством чл.8 ал.ІІ от ЗЧАВ се забранява пускането на пазара, разпространението, транспортирането и използването на течни горива, които не отговарят на някое от изискванията за качество, определени в цитираната наредба.Понастоящем действа Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/.

      Видно от установеното по делото, продаваното в бензиностанцията, стопанисвана от „Гап Трейд” ЕООД гориво- бензин А-95Н, не е съответствало на изискванията за качество по Наредбата /чл.6 т.1 от Приложение № 1/.Констатирани са отклонения в дестилационните характеристики, в честност- в температура на край на кипене.Ирелевантно е възражението, че при двете изпитвания отклоненията, които били констатирани, не били с еднакви параметри.Няма спор, че същите не са в границите на допустимите характеристики, а далеч извън тях.Както е  посочено и от наказващия орган, тези отклонения доказват  завишено количество на по- тежки продукти в горивото, които в работата на  ДВГ водят до отделяне на продукти на непълно изгаряне, предпоставящи образуването на смог и влошаване на чистотата на въздуха.Възраженията  по същество за недоказаност на нарушението, базирани на оспорване на представителността на пробите, не са основателни, тъй като в процеса на арбитражното изпитване такива не са направени.Мотивирани на този етап от производството, същите отразяват единствено защитна теза.Следва да се посочи, че наказващият орган е обсъдил много детайлно всички направени възражения, като така е изключил възможността да се обосноват каквито и да било спорни обстоятелства, и е изпълнил задължението си по закон да обсъди всички аргументи по същество.

       Наложеното административно наказание е индивидуализирано на основание чл.34 ал.ІІ от ЗЧАВ.Според тази разпоредба, лице, което разпространява, включително като краен разпространител, или използва течни горива, които не съответстват на някое от изискванията за качество, определени в наредбата по чл.8 ал.І от ЗЧАВ, ако деянието не съставлява престъпление, независимо от наличието или липсата на  декларация за съответствие, се наказва с глоба от 2000 до 20000 лева, съответно- с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лева.  Санкцията е правилно определена по вид и размер.Няма спор, че жалбоподателят има качеството на краен разпространител.Съгласно § 1 т.20 от ДР на ЗЧАВ краен разпространител са бензиностанции, които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от неподвижни инсталации /резервоари/ за съхранение на тези горива.

        Административното наказание е индивидуализирано в минималния законов размер и не са налице основания за изменение на постановлението в тази част.

       Мотивиран така и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

  

 

                                                              РЕШИ:

          ПОТВЪРЖДАВА НП № КГ- 2145 от 20.04.2018 г. на зам.председател ДАМТН, с което на „Гап Трейд” ЕООД, ЕИК 117590649, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.”Иван Ведър” № 5, представлявано от П. В. Д., за нарушение по чл.8 ал.ІІ от ЗЧАВ вр. чл.6 т.1 от Приложение № 1 от НИКТГУРНТК, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, на основание чл.34 ал.ІІ от ЗЧАВ и са възложени направените разноски в производството, възлизащи на 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, от които 600 /шестотин/ лева за изпитване в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН- ГД ККТГ гр.София, 85 /осемдесет и пет/ лева за изготвяне на експертиза и 40 /четиридесет/ лева за вземане на проба, на основание чл.25 ал.ІІ от НИКТГУРНТК и чл..25 от тарифа № 11 .

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: