РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 13.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на 17.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Г., като разгледа докладваното от председателя АНД№932 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Д.Н.С. *** е подал жалба против наказателно постановление N518-0453-                                                                                             000113/30.04.2018г..

издадено от началника на РЕП- Сливо поле при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. и на основание чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушенията и иска отмяната на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 3.10.2017г. свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя било отнето по административен ред от румънските власти, поради участие в пътнотранспортно произшествие на територията на РРумъния.

На 9.02.2018г. С. управлявал лек автомобил с рег.№Р9877ВВ по общински път №Р5Е1171 в посока от гр.Сливо поле към с.Ряхово, обл.Русе. Зад него в същата посока управлявал лек автомобил свид.Г., а пътник в това превозно средство била свид.Г.. По напълно хулигански подбуди и за лично забавление въззвиникът започнал да криволичи по пътя с автомобила си, рязко намалявал скоростта си на движение точно пред следващия го автомобил, като пречел на нормалното движение на свид.Г., на няколко пъти създал реална опасност от ПТП и застрашил живота и здравето на свидетелите. Свид.Георгоиев подал жалба в полицията в гр.Сливо поле и така започнало настоящото производство.

Тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и непротиворечив начин от събраните по делото доказателства.

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, тъй като на 9.02.2018г. управлявал МПС с рег.№Р9877ВВ по общински път №К5Е1171, свързващ гр.Сливо поле и с.Ряхово, обл.Русе, след като свидетелството му за управление било временно отнето по административен ред. От субективна страна жалбоподателят е извършил нарушението при пряк умисъл- той съзнавал, че свидетелството му за управление е отнето от румънските власти, съзнавал, че няма право да управлява МПС, но въпреки това управлявал такова, като предвиждал обществено опасните последици от поведението си и искал настъпването им. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано, като е отчетено поведението на нарушителя при процесиите събития, в което се разкриват елементите от състава на множество нарушения. Поради всичко това наказателното постановление следва да се потвърди в тази му част.

Отговорност по чл.177, ал.1. т.8 от ЗДвП носят лицата, които преградят път. Това действие предполага разполагането на автомобила по такъв начин на пътя, че той да обособи пространства, преминаването между които да бъде невъзможно. В случая жаблбоподателят е пречел на намиращия се зад него автомобил свободно да премине по пътя, като се е движел неравномерно в пространството. Това представлява нарушение по чл.175, ал.1, т.5 във вр. чл.42, ал.З от ЗДвП, но такова обвинение липсва. Поради всичко това съдът приема, че С. не е извършил вмененото му нарушение, наказателното постановление се явява неправилно в тази му част и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА               наказателно постановление №18-0453-

000113/30.04.2018г., издадено от началника на РЕП- Сливо поле при ОД на МВР-Русе в частта, с която на Д.Н.С. *** на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.

ОТМЕНЯВА                   наказателно постановление №18-0453-

000113/30.04.2018г., издадено от началника на РЕП- Сливо поле при ОД на МВР-Русе в частта, с която на Д.Н.С. *** на основание чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: