Р Е Ш Е Н И Е

№ ……….

 

гр.Русе, 07.12.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Русенският районен съд, седми наказателен състав, в публично заседание на шестнадесети октомври март през две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                            

Председател: Мирослав Йорданов

 

при секретар Наталия Тодорова,

и в присъствието на прокурора ............................,

като разгледа  докладваното от съдията АН Дело № 839 / 2018 г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

         

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от ”УОНДА” ЕООД против Наказателно постановление № 38-0000309 / 10.04.2018 г. на и.д. началник ОО „АА“, гр.Русе, с което за нарушение на чл. 38, ал.1, т.1 от Наредба № Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ, на основание чл. 93г, ал.2, пр.1 от ЗАП му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв., а за нарушение на чл.10, § 2, изр.1, пр.1 от Регламент 561 / 06 на основание чл.104, ал.1 от ЗАП е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Излага подробни съображения за това. Редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

          Ответникът, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

Русенската районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Районният съд, след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 06.03.2018 г. била извършена комплексна проверка от инспектор към ОО „АА“ – гр.Русе на транспортното предприятие „УОНДА“ЕООД, който констатирал, че:

- транспортното предприятие не е извличало данни от паметта на монтирания дигитален тахограф на автобус „Мерцедес“ с рег. № Р 14-15 КВ за периода от 07.03.2017 г. до 30.11.2017 г.;

- превозвачът не е организирал работата на водача М. Н. М. по такъв начин, че да спазва изискванията на Регламент 561 / 06 за периода от 03:59 часа на 28.02.2018 г. до 03:59 часа на 01.03.2018 г., тъй като не е ползвал нормална дневна почивка от най-малко единадесет последователни часа.

За това съставил срещу дружеството АУАН № 247618, който бил връчен на А. Б. А. Впоследствие било издадено и процесното наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните в хода на настоящото производство  гласни и писмени доказателства.

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:

В случая е допуснато съществено нарушение на правилата уредени в в чл. 40, ал.1 и 2 от ЗАНН и на чл.43, ал.1 от същият закон. От доказателствата по делото става ясно, че АУАН е съставен в присъствие на лицето А. Б. А., който представил нотариално заверено пълномощно. Същият бил упълномощен да представлява дружеството пред държавните институции, в това число и ИААА, но представителната му власт била изрично ограничена само да подава молби, заявления, получаване на документи, удостоверения, да се подписват протоколи, съобщения, свързани с издаването на разрешения, свързани с дейността на дружеството.

От изложеното се налага извода, че А. не е упълномощен да участва при съставянето на АУАН и до го подписва от името на дружеството. За да представлява дружеството при подобни процедури, същият следва да бъде изрично упълномощен. При това положение акта е съставен в отсъствие на нарушителя или на надлежно упълномощено от него лице в противоречие с нормата на чл.40, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, както и тази на чл. 43, ал.1 от ЗАНН.

Допуснатият порок е съществен, поради което наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова подлежи на отмяна.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

         

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 38-0000309 / 10.04.2018 г. на и.д. началник ОО „АА“, гр.Русе.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

    

          Районен съдия: