РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Русе, 22.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Русе, в закрито заседание на 13 февруари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙЪЛДЪЗ АГУШ

ЧЛЕНОВЕ:

ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

 

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия      АГУШ   КАН дело 22 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изречение 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

Постъпила е касационна жалба от Е.Д.Г. *** против Реше­ние № 751 от 07.12.2018 г., постановено по АНД № 1551/2018 г. по описа на Районен съд - Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 18-1085-001934 от 24.07.2018 г. на Началник на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Русе, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП са наложени кумулативно административни наказания „глоба” в размер на 750 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния и процесуалния закон.

Претендира се да се отмени решението и да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

          Ответната страна в производството не взема становище по жалбата.

          Становището на представителя на РОП, изложено в депозирано по делото писмено заключение по реда на чл. 217, ал. 4 от АПК, вх. № 528 от 05.02.2019 г., е, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като съобрази изложените в жалбата касационни основания,  становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши касационна проверка на оспорваното решение по чл. 218, ал. 2 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба, като подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаряща на изискванията на чл. 212 и 213 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

За да постанови оспореното в настоящото производство решение РС - Русе е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно е приложен материалният закон. Счел е, че наказаното лице безспорно е осъществило вмененото му нарушение по ЗДвП както от обективна, така и от субективна страна.

Решението на РС – Русе е правилно.

Фактическата обстановка, нарушението и авторството на деянието са правилно установени в хода на протеклото административнонаказателно производство пред наказващия орган и в производството пред първата съдебна инстанция. Неоснователни са касационните оплаквания за противното.

Всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност, са установени и удостоверени. При установяване на нарушението няма допуснати съществени процесуални нарушения.

Фактическата обстановка, описана в акта и НП изцяло се подкрепя от събраните по делото доказателства. Към момента на заснемането на нарушението на жалбоподателя, за което впоследствие е съставен АУАН и издадено процесното НП, е използвана мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M № 655, фиксираща дата, час и скорост.

В случая нарушението се установява по несъмнен начин от изготвения с автоматизираното техническо средство TRF-1M № 655 клип № 6173, като  съгласно чл. 189, ал. 15 от ЗДвП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

По делото безспорно са установени мястото, датата, часа на нарушението; скоростта и посоката на движение на управлявания от жалбоподателя автомобил; мястото на нарушението, респективно и обстоятелството, че допустимата максимална скорост на движение за този пътен участък е 50 км/ч.

Не са ангажирани доказателства, които да опровергават или да поставят под съмнение, изложените в акта и НП факти и обстоятелства. В тази връзка недоказани се явяват твърденията на жалбоподателя, че необосновано била ангажирана отговорността му за нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Правилно са приложени относимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Правилно са индивидуализирани и кумулативно наложените наказания, съобразно предвиденото от приложимата санкционна норма.

На последно място липсва и твърдяното от страна на жалбоподателя нарушение на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. АУАН е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя /декларация по чл. 188 от ЗДвП е подадена от жалбоподателя на 23.05.2018 г., а актът е съставен на 28.05.2018 г./ и в едногодишния срок от извършване на нарушението /на 05.11.2017 г./.

Поради гореизложеното касационният съд счита, че Районен съд - Русе е постановил правилно съдебно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Реше­ние № 751 от 07.12.2018 г., постановено по АНД № 1551/2018 г. по описа на Районен съд - Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-1085-001934 от 24.07.2018 г. на Началник на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Русе.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                        

         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                             

 

                                                                  2.