-

1.7.2018. 16.7.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 5593/2016, V ... ... :
.
19.4.2018.

:
6.7.2018
359/2018
6.7.2018.
2 No 7455/2016, XIV ... ... :
.
12.6.2018.
3.7.2018.
3 No 974/2017, IV / ... :
.
13.4.2018.

:
10.7.2018
378/2018
10.7.2018.
4 No 2980/2017, X ; :
.
21.3.2018.

:
9.7.2018
349/2018
9.7.2018.
5 No 2987/2017, XII ... ... :
.
21.12.2017.

:
10.5.2018
189/2018
5.7.2018.
6 No 4692/2017, VI ; ...,
...
... :
.
5.1.2018.

:
28.5.2018
221/2018
5.7.2018.
7 No 4802/2017, XI ; .() 655/2014 ... :
.
13.12.2017.

:
20.3.2018
150/2018

:
25.6.2018
292/2018
4.7.2018.
8 No 4996/2017, V ... ... :
.
7.6.2018.
5.7.2018.
9 No 5420/2017, VI - , ; . ... ...,
,
:
.
28.6.2018.
6.7.2018.
10 No 5685/2017, XII ... :
.
28.2.2018.

:
4.7.2018
355/2018
4.7.2018.
11 No 6405/2017, II - , ; . ... ... :
.
24.1.2018.

: 13.4.2018
192/2018

: 5.7.2018
2182/20185.7.2018.
12 No 7085/2017, XI ...,
...
...,
...
:
.
21.5.2018.
11.7.2018.
13 No 7130/2017, XII ... ... :
.
28.6.2018.
12.7.2018.
14 No 8601/2017, VI ... :
.
7.6.2018.
12.7.2018.
15 No 8894/2017, VI - , ; . ... ...,
,
...
:
.
26.6.2018.
4.7.2018.
16 No 9019/2017, XIV ... :
.
16.7.2018.
16.7.2018.
17 No 66/2018, II :
.
30.4.2018.
3.7.2018.
18 No 94/2018, IX - , ... ...,
:
.
19.4.2018.
3.7.2018.
19 No 508/2018, V :
.
4.6.2018.
5.7.2018.
20 No 644/2018, VI ; .() 655/2014 ... :
.
15.4.2018.
4.7.2018.
21 No 1051/2018, IX . ; ... ...,
...
:
.
14.6.2018.
7.7.2018.
22 No 1082/2018, VIII ; , , . . - ...,
- ,
,
...
:
.
10.5.2018.
3.7.2018.
23 No 1151/2018, XII ; :
.
14.5.2018.

:
5.7.2018
205/2018
5.7.2018.
24 No 1154/2018, VIII ... ... :
.
8.5.2018.
7.7.2018.
25 No 1176/2018, IV ; ... ... :
.
4.6.2018.
3.7.2018.
26 No 1646/2018, VI ... :
.
12.7.2018.
12.7.2018.
27 No 1779/2018, IV - , ; . ... ...,
.
:
.
2.7.2018.
2.7.2018.
28 No 1929/2018, VIII ... :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
29 No 2852/2018, II - , ...,
...
... :
.
28.6.2018.
6.7.2018.
30 No 3169/2018, XIV ; , , . . ...,
...,
...,
:
.
18.6.2018.
5.7.2018.
31 No 3185/2018, XIII - ...,
...
  :
.
4.7.2018.
4.7.2018.
32 No 3194/2018, XII - ...,
...
  :
.
5.7.2018.
5.7.2018.
33 No 3213/2018, VI ; :
.
18.6.2018.
10.7.2018.
34 No 3439/2018, XIII - ...,
...
  :
.
4.7.2018.
4.7.2018.
35 No 3757/2018, X ; , , . . ... ,
:
.
3.7.2018.
3.7.2018.
36 No 3865/2018, X - ...,
...
  :
.
12.7.2018.
12.7.2018.
37 No 4023/2018, V - ...,
...
  :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
38 No 4024/2018, VIII ...,
...
  :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
39 No 4025/2018, IV ; , , . . ,
:
.
27.6.2018.
7.7.2018.
40 No 4078/2018, V - ...,
...
  :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
41 No 4198/2018, V - , ; . ... ... :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
42 No 4261/2018, VIII - ...,
...
  :
.
2.7.2018.
2.7.2018.
43 No 4281/2018, XI - ...,
...
  :
.
5.7.2018.
5.7.2018.
44 No 4287/2018, X - ...,
...
  :
.
13.7.2018.
13.7.2018.
45 No 4294/2018, I ...,
.E...
. :
.
11.7.2018.
11.7.2018.
46 No 4300/2018, XV - ...,
...
  :
.
4.7.2018.
4.7.2018.
47 No 4432/2018, XI - ...,
...
  :
.
10.7.2018.
10.7.2018.