Р Е Ш Е Н И Е

 

                                     

                       Гр.Русе, 28.05.2018 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Русе, в публично заседание на 23май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Председател: ДИАН ВАСИЛЕВ

                                              Членове:  ЕЛГА ЦОНЕВА

                                                                            ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

 

при секретаря     ДИАНА МИХАЙЛОВА        и   в присъствието на

прокурора  АНДРЕЙ АНГЕЛОВ   като разгледа докладваното от съдията     ЦОНЕВА     канх. дело № 119по описа за  2018 год., за да   се произнесе, съобрази:

 

         Производството е по гл.ХІІ от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

         Постъпила е касационна жалба от Н.А. ***, против решение № 160/12.03.2018г., постановено по нахд № 2445/2017г.  на РРС, с което е потвърдено НП № 17-1085-001867/13.09.2017г.  на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Русе. Релевират се касационни основания за неправилност  на съдебното реше­ние поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Касаторът претендира  отмяна насъдебното решение и постановяване на ново, с което да се отмени наказателното постановление.

         Ответникът по жалбата не ангажира становище.                                        Заключението на представителя на Окръжна  прокуратура Русе е, че жалбата е  неоснователна.

         След като обсъди наведените касационни оплаквания, становищата на стра­ните, събраните по делото доказателства и след извършена  проверка на основание чл.218, ал.2 АПК, съдът прие за установено следното:

         Жалбата е процесуално допустима – постъпила е в преклузивния 14-дневен срок, подадена е от надлежна страна, атакува акт изрично посочен в закона и подлежи на разглеждане.

         По същество жалбата еНЕОСНОВАТЕЛНА.

В обжалваното решение районният съд е приел, че  автор­ст­вото на деянието и административното нару­шение са  доказани. Изложил е мотиви, че в хода на админист­ративно­нака­зателното производство не са допуснати съществени нарушения на процедурата и правилно е приложен материалният закон. Приел е, че административното наказание е правилно определено съгласно чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП. Изложил е мотиви относно индивидуализация на наказанието. Мотивиран така, РРС е потвърдил наказателното постановление.

         Касационният съд  намира, че оспореното решение е правилно, а наведените касационни оплаквания – неоснователни.

Неоснователно е оплакването за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. От текста на мотивите на съдебното решение е видно, че съдът, макар и лаконично е обсъдил правните норми, регулиращи провеждането на административно наказателното производство и е приел, че те не са нарушени. Обсъдил е в тяхната съвкупност събраните писмени и гласни доказателства и е изложил мотиви защо ги кредитира.

Обжалваното решение е постановено в съответствие с материалния закон. Въз основа на събраните гласни и писмени доказателства съдът е установил правилно фактическата обстановка. Касаторът е релевирал в жалбата си до въззивната инстанция твърдения и за други факти, които обаче въобще не са доказани. Той се позовава на тези факти и пред касационната инстанция, но съгласно чл.220 АПК касационният съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. Установените по делото факти правилно са субсумирани под хипотезиса на правната норма на чл.103 ЗДвП. Касаторът е нарушил административно задължение по чл.103 ЗДвП. За неизпълнението му е предвидено налагане на санкция по чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП. Настоящият състав на съда споделя изводите на въззивната инстанция относно индивидуализация на наказанието. Съдът е изследвал конкретните обстоятелства, при които е извършено деянието, вкл. и данните за  престъпление по чл.345, ал.2 НК и е формирал законосъобразен извод за правилно индивидуализиране на административните наказания в максимален размер.

 

 

 

 

 

По изложените съображения административният съд намира, че оспореното решение е правилно. Същото не страда и от пороци, водещи до нищожност и недопустимост и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.221, ал.2  АПК административният съд

 

                                      Р   Е   Ш   И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛАрешение № 160/12.03.2018г., постановено по нахд № 2445/2017г.  на РРС.

Решението е окончателно.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.           

 

 

2.