МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД N2367/17год. по описа на

          РУСЕНСКИ районен съд, втори наказателен състав

 

          Русенска районна прокуратура е обвинила:

          З.   В.   З. в това, че

          през  периода 07.08.2014 г. - до 15.08.2014 год., в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на четири пъти, в качеството на длъжностно лице -кредитен експерт при „Профи кредит България" ЕООД, присвоил чужди пари в общ размер на 2 518 лв. (две хиляди петстотин и осемнадесет лева), собственост на „Профи кредит България" ЕООД, представлявано от Е.С.К. ***, връчени и поверени му в това му качество да ги пази и управлява - престъпление по чл. 201 пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК

          Прокурорът поддържа предявеното обвинение по чл.201 НК.

          Подс.З. не се явява. Спрямо него е проведено задочно производство по ред предвиден в НПК. В обясненията, дадени на досъдебното производство признава, че обстоятелствата, изложени в обвинителния акт са верни. Служебният защитник моли за приложението на чл.66 от НК.

          Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс. З.В.З., ЕГН: **********,  е роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, работещ като помощник куриер, неосъждан.

През м. август 2014г. подс.З. работил като кредитен експерт към Профи Кредит България ЕООД, представлявано от св. Е. С. К.. Задълженията си изпълнявал в офис в гр. Русе, бул. Цар Освободител 86. Длъжността заел след сключен с дружеството Договор за сътрудничество 17014/21.01.2014г., неразделна част от който били общите условия. Последните конкретизирали правата и задълженията на страните по договора. По силата на договора на подс.З. била възложена да изпълнява срещу заплащане- процент от стойността на съответния заем/кредит, за който съдействал, и постоянно - за неопределено време работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в дружеството, а именно посредничество при предлагането и продажбата на финансови продукти като договори за револвиращ заем, за кредит и други. Освен дейността му, свързана със сключване на тези договори и привличане на клиенти, същият следвало да сътрудничи на Профи кредит при събирането на изискуеми вземания от клиентите след настъпване на падежа и да се отчита на дружеството за това. Съгласно т. 2.1.7. от общите условия, на подс.З. били връчвани и поверявани парични суми, тъй като той следвало да събира финансови средства от клиентите. Съгласно чл. 2.1.7.4. от общите условия при събиране на парични средства в брой от клиенти, кредитният експерт бил длъжен да използва утвърдения от дружеството формуляр на „разписка за получаване на парични средства", като оригиналът предавал на клиента, а копието заедно с вносната бележка от банката следвало да отчита пред Профи кредит. Подсъдимият, в качеството си на кредитен експерт, бил длъжен да внесе събраната в брой сума по сметката на Профи кредит в Алианц банк България АД с IВАN ВG 50 ВUIN 95611000316183 в срок до 17,00 часа на следващия работен ден, считано от датата на получаване на сумата от клиента, записана в разписката.

На 23.06.2014г. подс.З. сключил в качеството си на кредитен експерт договор за потребителски кредит 5006790098 със св. Д.И. Байчева, по силата на който дружеството отпуснало на свидетелката кредит в размер на 2000 лв. за 48 месеца, с размер на месечната вноска 135 лв., като същата следвало да върне сума в размер на 6480 лв. в края на периода. На 07.08.2014г. св. Б. посетила офиса на дружеството в гр. Русе, за да заплати първата дължима месечна вноска в размер на 135 лв. за погасяване на кредита. В офиса бил подс.З., който приел от св. Б. сумата от 135 лв, сума която му била връчена и поверена за пазене и управление, в качеството му на кредитен експерт към дружеството. Същият издал от името на Профи кредит „разписка за получаване на парични средства"  0114145, в която удостоверил с подписа си, че получил  парични средства на дата 07.08.2014г., в 13,00 часа, в размер на 135 лв. от св.Байчева, с цел погасяване на вноска по договор 5006790098. Положил подписа си в разписката, след което я подписала и свидетелката.

Тъй като подс З. не разполагал с достатъчно парични средства, решил да се сдобие с такива по престъпен начин. Така вместо да внесе получената сума от 135 лв, собственост на Профи кредит България ЕООД, по сметката на дружеството, той ги задържи за себе си и ги разходвал за лични нужди.

На 23.06.2014г. подс.З. сключил в качеството си на кредитен експерт договор за потребителски кредит 5006807752 със св. И.Д.И., по силата на който дружеството отпуснало на свидетелката кредит в размер на 2000 лв., за 48 месеца, с размер на месечната вноска 92, 80 лв., като същата следвало да върне сума в размер на 4454,40 лв. в края на периода. На 10.08.2014г. св. И. посетила офиса на дружеството в гр. Русе, за да заплати първата месечна вноска за погасяване на кредита. В офиса бил подс.З., който приел от св. И. сумата от 93 лв. за погасяване на задължението и към дружеството.. За удостоверяване на получената сума подс.З. подписал вносна бележка до Алианц Банк България АД, в полза на Профи кредит България, за сумата от 93 лв. като посочил в нея името на св. И.. Предал екземпляр от тази бележка на свидетелката. Подс.З. решил да присвои и тази сума, въпреки попълнената вносна бележка за това и я разходва за лични нужди, което й сторил.

На 07.08.2014г. подс.З. сключил, в качеството си на кредитен експерт, договор за потребителски кредит 5007510711 с Венцислав И. Станков. По силата на договора дружеството отпуснало на свидетеля кредит, в общ размер на 6209,04 лв., за 24 месеца, с размер на месечната вноска по кредита от 154,55 лв. и за допълнителните услуги от 104, 16 лв. или в общ размер 258, 71 лв. На 11.08.2014г. С. посетил офиса на дружеството в гр. Русе, за да заплати първата дължима месечна вноска. В офиса бил подс. З., който приел от С. сумата от 260 лв. за погасяване на задължението му към дружеството. За удостоверяване на получената сума той подписал вносна бележка от 11.08.2014г. до Алианц Банк България АД в полза на Профи кредит България за сумата от 260 лв. като посочил в нея името на С.. Предал екземпляр от тази бележка на С.. Подс.З. решил да присвои и тази сума и я разходва за лични нужди, което и сторил.

На 14.08.2014г. св. Б. отново посетила офиса на дружеството в гр. Русе, като поискала предсрочно да погаси отпуснатия и кредит. Носела в себе си сумата от 2030 лв., необходима за предсрочното му погасяване. В офиса бил подс. З., койтао получил сумата от свидетелката и попълнил и подписал вносна бележка до Алианц Банк България АД в полза на Профи кредит България за нея. Предал екземпляр от тази бележка на свидетелката, като и казал, че до няколко дни щяла да получи удостоверение за пълно погасяване на кредита от дружеството. Предвид голямата сума, подс.З. решил и нея да присвои, като я задържи за себе си, а не я внесе по сметка на дружеството.  Така и сторил, като до 17,00 часа на следващия работен ден - 15.08.2014г. /петък/, считано от датата на получаване на сумата от клиента, съгласно чл. 2.1.7.4. от ОУ не внесъл събраната сума по сметката на Профи кредит, а я присвоил.

Няколко дни след като погасила предсрочно кредита си, св. Б. позвънила на националния телефон на Профи кредит и попитала кога и как щяла да получи удостоверението за пълно погасяване на кредита. Получила отговор, че по договора и не била постъпила нито една вноска. Св. Б. телефонирала на подс.З., който признал, че не бил внесъл сумите, поради финансово затруднение. Обещавал да ги внесе, но не го направил. В резултат св. Б. сигнализирала органите на ОДМВР Русе.

Била извършена предварителна проверка от св. С.П. - полицейски служител при ОДМВР Русе. В нейния ход били установени и други присвоени от дееца суми тези, предадени му от В. С. и св. И.И., които междувременно също сигнализирали Профи кредит за извършване на проверка.

След извършената вътрешна проверка на Профи кредит и поискано обяснение от подс.З., последният напуснал и се укрил. С уведомление от 05.09.2014г. било прекратено договорното му сътрудничество с дружеството, считано от същата дата. От Профи кредит уважили жалбите на С., св. И. и св. Байчева и приспаднали присвоените от обв. З. суми в общ размер на 2518 лв. от техните задължения по потребителските кредити.

По случая започнало настоящото досъдебно наказателно производство. В хода на последното били изготвени съдебно почеркова и допълнителна такава експертиза, които установили че подписът в разписката за получаване на парични средства от 07.08.2014г. за сумата от 135 лв., предадена от св. Б. в частта „име и подпис на служителя", подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка към Алианц банк за сумата от 2030лв., предадена от св. Б. подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка от 11.08.2014г. към Алианц банк за сумата от 260лв., предадена от С., подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка към Алианц банк за сумата от 93лв., предадена от св. И., били изпълнени от подс.З..

От постъпилото писмо от 01.12.2016г. на Алианц банк България се установява, че за посочения в писмото период по сметката на Профи кредит България не били постъпвали инкриминираните суми.

          Съдът намира за безспорно доказано авторството на подсъдимия и начина на извършване на деянията. В тази връзка съдът кредитира обясненията му, които имат характер на самопризнания -  чрез тях той признава, че е вземал парите, като сочи причините, порадеи което сторил това.  Уличаващите доказателства в обясненията му не са изолирани, а се подкрепят и допълват от всички събрани гласни доказателства от разпита на  свидетелите Д.И. Б., И.Д.И., кредитополучатели, които сочат подсъдимият като лице, което получило предоставените от тях суми. С показанията на св. Е.С.К. се доказва длъжностното качество на подсъдимия, както и обстоятелството, че „Профи кредит България” ЕООД зачело за внесени от кредитополучателите, присвоените от подсъдимия суми и така формирало щета, в размер на 2 518лв. С показанията на св. С.П., полицейски служител при ОДМВР Русе, се доказва авторството и начина на извършените от подсъдимия деяния, показания които са идентични с тези на предходните свидетели.

          Освен посочените гласни доказателства делото е попълнено с писмени доказателства и доказателствени средства, които потвърждават и допълват изложеното от подсъдимата и разпитаните свидетели. Договорът за сътрудничество 17014/21.01.2014г., неразделна част от който били общите условия, конкретизират правата и задълженията на страните по него и сочат  начина, по който подсъдимият следва да процедира с предоставените суми. От друга страна този договор обосновава и длъжностното качество на подсъдимия. Приложените договори за кредит и за сътрудничество, вносни бележки, разписки в детайли сочат отношенията на кредитополучателите с Профи кредит България, както и формиралата се щета за поскледното. Преки доказателства се съдържат в съдебно почеркова и допълнителна такава експертизи, обосноваващи че подписът в разписката за получаване на парични средства от 07.08.2014г. за сумата от 135 лв., предадена от св. Б. в частта „име и подпис на служителя", подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка към Алианц банк за сумата от 2030лв., предадена от св. Б., подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка от 11.08.2014г. към Алианц банк за сумата от 260лв., предадена от С., подписът в реквизита „ подпис на вносителя" във вносна бележка към Алианц банк за сумата от 93лв., предадена от св. И., били изпълнени от подс.З., факт който пряко го уличава в авторство. Приложеното писмо от 01.12.2016г. на Алианц банк България сочи, че за посочения по сметката на Профи кредит България не били постъпвали инкриминираните суми, обстоятелство което доказва настъпилата от действията на подс.З. щета за последното.

           Предвид изложеното съдът намира, че всички доказателства в своята съвкупност се допълват, кореспондират помежду си, поради което изложената фактическа обстановка е безспорна.

          Така с деянието си подс.З. осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.201 ал.1, вр.чл.26 от НК, тъй като през периода 07-15.08.2014год., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на четири пъти, като длъжностно лице – “кредитен експерт при „Профи кредит България” ЕООД, присвоил чужди вещи, поверени в това му качество да ги пази и управлява – пари на стойност 2 518лв., собственост на „Профи кредит България” ЕООД, представлявано от Е. С. К.,***,

От обективна страна признаците на състава са  налице: изпълнително деяние:  налице е присвояване на чужди вещи  - С приемането на паричните суми от клиентите за превод по сметката на дружеството, в общ размер на 2518лв., те ставали собствени на дружеството, но се намирали във фактическата власт на подс.З., докато изпълнявал длъжността кредитен експерт в офиса на ЕООД„Профи кредит България”, което предпоставя белега предметът на престъплението да е поверен и връчен в качеството му на длъжностно лице. Паричните суми се намирали в негово владение, и като кредитен експерт към„Профи кредит България" ЕООД той трябвало да ги пази, респ. да ги преведе по нарочна сметка на дружеството, което не сторил, а присвоил. Своенето се изразявало в задържането на паричните средства и невнасянето им по сметка на дружеството, като в последствие те били разходвани и за лични нужди.

Видно от Договора за сътрудничество 17014/21.01.2014г., неразделна част от който били общите условия , от разпита на свидетели, се установява, че подс.З. по силата на фактически изпълняваната от него длъжност на кредитен експерт му било възложено за неопределено време да отговаря за опазването и управлението на връченото и повереното му в това му качество имущество, в това число получените от клиентите парични суми за погасяване на месечните им вноски. За това той получавал възнаграждение - процент от стойността на съответния заем/кредит, за който съдействал. Това, съгл.  Постановление 3 от 1970г. на Пленума на ВС т.2, изменено с Постановление 7 от 1987г. на Пленума на ВС) го определяло като длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б."б" от НК, тъй като му било възложено да изпълнява срещу възнаграждение ( със заплата) постоянно, работа свързана с пазене и управление на чуждо имущество при юридическо лице „Профи кредит България" ЕООД.

Деянието било извършено от подс. З. в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал. 1 НК, на четири пъти, тъй като след първоначалното решение за своене на паричната сума от 135 лв, предадена му от св. Б. в последствие взел на още три пъти, нови, самостоятелни решения за своене, касаещи предадените му парични суми от 93 лв. от св. И., 260 лв. от С. и 2030лв. отново от св. Б..

От субективна страна извършил деянието с пряк умисъл-съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им. Съзнавал противоправния характер на деянието си, но желанието да се облагодетелства по неправомерен начин, го мотивирало към това. Той съзнавал, че процесиите пари са собственост на „Профи кредит България" ЕООД, че му били поверени и връчени във връзка с изпълняваната от него длъжност на кредитен експерт и трябва да ги владее и пази, като ги разходва само по предназначение- да ги преведе по сметката на дружеството. Вместо това променил субективното си отношение към тях на четири пъти и ги присвоил.

Предвид изложеното, съдът признава подс. З.В.З. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението и му налага наказание при индивидуализацията, на което съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства:  чисто съдебно минало; обясненията, които дава и с които спомага за разкриване обективната истина по делото; тежко материално и социално положениел отегчаващи: висока степен на обществена опасност на деянието; Така при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, съдът отмери наказание ориентирано над минимума: ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, както и на основание чл. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК го ЛИШАВА от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление, отчитане и ръководство на чуждо имущество за срок от три години.

          Съдът намира, че подсъдимият не е личност с висока степен на обществена опасност, за изминалият период до настоящия момент е налице само едно деяние по чл.209 ал.3 от НК, за което е освободен от наказателна отговорност , поради което и предвид предпоставките на чл.66 НК съдът преценява, че определеното наказание лишаване от свобода следва да бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, достатъчен за преосмисляне на извършеното и да приведе поведението си съобразно изискванията на закона. Така определеното наказание осъществява целите на чл.36 НК и най-вече тези на личната превенция.

          Подс.З. дължи направените по делото разноски – 150.57лв. по сметка на ОД на МВР - Русе и 20лв. по сметка на Русенски районен съд.

          Причини за извършване на престъплението: неуважение към чужда собственост и пренебрегване на служебни задължения.

          Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:...............................