Мотиви по НОХД №  2299/2017г. по описа на РРС, ІV наказателен състав

 

            Русенската Районна прокуратура е обвинила подсъдимата М.Д.Х. в това, че  през периода 09.11.2015г. – 13.11.2015г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти, противозаконно присвоила чужди движими вещи – пари в брой за сумата от 6 200,00лв. собственост на „Табак Маркет“АД, които владеела -престъпление по чл. 206 ал.1 вр. чл. 26  ал.1 от НК.

 

Прокурорът поддържа обвинението по отношение на подсъдимата.

Производството е по общия ред.

По делото е допуснат за съвместно разглеждане граждански иск от ощетеното юридическо лице за сумата от 6 200 лв. за причинените имуществени вреди.

Повереникът на гражданския ищец поддържа гражданския иск.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

        Подсъдимата М.Д.Х. е  български гражданин, със средно специално образование, неосъждана, омъжена, не работи, ЕГН **********.

        На 01.06.2014г. между“ „Табак Маркет АД и подс. М.Х. в качеството й на управител на ЕТ „Толи – М.Х.“ бил сключен договор за търговско сътрудничество. Съгласно този договор, ЕТ „Толи – М.Х.“ осъществявал срещу месечно възнаграждение организацията и управлението на продажбата на стоки на дребно, собственост на „Табак Маркет“АД. Фактически дейността по продажбата на стоките се осъществяла от подс. М.Х. в преместваем обект - павилион, намиращ се на ул. „Борисова“ в гр. Русе – в района на спирка „Некрасов“. Получените суми от продажбите, които се явявали собственост на дружеството, обвиняемата извеждала от касата на обекта ежедневно с касов бон и ги подавала като инкасо–пратки в информационна система на „Табак Маркет“ АД. След това, съгласно договора с дружество, тя превеждала сумите още същия ден  по банковата му сметка. Въпреки, че срокът на договора изтекъл „Табак Маркет“ АД и ЕТ „Толи – М.Х.“ продължили търговските си взаимоотношения по същите правила. През месец ноември 2015г. подс. М.Х. изпитвала нужда от средства, поради което извършила следното:

На 09.11.2015г. подс. М.Х. изтеглила от касовия апарат на павилиона сумата от 2400лв., получена  от продажбите на стоките на „Табак Маркет“ АД. Тя решила да присвои тази сума, поради което я подала в информационната система на дружеството като инкасо–пратка, но впоследствие не я привела по банковата сметка, каквато била обичайната практика. Обвиняемата задържала парите за себе си и ги изхарчила за собствени нужди.

На 11.11.2015г. подс. М.Х. изтеглила от касовия апарат на павилиона сумата от 1900лв., получена  от продажбите на стоките на „Табак Маркет“ АД. Тя решила да присвои тази сума, поради което я подала в информационната система на дружеството като инкасо–пратка, но впоследствие не я привела по банковата сметка, каквато била обичайната практика. Обвиняемата задържала парите за себе си и ги изхарчила за собствени нужди.

 На 13.11.2015г. подс. М.Х. изтеглила от касовия апарат на павилиона сумата от 1900лв., получена  от продажбите на стоките на „Табак Маркет“ АД. Тя решила да присвои тази сума, поради което я подала в информационната система на дружеството като инкасо – пратка, но впоследствие не я привела по банковата сметка, каквато била обичайната практика. Обвиняемата задържала парите за себе си и ги изхарчила за собствени нужди.

Във връзка с тези случаи в служителите на „Табак Маркет“ АД констатирали, че са налице три незавършени касови  трансфера, а именно на датите 09.11.2015г., 11.11.2015г. и 13.11.2015г. Във връзка с това от св. Евгени П. – регионален мениджър на дружеството за гр. Русе - извършил ревизия с комисия на обекта, стопанисван от подс. М.Х., при което бил съставен констативен протокол за липсващата сума в размер на 6200лв. Впоследствие тя подписала и запис на заповед в размера на тази сума в полза на  „Табак Маркет“ АД. Във връзка с направените констатации св. Е. П. подал сигнал в Районна прокуратура – Русе, при което била възложена проверка. Проверката била проведена от  П.Н. - полицейски служител при ОД на МВР – Русе. Впоследствие било образувано настоящото досъдебно наказателно производство.

Видно от заключението на назначената и изготвена в хода на разследването съдебно–счетоводна експертиза, механизма на формиране на щетата за „Табак Маркет“АД се състоял в изготвянето на инкасо – пратки на 09.11.2015г., 11.11.2015г. и 13.11.2015г. в информационната система на „Табак Маркет“ АД за сумата в общ размер на 6200,00лв, без тя да е постъпвала по сметка на дружеството. 

Така с деянието си подс. М.Д.Х. осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 206 ал.1 от НК, тъй като през периода 09.11.2015г. – 13.11.2015г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти, противозаконно присвоила чужди движими вещи – пари в брой за сумата от 6200лв. собственост на „Табак Маркет“АД, които владеела.

От обективна страна изпълнителните деяния, включени в състава на  продължаваното престъпление, били извършени от подс. М.Х. чрез противозаконно разпореждане от нейна страна с чужди пари.  Разпореждането, във всеки един от случаите, е било осъществено чрез бездействие, изразяващо се в невнасянето на парите, изведени от касата на обекта на ЕТ „Толи – М.Х.“, по банковата сметка на „Табак маркет“ АД, чиято собственост се явявали те.  Подс. М. Х. променяла субективното си отношение към тези пари, задържайки ги за себе си и така ги третирала като свои. От обясненията на посдимата става ясно, че обсебената сума е изхарчена основно за санаториално лечение, медицински процедури и лекарства.

Налице е продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал.1 от НК, тъй като подсъдимата на три пъти, през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, осъществила състава на престъплението по чл. 206 ал.1 от НК, като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Сторила това при изпълнение на еднократно и действащо решение, като присвоила получените от продажбата на стоки чужди пари. 

От субективна страна престъплението било извършено от      подс. М. Х. умишлено при пряк умисъл. Както към момента на деянията, така и към настоящия момент тя била пълнолетна и психически здрава. Тя съзнавала общественоопасния характер на деянията си, предвиждала  общественоопасните последици и искала настъпването им. Подсъдимата знаела, че парите, които изваждала от касата са чужди, че те са на „Табак Маркет“ АД и ги владее единствено, за да ги внесе по сметка на дружеството. Въпреки това, тя променила субективното си отношение и се разпоредила така с тях като със свои – като ги задържала за себе си. Сторила това в свой личен имуществен интерес.   

Разпитана в качеството на подсъдима в съдебно заседание, тя дава обяснения по обвинението, като признава извършването на престъплението, в което е обвинена.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от доказателствата по делото, съдържащи се в показанията на свидетелите Евгени П., Н.М. и П.Н., както и от писмените доказателства и доказателствени средства по делото – преписи от Договор за търговско сътрудничество, страници от дневни касови отчети и касова книга, извлечения от електронната система на                       „Табак маркет“ АД, счетоводна експертиза, свидетелство за съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

 По делото няма противоречия в доказателствените материали.

Въз основа на изложеното, съдът намира, че подсъдимата Х. следва да бъде призната за виновна в извършването на престъплението, в което е обвинена и да й се наложи наказание.

При индивидуализацията на наказанието съдът не отчита никакви отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита чистото съдебно минало, изразеното съжаление за стореното, признание на вината и много добрите характеристични данни. При това положение, съдът намира, че на подс.М.Х. следва да бъде определено наказание „лишаване от свобода” към законоустановения минимум по чл.206 ал.1 от НК от една година, което наказание на основание чл.66 ал.1 от НК следва дабъде отложено за изпитатален срок от три години, защото са налице всички формални  предпоставки на тази разпоредба, вкл. и това, че за поправянето й не е необходимо изтърпяването на наказанието.

Така определеното наказание по преценка на съда ще изпълни предвидените в чл.36 цели на наказанието и най-вече личната превенция, въздействайки и възпитателно.

По отношение на предявения граждански иск.

Непозволеното увреждане е сложен юридически факт, елементи от който са деяние, вреда, противоправност на деянието, причинна връзка и вина, съединени от правната норма на чл.45 от ЗЗД. Необходимо е да са осъществени кумулативно всички тези елементи от фактическия състав, за да е налице непозволено увреждане. С оглед изложеното е налице противоправно деяние от страна на подс. Х. - извършено е престъпление по чл.206 ал.1 от НК и то виновно - при пряк умисъл. Гражданският ищец претендира за сумата от 6 200 лв. обезщетение за имуществени вреди – стойността на обсебеното имущество, която е и предмет на обвинението. Видно от писмо от дружеството с приложения към него, л.27 – л.61 от том 1 от дос.пр-во, подс. Х. към момента на сключване на договора за търговско сътрудничество от 01.06.2014г. е представила депозит от 1000 лв. в полза на ощетеното юридическо лице при условията и реда на чл.5 от договора. Отделно от това към датата когато са установени липсите гражданският ищец е дължал сумата от 1 235,34 лв. възнаграждение за месец октомври 2015г. и сумата от 589,27 лв. възнаграждение за месец ноември 2015г., които не са изплатени на подсъдимата. В този смисъл гражданският иск над сбора от тези суми следва да се отхвърли, защото в такъв случай гражданският ищец би се обогатил неоснователно при хипотезата на чл.55 ал.1 пр.1 от ЗЗД, т.е. без основание. При това положение гражданският иск е основателен и доказан само до сумата от 3982,29 лв., ведно със законната лихва от датата на деликта, тъй като са налице  всички други кумулативни предпоставки на непозволеното увреждане.

Подсъдимата следва да заплати направените по делото разноски и държавна такса в размер на 160 лв. върху уважената част от гражданския иск.

Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

                                               

Районен съдия: