Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 15.02.2018г.

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на шестнадесети януари, през две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                               

Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Албена Соколова, като разгледа докладваното от съдията АНДело № 2577/2017г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

         

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от адвокат Т.Б. ***, в качеството й на упълномощен процесуален представител на “ЛУКСПАК” ЕООД гр.Русе, до Русенския Районен съд, против наказателно постановление № 18-001071/03.11.2017г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Русе, с което на Дружеството, на осн. чл.414, ал.1 от Кодекса на труда  е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. за извършено нарушение по чл.68, ал.4 от Кодекса на труда. Жалбоподателят моли съда да отмени  наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно.

          За административнонаказващият орган, редовно призовани, се явява представител, който моли Съда да потвърди наказателното постановление.

Русенската Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

За наказаното дружество, редовно призовани, се явява упълномощения процесуален представител, който моли Съда да отмени наказателното постановление, поради наличието на предпоставки нарушението да бъде оценено като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН, респективно, санкцията да бъде намалена към минимума.

         

Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

През м.септември, 2017г. свид. С.Л. – главен инспектор в ДИТ- извършила проверка за спазване разпоредбите на трудовото законодателство, на „Лукспак“ ЕООД гр.Русе, като на 27.09.2017г. по работни места, а на 28.09.2017г. и по документи.

Въз основа на представените й и събрани в хода на проверката документи, свид. Л. установила, че на 01.09.2017г. между „Лукспак“ ЕООД гр.Русе, в качеството на работодател и А.Л.С., в качеството на работник, бил сключен трудов договор № 260. В същият било отразено, че е със срок за изпитване 6 месеца, в полза на работодателя, сключен на осн. чл.68, ал.1, т.1, вр. чл.68, ал.4 и чл.70, ал.1 от КТ. В договора не било отразено кои обективни причини, свързани с основният предмет на дейност на предприятието, са наложили сключването на срочен трудов договор с този работник.

С оглед установеното свид. Л. приела, че е налице нарушение по чл.68, ал.4 от КТ, за това, че на 01.09.2017 г. „Лукспак“ ЕООД гр. Русе сключило цитираният трудов договор на осн. чл. 68, ал. 4 и чл. 70, ал. 1 от КТ, без да са посочени в договора изключенията по смисъла на §.1, т.8 от ДР на КТ. За това нарушение съставила акт срещу дружеството.

 Въз основа на този акт, Директора на Дирекция “Инспекция по труда” Русе издал обжалваното наказателното постановление, с което за нарушението и на осн. чл.414, ал.1 от КТ наложил на „Лукспак“ ЕООД гр. Русе “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в предвидения за това процесуален срок, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество се явява неоснователна.

Съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са самостоятелна предпоставка за отмяна на НП.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението било описана пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка сторил в развилото се съдебно производство.

От събраните по делото доказателствата се установява по несъмнен начин, че състава на нарушението по чл.68, ал.4 КТ е осъществен от обективна страна от  „Лукспак“ ЕООД гр. Русе.

Началното сключване на срочен трудов договор за определено време е допустимо в две групи от случаи, уредени в чл.68, ал.3 и ал.4 от КТ. Първата група, уредена в чл.68, ал.3 КТ включва две хипотези - едната е с оглед на видовете работи, за изпълнението на които се сключват срочните трудови договори, а именно - временни, сезонни и краткотрайни, а втората хипотеза е приложима при сключване на срочни трудови договори независимо от естеството или характера на работата, с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или ликвидация предприятия. Втората група от случаи, при които е допустимо сключване на срочни трудови договори за определено време, е уредена в  чл.68, ал.4 от КТ, съгласно който по изключение срочен трудов договор по ал.1, т.1 за срок най-малко от една година може да се сключи за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер, а се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя, но това е допустимо само по изключение, дефинирано в § 1, т. 8 от ДР на КТ. Съгласно легалното определение "изключение" по смисъла на чл.68, ал.4 от КТ, е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Посочените разпоредби са императивни, поради което следва да се приеме за задължително изискването на § 1, т.8 от ДР на КТ, обуславящите срочността на трудовия договор обстоятелства да са вписани в трудовия договор.

От събраните по делото доказателства, Съдът приема за установено по несъмнен начин, че на 01.09.2017г. между „Лукспак“ ЕООД гр.Русе, в качеството на работодател и А.Л.С., в качеството на работник, бил сключен трудов договор № 260. В същият било отразено, че е сключен при условията на чл.68, ал.1, т.1, вр. чл.68, ал.4 и чл.70, ал.1 от КТ и е със срок за изпитване 6 месеца. Безспорно е, че в този трудов договор не били отразени обстоятелствата, обуславящи сключването на срочен договор при условията на чл.68, ал.4 от КТ, съобразно изискването но посочената-по горе допълнителна разпоредба на КТ. Тези обстоятелства трябва да са конкретни за предприятието, да са налице към момента на сключването на трудовия договор, да са ясно посочени в него - от съдържанието на трудовия договор следва да може несъмнено да се установи, че е сключен за определен срок поради конкретно условие, като няма законови изисквания за начина на формулиране на клаузите. Именно конкретното условие трябва да обуславя и срочността на договора, като в тежест на работодателя е да установи съществуването му. В настоящият случай, както бе посочено и по-горе, „Лукспак“ ЕООД гр.Русе сключило срочен трудов договор без да обоснове с конкретни обстоятелства, отразени изрично в самия трудово договор, наличието на предпоставки за това. Междувпрочем, наличието на такива обстоятелства не се отстоява и в хода на съдебното производство.

Поради това Съдът намира, че състава на нарушението по чл.68, ал.4 КТ е осъществен от обективна страна от „Лукспак“ ЕООД гр.Русе, за което била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Това е формално нарушение, за което отговорността на работодателя е обективна и безвиновна. Единствено и достатъчно за ангажиране на административнонаказателната отговорност е установяване на поведение, което да представлява нарушение на законови задължения. В процесният случай е налице нарушение на забраната за сключване на срочни трудови договори с работниците, при отсъствието на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.

Съдът намира, че АНО проявил известно снизхождение при индивидуализация размера на имуществената санкция по чл.414, ал.1 от КТ, като я приложил в нейният минимален размер, макар по делото да са налични доказателства, че това е пореден случай на нарушаване на нормата на чл.68, ал.4 от КТ, от страна на наказаното дружество. С оглед и на това, Съдът не споделя убеждението на жалбоподателя, изложено в жалбата и поддържано в хода на съдебните прения, че в случая са налице предпоставките деянието да бъде преценено като маловажен случай на нарушение, по смисъла на чл.28 от ЗАНН, вр. чл.93, т.9 от НК.

Това е така, тъй като степента на обществена опасност на процесното нарушение не е значително по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този тип. В тази насока Съдът отчита обстоятелството, че през 2016г.  „Лукспак“ЕООД гр.Русе сключило два срочни трудови договора с различни работници, като отново не били изпълнени изискванията на закона за това. Нарушенията били констатирани при извършена проверка от свид.Л., която преценила, че на работодателя следва да бъде дадено само предписание за привеждане на тези договори съгласно изискванията на закона, но не следва да бъде санкциониран за тези нарушения. Освен това, от съдържанието на процесният трудов договор се установява, че е извършено и още едно нарушение на чл.68, ал.4 от КТ, изразяващо се в несъобразяване минималният срок на трудовия договор с изискването на правната норма. Освен това, по делото не се събраха и не бяха представени пред Съда смекчаващи отговорността на работодателя обстоятелства.

 Извършвайки тази преценка, настоящият състав намира, че конкретното деяние не разкрива белезите на маловажност, предвид обсъдените по-горе обективни негови признаци.

Поради това, Съдът намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Поради това и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-001071/03.11.2017г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Русе, с което на „ЛУКСПАК“ ЕООД гр.Русе ЕИК 117043943, на осн. чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00лв. за извършено нарушение по чл.68, ал.4 от КТ.     

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

 

Районен съдия: