Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе,12.03.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе, VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..шестнадесети февруари ……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря Елка Горанова и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  наказателно административен характер дело № 2445/2017 г.,за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Н.А. *** ЕГН ********** против наказателно постановление № 17-1085-001867/13.09.2017 г. на началник група в Сектор ПП към ОД МВР Русе,с което на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП са му наложени административни наказания ГЛОБА в размер на ДВЕСТА лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

Жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното наказателното постановление, като твърди, че не е извършил нарушението виновно.

Представител на административно-наказващия орган не се явява.

За РРП- редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е водач на МПС с правоспособност кат.”В и М” и като такъв се води на отчет в ОД МВР гр.Русе.Наказван е веднъж за нарушения по ЗДвП.

Вечерта на 25.07.2017г. Н. ***. Късно вечерта предприема управление на четириколесно МПС – Кавазаки с рама JSAAK47B432102353 и се движи по улиците на града заедно със свой познат.Превозното средство издава силен шум и възмутени граждани подават оплакване на тел.112. 

По същото време контрол по движението на ППС извършва екип на Първо РУ в наряд свид. М.А., който получава сигнал за четириколесно превозно средство, което се движи шумно по улиците на града. А. засича жалбоподателя в района на кръговото движение при сградата на ОД МВР Русе посока бул. “Липник”. А. сигнализира първоначално със светлинен сигнал. Водачът и пътникът на задната седалка забелязват сигнала,като пътникът дори се обръща назад. Вместо да спре на подадения сигнал, Н. продължава движението си като разчита на проходимостта на превозното средство което управлява и се насочва към места през които полицейския автомобил не може да премине. А. се опитва да спре жалбоподателя като сигнализира и със звуков сигнал, но последният завива по ул. “Розова долина” и успява през тесен участък от пътя предназначен за пешеходци да навлезе в двора на Строителен техникум.Мястото е оградено и Н. не може да продължи движението си и остава в двора на училището. А. и неговият колега оставят колата,продължават пеш и установят местонахождението на жалбоподателя. Извършват проверка на самоличността на водача и документите на превозното средство и установяват, че същото не е регистрирано по надлежния ред. Отвеждат жалбоподателя в първо РУ и там пристига свид. М.А. – служител на Сектор ПП, който е извикан за съдействие.

Свид. А. съставя срещу жалбоподателя акт за установяване на административни нарушения на разпоредбите на чл.140 т.1 и чл.103 от ЗДвП.

На 13.09.2017 г. с обжалваното наказателно постановление началник група в  Сектор ПП при ОДМВР Русе налага на жалбоподателя административни наказания ГЛОБА в размер на ДВЕСТА лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП.

Изложеното се установява от писмените доказателства – справка за водач, докладна записка, доклад, както и от показанията на свид.А. и А..

При установяване на фактите съдът цени показанията на свид.А.,тъй като същият е имал непосредствена възможност да наблюдава поведението на жалбоподателя при извършване на нарушението и не е заинтересован от изхода на делото.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,а по същество е неоснователна.

Всички събрани по делото доказателства сочат на следните изводи:

За да осуети разкриването на извършено от него престъпление – такова по чл.345 ал.2 от НК,жалбоподателят не спира на подадения му сигнал от оправомощен да контролира движението служител на Сектор ПП Русе,с което си бездействие нарушава задължението си на водач по чл.103 т.1 от ЗДвП и осъществява обективните признаци от състава на нарушението по чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП. Приложена е точната санкционна разпоредба. Наложените административни наказания са изцяло съобразени със санкцията, предвидена от законодателя и са справедливи.Същите са определени от наказващия орган на максимума на предвиденото и съответстват на извършеното.Правилно е отчетена липсата на смекчаващи отговорността обстоятелства и наличието само на отегчаващи като извършването на престъпление,която е основната причина за извършване на нарушението,нарушаването на обществения ред изразяващ се в управление през нощта на изключително шумно ППС довело до оплакване на граждани на тел.112 .

Горното налага извода,че обжалваното наказателно постановление като правилно,обосновано и законосъобразно следва да се потвърди изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 17-1085-001867/13.09.2017 г. на началник група в Сектор ПП към ОД МВР Русе, с което на Н.А. *** ЕГН ********** на основание чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП са му наложени административни наказания ГЛОБА в размер на ДВЕСТА лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок.                                                            

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: