П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Русе,  21.05.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ,  ДЕВЕТИ наказателен състав  в  публично  съдебно  заседание  на  двадесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ   

 

                                                                       

при участието на секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурор КРАСИМИР И. сложи за разглеждане НОХД № 903 по описа на РсРС за 2018 година, докладвано от председателя на състава   

 

На именно повикване в 14.15 часа се явиха:

Подсъдим     Д.З.Г. – редовно призован се явява лично и с адв. А.К. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

РсРП – редовно призовани, се представляват от прокурор КРАСИМИР И..

Свидетел М.В.А. – редовно призован, се явява.

Свидетел В.С.И. – редовно призован, се явява.

Свидетел К.П.П. – редовно призован, не се явява.

 

На основание чл. 358, ал. 4 НПК, съдът извърши проверка връчен ли е препис от обвинителния акт на подсъдимия, преди повече от три дни.

Подсъдим Д.З.Г.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.

 

На основание чл. 274, ал. 1 НПК съдът разясни на страните правото им на отводи.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя искания за отвод.

Адв. К.: Не правя искания за отвод.

Подсъдим Д.З.Г.: Нямам искания за отвод.

 

Председателят на състава запита страните за становище относно даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Подсъдим Д.З.Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На основание 272 НПК съдът снема самоличността на подсъдимия

Д.З.Г. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, с пост. адрес ***.

 

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 НПК, които има в съдебната фаза на процеса.

 

Подсъдим Д.З.Г.: Разбрах какви са правата ми. Желая да ме защитава упълномощеният от мен защитник.

 

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 275 НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми господин Съдия, със защитника на подсъдимия адв. А.К. и с подсъдимия Д.З.Г. сме постигнали споразумение, като представям проект на същото. Моля същото да бъде одобрено. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

Адв. К. – Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

Подсъдим Д.З.Г. – Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че депозираното споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК и на основание чл. 382, ал. 4 НПК запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.                                                                                           

 

Подсъдим Д.З.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид постигнатото споразумение между РсРП и защитника на подсъдимия, намира, че са налице предпоставките на чл. 384 НПК за приключване на делото със споразумение в съдебното производство доколкото споразумението е  постигнато преди приключване на съдебното следствие.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, подписано от прокурор от РсРП, защитника на подсъдимия и подсъдимия.

 

 

 

На основание чл.381, ал.5 от НПК страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

 

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.1 от НПК :

ПодсъдимиятДИМИТЪР З.Г. – роден на ***г. в гр.Силистра, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, чее осъществил от обективна и субективна страна състава на следното престъпление:

На 24.04.2018г. в гр.Мартен, обл.Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“, с регистрационен номер Р 1097 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 2,21 на хиляда, установено по надлежния ред – по реда на Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е осъждан в слязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – Споразумение № 352/16.08.2017г. по НОХД № 1709/2017г. по описа на Районен съд – Русе, влязло в сила на 16.08.2017г.

- Престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.3 от НПК :

От престъплението няма причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.2 и т.3 от НПК :

Страните по споразумението договарят следния вид и размер на наказанието:

- За извършеното от подсъдимия Д.З.Г. престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, а на основание чл.54, ал.1от НК и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

- На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, следва да бъде изтърпяно ефективно, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

- На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на Д.З.Г. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.6 от НПК :

-   Веществени доказателства – няма.

-   Писмените доказателства остават към делото.

-   По делото няма направени разноски.

 

След евентуалното одобрение от съда настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

След одобрение на споразумението от СЪДА с определение, същото има последици на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПРОКУРОР:...................................        ЗАЩИТНИК: ....................................                                                     /КРАСИМИР И./                                         /адв. А.К. /

 

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно!

    

 

                                                           ПОДСЪДИМ:.......................................

                                                           /Д.З.Г. /

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид постигнатото между РсРП в лицето на прокурора КРАСИМИР И. и защитника на подсъдимия Д.З.Г. – адв. А.К. споразумение, намира че същото касае престъпление, за което е допустимо приключване на делото със споразумение, съгласно чл. 381, ал. 2 НПК. Налице са предпоставките на чл.384, ал.1 от НПК.

Постигнатото споразумението съдържа съгласие по всички въпроси визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, същото не противоречи на материалния закон, с оглед правната квалификация на деянието и определеното наказанието, и същевременно доказателствената съвкупност по делото, в достатъчна степен подкрепя предлаганото разрешение на съществените въпроси, относно отговорността на обвиняемия, а определеното наказание би допринесло за постигане на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК, поради което и след като съобрази, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл.384, ал.1 вр. чл. 381, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. А.К. – в качеството му на защитник на подсъдимия Д.З.Г. и прокурор КРАСИМИР И. от РсРП.

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия Д.З.Г., ЕГН  ********** - “ПОДПИСКА”.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 НПК наказателното производство по НОХД № 903 по описа на РсРС за 2018 година, поради одобряване на споразумението.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.25 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание. 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: