П Р О Т О К О Л

Гр.Русе,16.05.2018 г.

 

Русенският районен съд, V –ти нак.състав в публично съдебно заседание на, 16.05.2018 година в състав:

                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИЗАР БОЙЧЕВ                                             СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: М.П. ЧЛЕНОВЕ:  С. Б.

 

При участието на секретар:ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА и

Прокурор:ДОБРИН КЕРТИКОВ  сложи за разглеждане на НОХД № 766   по описа за  2018 година докладвано от ...........................................

На поименно повикване в 16:08 часа се явиха:

 

Подс.Д.  К.В., се явява, редовно призован,    лично и със служебния защитник адв.Н.К., определен от РАК и назначен в хода на досъдебното производство.

ЗА РРП – редовно призовани, се явява  прокурор ДОБРИН КЕРТИКОВ.

Председателят на състава запита страните за становище относно даване ход на разпоредителното заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ- Да се даде ход  на делото.

Адв.К.  –Да се даде ход  на делото.

Подс. Д.  К.В. -Да се даде ход  на делото.

 

СЪДЪТ  като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход  на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

 

 

 

 

 

 

-          2   -

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите сключеното между мен и адв.К. със съгласието на   подсъдимия  споразумение. Налице  са всички законови предпоставки относно законосъобразността на предприетото от нас процесуално действие.

 

Адв.К. -Подкрепям становището на прокурора и моля споразумението да бъде одобрено.

 

Подс. Д.  К.В. -Съжалявам за извършеното, моля да одобрите споразумението.

 

Предвид постъпилото писмено споразумение по делото,СЪДЪТ пристъпи към разглеждането му на осн.чл.381 и следващите от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ  направи доклад на делото като прочете споразумението.

 

На осн.чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли  последиците от споразумението, съгласен ли е с тях  и доброволно ли  е подписал споразумението.

 

Подс. Д.  К.В. -Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам  последиците от споразумението, съгласен  съм с  тях, доброволно подписах споразумението.

 

Русенския районен съд  след анализ на доказателствата по делото и като провери постигнатото между страните споразумение  намира за установено следното:

 

Споразумението е допустимо – извършеното престъпление от подсъдимия  не е от видовете, визирани от чл.381, ал.2 от НПК. Имуществени  вреди от престъплението  няма. Споразумението е сключено в  предвидената от закона писмена форма. Същото не противоречи на правилата на морала в  нашето общество. Подписано е от страните с изричното доброволно съгласие на подсъдимия.

 

 

 

 

 

 

                                   

 

-           3   -

 

Предвид всичко изложено сключеното между страните споразумение се явява  законосъобразно, поради което и на осн.чл.382, ал.6 от НПК,СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ВПИСВА в  съдебния протокол окончателно споразумение между РРП и адв.К.  по НОХД  № 766/2018 г. по описа на РРС.

 

Подсъдимият Д.К.В., ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ал. 69 и адрес *** се признава за виновен в това, че:

 

През периода 25.10.2017г.-07.11.2017г. в гр. Русе, противозаконно присвоил чужди движими вещи-1 брой лаптоп марка „Асег”, модел „Aspire 5750G”, със сериен № LXRMSOC047145054CB3400, ведно с 1 брой зарядно устройство за лаптоп, със сериен номер: 84GW1AL0084, на стойност 580,00/ петстотин и осемдесет/ лева, 1 брой чанта за лаптоп марка „HAMA SPORTSLINE I“, на стойност 30,00 /тридесет/ лева и 1 брой оптична безжична мишка, на стойност 10,00 /десет/ лева, всичко на обща стойност 620,00 /шестстотин и двадесет/ лева, собственост на И.К. Костов, ЕГН: **********, от гр. Русе, които владеел-престъпление по чл. 206, ал.1 от НК, на основание чл.54 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РАЗМЕР НА ЕДНА ГОДИНА.

 

И за това, че:

 

На 07.11.2017г., в гр. Русе, потвърдил неистина, в частен документ-писмена декларация, като удостоверил, че дадените в залог движими вещи-1 брой лаптоп марка „Асег“, модел „Aspire 5750G“, със сериен номер: LXRMSOC047145054CB3400, ведно с 1 брой зарядно устройство за лаптоп, със сериен номер: 84GW1AL0084, 1 брой чанта за лаптоп марка „HAMA SPORTSLINE I“, и 1 брой оптична безжична мишка, са негова собственост, в която декларация по силата на Постановление № 40/18.02.2009г. на Министерски съвет, с което е приета Наредба за дейността на заложните къщи, в сила от 27.02.2009г., и конкретна изрична разпоредба-чл. 14, ал. 3 от НДЗК: „....при сключване на договора залогодателят попълва декларация по образец съгласно приложение № 5....“,

 

 

 

 

 

-          4   -

е специално задължен да удостовери истината и употребил този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства пред заемодателя - заложна къща ЗК „Ъндърграунд кредит груп“ ЕООД, ЕИК: 203754299, гр. Русе, с управител Тодорка Борисова Спасова- престъпление по чл. 313, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 54 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РАЗМЕР НА ЕДНА ГОДИНА.

 

 

На основание чл. 23 от НК на подсъдимия Д.К.В. следва да се определи едно общо наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа през изпитателния срок по отношение на подсъдимия Д.К.В. ***.

Веществени доказателства - 1 брой заложен билет № 1812 от 07.11.2017г. и 1 брой Декларация по реда на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи - към делото.

 

 

Разноски - Подсъдимият Д.К.В. следва да заплати по сметка на ОД на МВР Русе 138,14 лева /сто тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки/-за съдебно-ценова и икономическа експертиза и за съдебно-почеркова експертиза.

 

 

На основание чл.381, ал.6 от НПК, прокурорът, адв.К.  и подсъдимия се съгласяват да подпишат постигнатото между РРП и адв.К. със съгласието на  подсъдимия окончателно споразумение по НОХД №  766 /2018  г. по описа на РРС, като подсъдимия се отказва от  разглеждане на  делото по общия ред, предвиден от НПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРОР:.....................              ЗАЩИТНИК:........................

                                             /адв.Н.К./

 

Съгласен съм със  споразумението и доброволно го подписвам.

                                                                                                                                                    ПОДСЪДИМИЯ: ........................

                                    / Д.К.В. /

 

Предвид всичко изложено и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

 

С Ъ Д Ъ Т

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА  споразумение по НОХД № 766/2018 г. по описа на РРС сключено между РРП и адв.К.  и  подс. Д.К.В. с окончателното му съдържание, вписано в съдебния протокол.

 

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подс. Д.К.В., ЕГН: **********, „ПОДПИСКА”.

 

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 766/2018 г. по описа на РРС, V н.с. .

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  16:10  часа.

ПРОТОКОЛЪТ  се изготви  на 16.05.2018 г.

 

СЕКРЕТАР:                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                      СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: