П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. РУСЕ, 09.05.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично съдебно заседание проведено на девети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

    

 Съдебни заседатели: 1. В.В.

    2.  С.Р.

 

 

при участието на секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурор ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА, сложи за разглеждане ЧНД № 660 по описа на РсРС за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава   

 

            На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

            За РсРП – редовно призовани, явява се прокурор ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА.

            Осъден В.Х.М. – редовно призован, доведен от ОЗ „Охрана“ се явява лично и с адв. ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ с пълномощно от днес.

            В залата се явява адв. К.Д. ***, определена за  служебен защитник на осъдения.

            Осъден В.М. – Желая да ме представлява упълномощения от мен защитник.

 

            С оглед обстоятелството, че осъденият си е упълномощил защитник, който именно желае да го представлява в настоящото производство, то съдът намира, че не следва да му бъде назначаван определения служебен защитник и същият следва да бъде освободен.

           

            На основание чл. 274, ал. 1 НПК, съдът разяснява на страните правото им на отводи срещу състава на съда, прокурора, защитника и съдебния секретар.

            ПРОКУРОРЪТ – Не правя искане за отвод.

            Адв.  ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ – Нямам искания за отвод.

            Осъден В.Х.М. - Нямам искания за отвод

           

            Председателят на състава запита страните за становище относно даване ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

            Адв. ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ – Да се даде ход на делото.

            Осъден В.Х.М. – Да се даде ход на делото.

           

            СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

            О П Р Е Д Е Л И

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

ДЕЛОТО СЕ ДОКЛАДВА с прочитане на предложението от прокурорa.

 

            ПРОКУРОРЪТ – Поддържам предложението.

            Адв. ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ – Основателно е искането на прокуратурата и моля да групирате така наложените наказания, като наложите най-тежкото наказание.

            Осъден В.Х.М. – моля да ми групирате наказанията

 

На основание чл. 283 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА писмените доказателства по делото – справка за съдимост, ведно с бюлетини за съдимост.

            ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания и няма да соча други доказателства.

            Адв. ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ – Считам предложението за правилно и законосъобразно. Нямам искания и няма да соча доказателства.

            Осъден В.Х.М. – Поддържам казаното от моя защитник.

 

            СЪДЪТ, като взе предвид липсата на доказателствени искания и след като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

            ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми господин Председател, считам, че спрямо лицето В.Х.М. следва да бъдат обособени три групи на наказания така, както са посочени в предложението, с оглед най-благоприятни вариант за лицето. Предлагам да включите в първа група наказанията, наложени му по НОХД № 1219/2017 г. и НОХД № 1429/2017 г. и двете по описа на Районен съд – Русе, като определите едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал. 4 НК и чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС  да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим. Втората група, която предлагам е да групирате наказанията, наложени на лицето по НОХД № 2009/2017 г.,  НОХД № 2136/2017 г., НОХД № 2254/2017 г. и НОХД № 551/2018 г. всички по описа на Районен съд – Русе, като му бъде определено едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим.

Третата група - да постановите наказанието „ПРОБАЦИЯ” по НОХД № 1506/2017 г. на Районен съд –Русе да се изтърпи отделно от всички останали, като на лицето следва да бъдат приспаднати на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната част от наказанията до момента, а на основание чл. 59, ал. 1 НК следва да му се приспадне предварителното задържане по делата, по-конкретно задържането му по НОХД № 2136/2017 г. по описа на Районен съд - Русе, считано от 22.07.2017 г. до 13.10.2017 г.

 

            Адв. ПЛАМЕН ПАНТЕЛЕЕВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми Съдебни заседатели, считам, че предложението на прокуратурата за групиране на наказанията е правилно и законосъобразно. Действително това е най-благоприятният вариант по отношение на подзащитния ми. Ще Ви помоля да не прилагате чл. 24 НК, тъй като на първо място няма такова искане от прокуратурата и на второ място – подзащияният ми е завършил трети курс в РУ „Ангел Кънчев” и желае да продължи образованието си и да излезе по-бързо от затвора. В този смисъл Ви моля да се произнесете.

            Осъден В.Х.М. – Поддържам казаното от защитника ми.

           

СЪДЪТ, като взе предвид постъпилото предложение на Районна прокуратура - Русе, писмените доказателства по делото и становището на страните, намира следното:

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК.

Образувано е по внесено от Районна прокуратура - Русе предложение за групиране на наказанията, наложени на осъденото лице В.Х.М., с искане да бъде определено едно общо наказание, в размер на най-тежкото, измежду наказанията, наложени му по НОХД № 1219/2017 г. и НОХД № 1429/2017 г. и двете по описа на Районен съд – Русе, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим, както и да му бъде определено едно общо наказание, в размер на най-тежкото, измежду наказанията наложени му по НОХД № 2009/2017 г.,  НОХД № 2136/2017 г., НОХД № 2254/2017 г. и НОХД № 551/2018 г. всички по описа на Районен съд – Русе, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим. Предлага се да се постанови наказанието „ПРОБАЦИЯ” по НОХД № 1506/2017 г. на Районен съд –Русе да се изтърпи отделно. Предлага се, на основание чл. 25, ал. 2 НК да се приспадне изтърпяната част от наказанията предмет на групирането, а на основание чл. 59, ал. 1 НК да бъде приспаднато времето, през което осъденият е бил задържан по делото НОХД № 2136/2017 г. по описа на Районен съд - Русе, считано от 22.07.2017 г. до 13.10.2017 г.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура - Русе поддържа депозираното предложение и релевира доводи, че именно така извършеното групиране се явява най-благоприятното съчетание за дееца.

Защитник на осъденото лице, заема становище, че искането се явява основателно и следва да бъде уважено.

Осъденото лице, поддържа казаното от неговия защитник.

СЪДЪТ, след като съобрази становището на страните и прецени събраните по делото писмени доказателствени средства, намира следното:

Видно от справката за съдимост на осъденото лице, се установява, че същото е осъждано многократно, като последните му осъждания, имащи отношение към приложението на разпоредбите на чл. 25 и чл. 23 НК са както следва:

1. С Определение № 270/12.06.2017 г. по НОХД № 1219/2017 г. по описа на РсРС, е одобрено споразумение, с което на осъденото лице за извършено от него на 24/25.04.2017 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1  НПК му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание е било отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Определението е влязло в сила на 12.06.2017 г.

 

2. С Определение № 301/05.07.2017 г. по НОХД № 1429/2017 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което на осъдения, за извършено от него на 15/16.04.2017 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1  НПК е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК е било отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Определението е влязла в сила на 05.07.2017 г.

 

3. С Определение № 321/19.07.2017 г., постановено по НОХД № 1506/2017 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което на осъденоя, за извършено от него на 29.06.2017 г. престъпление по чл. 194, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК, е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ“ при съвкупност на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Определението е влязло в сила на 19.07.2017 г.

 

4. С Определение № 395/03.10.2017 г. по НОХД № 2009/2017 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което за извършено на 14.07.2017 г. от осъдения престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 НК му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което същият да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим.

Определението е влязло в сила на 03.10.2017 г.

 

5. С Определение № 430/26.10.2017 г. по НОХД № 2136/2017 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което за извършено на 22.07.2017 г. от осъдения престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 2 и т. 4 пр. 2 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 НК му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим.

На основание чл. 59, ал. 1 НК, е приспаднато времето, през което осъденият е бил задържан по делото, считано от 22.07.2017г. – 13.10.2017г.

Определението е влязла в сила на 26.10.2017 г.

 

6. С Определение № 454/13.11.2017 г. по НОХД № 2254/2017 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което за извършено от осъдения на 16.04 - 17.04.2017 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 1 и т. 4 пр. 2 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 НК му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим.

Определението е влязла в сила на 13.11.2017 г.

 

7. С Определение № 83/26.03.2018 г. по НОХД № 551/2018 г. по описа на РсРС е одобрено споразумение, с което за извършено на 10.06-12.06.2017 г. от осъдения престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 1 и т. 4 пр. 2 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 НК му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим.

Определението е влязла в сила на 26.03.2018 г.

 

Престъпленията предмет на НОХД № 1219/2017 г. и НОХД № 1429/2017 г. и двете по описа на Районен съд – Русе, са извършени от осъденото лице, преди да е имало влязъл в сила съдебен акт, за което и да е от тях, поради и което то същите се намират в съотношение на реална съвкупност по между си и определянето на едно общо наказание по тях, се явява процесуално допустимо и законосъобразно, поради и което и на основание чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 НК по тях следва да бъде определено едно общо наказание на осъдения, в размер на най-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал. 4 НК и чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на наказанието. Първото деяние е извършено на 24/25.04.2017г., за което наказанието е влязло в сила на 12.06.2017г., а деянието, предмет на НОХД № 1429/2017г. е извършено на 15/16.04.2017г., за което престъпление, определението на съда, с което е одобрено споразумението е влязло в сила на 05.07.2017г.

 

Престъпленията предмет на НОХД № 2009/2017 г., НОХД № 2136/2017 г., НОХД № 2254/2017 г. и НОХД № 551/2018 г. всички по описа на Районен съд – Русе, са извършени от осъденото лице, преди да е имало влязъл в сила съдебен акт, за което и да е от тях, поради и което същите се намират в съотношение на реална съвкупност по между си и в рецидив досежно осъжданията по НОХД № 1219/2017 г. и НОХД № 1429/2017 г., поради и което определянето на едно общо наказание по осъжданията предмет на НОХД № 2009/2017 г., НОХД № 2136/2017 г., НОХД № 2254/2017 г. и НОХД № 551/2018 г., се явява процесуално допустимо и законосъобразно, с оглед принципа на най-благоприятното съчетание за дееца, поради и което и на основание чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 НК по тях следва да бъде определено едно общо наказание на осъдения, в размер на най-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на наказанието.

Разпоредбата на чл. 25, ал. 4 НК, визира, че когато по някоя от присъдите, включени в съвкупността лицето е било освободено от изтърпяване на наказанието по реда на чл. 66 НК, въпросът за изпълнението на общото наказание се решава при неговото определяне като самият текст, не се изключва възможността за приложението на чл. 66 НК след определяне на общо наказание в рамките на дадена съвкупност. Предпоставките на тази разпоредба, следва да са налични обаче към момента на групиране на наказанията. Ето защо, при данни за последвало, ново осъждане на наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер, разпоредбата на чл. 66 НК не може да намери приложение и определеното общо наказание подлежи на ефективно изтърпяване. (Решение № 35 от 16.02.2010 г. на ВКС по н. д. № 622/2009 г., I н. о., НК)

Отделно от това, с оглед обстоятелството касаещо броя и вида на всички осъждания на дееца, обстоятелството, че предходните му осъждания не са оказали необходимото предупредително и възпитателно въздействие върху него, и за постигане на наказанието, както по отношение на личната, така и по отношение на генералната превантивна функция на наказанието се налага така определеното общо наказание по тези осъждания да бъде изтърпяно ефективно.

 

На основание чл. 25, ал. 2 НК следва да бъде приспадната изтърпяната част от наказанията до момента, както и на основание чл. 59, ал. 1 НК следва да бъде приспаднато времето, през което осъденият е бил задържан по НОХД № 2136/2017 г. по описа на Районен съд - Русе, считано от 22.07.2017 г. до 13.10.2017 г.

 

Наказанието „ПРОБАЦИЯ” по НОХД № 1506/2017 г. по описа на Районен съд – Русе следва да бъде изтърпяно отделно.

 

 

Водим от горното и на основание чл. 306, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ на осъденото лице В.Х.М., ЕГН: **********, измежду наказанията, наложени му по НОХД № 1219/2017 г. и НОХД № 1429/2017 г. и двете по описа на Районен съд – Русе, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ - най-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 25, ал. 4 НК и чл. 57, ал.1, т. 3 ЗИНЗС, първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на така определеното общо наказание.

 

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ на осъденото лице В.Х.М., ЕГН: **********, измежду наказанията, наложени му по НОХД № 2009/2017 г., НОХД № 2136/2017 г.,  НОХД № 2254/2017 г. и НОХД № 551/2018 г., всички по описа на Районен съд – Русе, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ - най-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 25, ал. 4 НК и чл. 57, ал.1, т. 3 ЗИНЗС, първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на така определеното общо наказание.

 

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ на осъденото лице В.Х.М., ЕГН: **********, наказанието „ПРОБАЦИЯ” по НОХД № 1506/2017 г. по описа на Районен съд – Русе, при съвкупност на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА да се изтърпи отделно.

 

 

На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА изтърпяната част на наказанията, както и времето през което осъденият е бил задържан по НОХД № 2136/2017 г. по описа на районен съд - Русе, считано от 22.07.2017 г. - 13.10.2017 г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Русе в петнадесетдневен срок от днес.

 

Препис от настоящото Определение, след влизането му в сила да се изпрати на Районна прокуратура – Русе и Бюро “Съдимост” при Районен съд – Русе.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                       2.

 

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.45 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: