ПРИСЪДА   N      

град Русе, 07. 12. 2017 година

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав, на 07.12.2017год., в открито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА при секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА, в присъствието на районен прокурор К. ИВАНОВ, разгледа докладваното от съдията НОХД N 363 по описа за 2017 год. на РРС и

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подс.С.С.Т., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, за

ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2012год., в с.Красен, обл.Русе, управлявал МПС — л.а. „Рено 19", с рег.№ Р 2414 РС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда — 2,82 на хиляда, установено по надлежния ред — Наредба №30/27.06.2001год. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е осъден с влязла в сила на 23.08.2001год. присъда по НОХД №1725/2001год., по описа на РРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.2 ал.1 от НК и чл.371 ал.1 от НПК, във вр. чл.55 ал1, т.2, бук."Б" и чл.57 ал.2, от НК, го

ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  6 месеца чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично.

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца,

Като на основание чл.55 ал.З, вр.ал.1 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подс.С.С.Т. ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ, като приспада времето, през което подс.Т. е бил лишен от възможността да упражнява това право.

ОСЪЖДА поде. С.С.Т., с гореустановената самоличност да заплати направените по делото разноски, както следва: 34.70лв. по сметка на ОД на МВР — Русе и 172лв. по сметка на РРС.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15дневен срок от днес пред Русенски окръжен съд.

РАОНЕН СЪДИЯ: