Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Русе, 24.04.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Русенският  Районен съд, единадесети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                 Председател : Александър Станчев

 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на  прокурора ……………….

като разгледа  докладваното от съдията АН Дело №616/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е образувано по чл.59 и сл. от ЗАН.

Подадена е жалба срещу наказателно постановление № 314360-F360354/23.01.2018г., издадено от Директор на ТД на НАП гр.Варна, с което на ЕТ“Вили-Видана Исаева”, Булстат № 117078129, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000лв., на основание  чл.185, ал.1 от ЗДДС. 

Жалбата е процесуално допустима и е подадена в установения от закона 7-дневен срок. В жалбата се посочва, че наказателното постановление е незаконосъобразно досежно размера на наказанието и се моли съдът да намали наложената санкция.

Жалбоподателят е редовно призован, не се явява. Не се явява и редовно упълномощения процесуален представител.

За ТД-НАП-Варна се явява редовно упълномощения юриск. С.С., която поддържа атакуваното наказателно постановление.

Русенска районна прокуратура са редовно призовани, не се явява представител.

Съдът, след като се запозна с писмените и гласни доказателства, установи следната фактическа обстановка:

На 20.10.2017г., около 15.50 часа била извършена проверка от служители на ТД НАП-Варна, Офис Русе, на търговски обект, намиращ се в гр.Русе, ул.”Григор Пърличев”№1, експлоатиран и стопанисван от ЕТ“Вили-Видана Исаева”, Булстат № 117078129. Административните служители установили неиздаване на фискален касов бон за консумация на 2 броя кафе на обща стойност 02.60 лв. от монтираното и работещо в обекта фискално устройство /ЕКАПФ/. Нарушението е констатирано, като служителите на НАП-Варна, Офис Русе, са поръчали и консумирали горепосочената напитка в процесния търговски обект, след което не им е издаден фискален касов бон при плащането, а служител в обекта /барман/ им издал за направената покупка от принтиращо устройство „служебен бон-сметка 17703“ . За процесното нарушение адм. служители на изготвили протокол за извършена проверка, въз основа на него е издаден акт за установяване на административно нарушение № F360354/31.10.2017г. и атакуваното наказателно постановление № 314360-F360354/23.01.2018г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по настоящото съдебно производство писмени и гласни доказателства.

Жалбата е основателна досежно размера на наложеното наказание.

Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение и НП са съставени съгласно изискванията на ЗАНН. Фактическите констатации, отразени в АУАН и НП не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а в жалбата се иска единствено намаляване на наложеното наказание.

Съдът намира за безспорно и несъмнено установено по делото, че нарушението по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ е извършено безвиновно и чрез бездействие от ЕТ – жалбоподател, като доказателства за противното по делото не са налице.

Съдът счита, че наложената имуществена санкция в двоен на минималния размер – 1000лв., е неправилно и незаконосъобразно определена от административно наказващия орган съгласно чл.27 от ЗАНН, предвид факта, че това е първо нарушение на жалбоподателя, касае се за малък търговски обект с минимален оборот на парични средства, но същевременно е наложен двоен на предвидената в закона минимална санкция, поради което са налице основания за изменение на атакуваното наказателно постановление.

 

По гореизложените мотиви и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление № 314360-F360354/23.01.2018г., издадено от Директор на ТД на НАП гр.Варна, с което на ЕТ“Вили-Видана Исаева”, Булстат № 117078129, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000лв., на основание  чл.185, ал.1 от ЗДДС, като намалява размера на административното наказание „имуществена санкция” от 1000лв. - на 500 лв.  

 

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – гр.Русе в 14-дневен срок от получаване на известието, че решението е изготвено.

 

 

                                                       

                               Районен съдия: