Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Русе, 24.04.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският Районен съд, единадесети наказателен състав, в публично заседание на десети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                                            Председател : Александър Станчев

 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа  докладваното от съдията АН Дело № 563/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

         

Постъпила е жалба от М.К.Т. /М.С.Т./, от Р.Румъния, до Русенския Районен съд, против наказателно постановление № 38-0000200/08.03.2018г. издадено от Главен инпектор на ОО“АА” гр.Русе, с което за нарушение на чл.101, ал.3, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв., на основание чл.180, ал.1, т.1, пр.4 от ЗДвП.

Жалбоподателят с жалбата си моли съда да отмени  наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Редовно е призован на посочения в жалбата адрес, не се явява. Вместо него се явява упълномощен предстваител, който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата са редовно призовани, не се явява процесуален представител.

Русенската Районна прокуратура са редовно призовани, не изпраща представител и не вземат становище по жалбата.

          Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 08.03.2018г., около 10.50ч.  жалб.М.К.Т. /М.С.Т./, от Р.Румъния, управлявал товарен автомобил “Ман” с рег. № CL 07 ANM и полуремарке с рег. № CL 11 ANM, като в района на ГКПП „Дунав мост“ /изход от Р България/ Ю.С. и Алеф Караосман – инспектори в ОО“АА” гр.Русе осъществявали контрол по спазване правилата за автомобилните превози и спрели за проверка автомобила управляван от жалбоподателя за да му бъде извършена проверка. Констатирали, че водач на автомобила - жалб. М.К.Т. /М.С.Т./ е румънски гражданин и не владее български език. При проверката актос.С. приел, че жалб. М.К.Т. /М.С.Т./, е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.101, ал.3, т.1, пр.3 от ЗДвП,  за което му  съставил АУАН бл.№247646/08.03.2018г., който жалбоподателя подписал /АУАН не бил преведен на български език от оторизиран преводач/.

На 08.03.2018г., въз основа на процесния АУАН, Главен инпектор на Областен отдел “АА” гр.Русе, издал обжалваното наказателното постановление, с което за допуснатото и описано в АУАН нарушение, наложил на жалб. М.К.Т. /М.С.Т./ наказание “Глоба” в размер на 150,00 лв. Така издаденото НП било връчено лично на жалб. М.К.Т. /М.С.Т./.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

Съдът констатира, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са самостоятелно основание за отмяна на НП.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗАНН, АУАН се предявява на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му и да го подпише.

От събраните по делото доказателства по безспорен начин е установено, че жалб. М.К.Т. /М.С.Т./ и бил гражданин на Р Румъния и не владеел български език, поради което, след съставянето на акта и при отсъствието на оторизиран преводач, не бил запознат със съдържанието на акта на разбираем за него език. След като не е ясно дали разбрал съдържанието на акта, той бил лишен и от възможността да упражни правото си на възражение.

Тъй като Законът за административните нарушения и наказания не урежда случаите, в които нарушителят не владее български език, съобразно разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, която препраща за неуредените случаи към НПК, то следва субсидиарно да бъдат приложени правилата на този кодекс. Чл.21, ал.2 от НПК регламентира, че лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език, като в тези случаи се назначава преводач. От горепосоченото следва извода, че в тежест на административния орган е да осигури преводач и да се убеди, че нарушителят е разбрал съдържанието на предявения му акт, както и правата, произтичащи от образуваното по този начин срещу него административнонаказателно производство.

В настоящия случай е ирелевантно обстоятелството, че свидетеля по АУАН –С., му обяснил за нарушението на английски език, както твърди в с.з. /л.20 от делото/. Процесът по установяване на административно нарушение и налагане на съответното наказание следва да се осъществява от компетентните органи, в съответствие със законодателството на Р.България. Това е така, тъй като в случая Съдът може само да предполага дали актосъставителя и свидетеля по АУАН са извършили превод на съдържанието на съответен разбираем за жалбоподателя език. Наличието на затруднения в администрацията, относно извършване на превод на административни документи, независимо от причините, не може да се преценява във вреда на санкционирания и да води до накърняване на правото му на защита в административното производството.  

Изложените процесуални нарушения са съществени, тъй като са довели до накърняване правото на защита на жалбоподателя, като ограничили възможността му пълноценно да организира защитата си още в началната фаза на административното производство, и са опорочили изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалб.М.К.Т. /М.С.Т./, от Р.Румъния.

Ето защо, обжалваното наказателното постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 38-0000200/08.03.2018г. издадено от Главен инпектор на ОО“АА” гр.Русе, против М.К.Т. /М.С.Т./, от Р.Румъния, с което за нарушение на чл.101, ал.3, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв., на основание чл.180, ал.1, т.1, пр.4 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - гр.Русе.

 

 

   

  Районен съдия: