Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Русе, 24.04.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд, единадесети наказателен състав, в публично заседание на десети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                     Районен съдия: Александър Станчев

 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на  прокурора ………………..

като разгледа  докладваното от съдията АН Дело №  534/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е  по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление №17-1085-002804/07.12.2017г., издадено от началник Сектор „ПП” към ОДМВР-гр.Русе, против Г.Т.Н., с ЕГН-**********, за нарушения : 1 - на чл. 40, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв., на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП ; 2- на чл.123, ал.1, т.3, б.”а” от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП ; 3 - на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв., на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП.

Срещу постановлението е подадена жалба от Г.Н.. Жалбата е допустима подадена в законоустановеният срок и в нея се твърди, че издаденото срещу него наказателно постановление е незаконосъобразно и моли то да бъде отменено в частта по т.2 от същото. В жалбата не се оспорват нарушенията, за които са наложени наказания по т.1 и т.3 от НП, поради което и НП е влязло в сила в тези му части и не следва да се обсъжда.

Жалбоподателят е редовно призован – явява се упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата, административно-наказващият орган, не изпраща представител и не релевира становище по същата.

Районна прокуратура-гр.Русе не изпраща представител.

Съдът, след като разгледа жалбата, изложените в нея доводи и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 24.10.2017г., около 15,00 часа, жалб.Н. при движение на заден ход на ул.“Църковна независимост“ предизвикала настъпване на ПТП с материални щети, сответно със задната част на управлявания от нея л.а. „Ситроен ксара Пикасо“, с рег.№ Р 19 12 РН и паркиран л.а. „Фолксваген Голф“, с рег.№ ВР 78 23 ВМ, собственост на св.П., след което напуснала ПТП с автомобила си и отишла на работното си място. Св.П., отивайки да приведе в движение л.а. „Фолксваген Голф“, с рег.№ ВР 78 23 ВМ и установил щетите по него, като същевременно неустановено по делото лице му дал данни за това как изглежда и къде работи жалбоподателка. Св.П. потърсил и намерил на работното и място жалб.Н., която му заявила, че не е разбрала, че е предизвикала процесното ПТП, но въпреки това предложила на св.П. да посетят неин познат – св.В.В., който в качеството си на  брокер бил предоставил/сключил полица на задължителна застрахховка „Гражданска отговорност“ на водача и автомобила на жалб.Н.. Когато посетили офиса на св.В., жалб.Н. предложила на св.П. да попълнят двустранен протокол за ПТП, въз основа на който и признавайки вината си за възникване на ПТП, нейното застрахователно дружество да удовлетвори финансовите претенции на св.П.. Св. П. не пожелал да се извърши такава процедура, като поискал да му се платят щетите на автомобила веднага и в брой от св.В., който отказал да го стори, след което св.П. сигнализирал на тел.112 за настъпилото ПТП органите на Сектор „ПП“ – ОДМВР – Русе. В последствие и във връзка с подадения сигнал, св.Н.К. /мл. автоконтролоьор/ се срещнал с жалб.Н. и св.П., провел беседа с тях и огледал щетите по двата автомобила, преценил обстоятелствата при възникване на инцидента и квалифицирал трите констатирани нарушения по ЗДвП, съставяйки АУАН бл.№ 132630/24.10.2017г., а въз основа на него било издадено атакуваното наказателно постановление. 

По настоящото въззивно производство, в качеството на свидетел е разпитан актос. Н.К., който пресъздава изцяло фактическата обстановка в АУАН. Освен това заявява, че двамата водачи са му оказвали съдействие за изясняване на случая. По делото са дали гласни показания още св.св.Г.П., В.В. и И.Й., които спомагат за изясняване на възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

При така очертаната фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Жалбата е частично основателна.

Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен съгласно процесуалните изисквания на ЗАНН, но НП е незаконосъобразно в обжалваната му част по т.2, съобразно събраните по делото доказателства.

По отношение на т.2 от НП, съдът достига до извода, че жалб.Н. не е извършила нарушението по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” от ЗДвП, според който водачът, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди трябва да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието. Безспорно цялостното поведение на водача – жалбоподател не е било в противоположна насока от вмененото му законосъобразно поведение. Н., след настъпване на ПТП с материални щети, макар и да е напуснала местопроизшествието /по делото не е установено, дали от субективна гледна точка е възприела настъпването на удара между нейния и паркирания автомобил, както първоначално е твърдяла и както е споделила на св.Й./, в последствие е съдействала на св.П. за удовлетворяване на претенциите му като пострадал от настъпилото ПТП, т.к.  по нейна инициатива двамата са посетили веднага застрахователен брокер /св.В./, с оглед да сключат двустранен протокол за ПТП, в който да се посочи Н. като виновен участник в ПТП, но св.П. не е пожелал да се извърши такава законова процедура, поискал е пари в брой от Н. и В. и се е обадил на тел.112. Освен това при разпита му в с.з., св.К., който е актосъставител по делото, заявява, че и двамата водачи са му оказали  пълно съдействие за изясняване на релевантни факти и обстоятелства при възникването на ПТП с материални щети по двата автомобила и последвалите им действия като водачи и участници в инцидента.

По гореизложеното, съдът намира, че въз основа на писмените и гласни доказателства по делото, не може да се изведе несъмнен извод, че от обективна и субективна страна жалб.Н. е извършила вмененото и нарушение по т.2 от НП, поради което същото в тази му част следва да се отмени, а в останалата му част следва да се потвърди, като необжалвано.

По гореизложените мотиви и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

                                                                                  

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1085-002804/07.12.2017г., издадено от началник Сектор „ПП” към ОДМВР-гр.Русе, против Г.Т.Н., с ЕГН-**********, в частта в която за извършено нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДП е наложено наказание „Глоба” в размер на 50,00 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                   Районен съдия :