Р Е Ш Е Н И Е

 

 

град Русе, 19.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на двадесет и първи март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора …....……………, като разгледа докладваното от съдия Йорданов АНД 388 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

Производството по делото е образувано по жалба на „ДИД – Детски свят” ЕООД, депозирана против наказателно постановление № 182416/15.02.2016г., издадено от Зам. Директор на ТД на НАП - Варна, с което на дружеството жалбоподател, на основание чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства на Министерство на финансите, вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС.

С жалбата се ангажират твърдения, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание дружеството жалбоподател, чрез процесуалния си представител, поддържа депозираната жалба. Релевира доводи, че при издаването на НП са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, а именно различна правна квалификация на нарушението в АУАН и НП, тъй като в АУАН е посочена като нарушена разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства на Министерство на финансите, а в НП като нарушени са посочени разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и ал. 2, които според процесуалния представител на дружеството жалбоподател съдържат два различни състава на административно нарушение, които не могат да бъдат осъществени едновременно. Твърди се, че не е доказано касовата наличност в началото на работния ден да е била нула лева. Развиват се подробни съображения във връзка с ангажираните доводи, че ал. 1 и ал. 2 на чл. 33, касаят самостоятелни състави на нарушения, които не могат да бъдат осъществени в идеална съвкупност. На последно място се релевират доводи, че административнонаказващият орган не е изложил мотиви, във връзка с индивидуализацията на наказанието и определяне на същото над минимума на предвиденото в закона.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалният си представител, заема становище за неоснователност на депозираната жалба и моли да бъде постановено решение, с което да бъде потвърдено оспореното наказателно постановление. В подкрепа на това се ангажират твърдения, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения досежно правната квалификация, която е дадена в АУАН и НП. Посочва се, че дружеството е отразявало едновременно промяната в касовата наличност и чрез фискалното устройство и чрез книгата за дневните финансови отчети.

Районна прокуратура – Русе, редовно призована, не изпраща представител.

Жалбата изхожда от активно процесуално легитимирано лице, по отношение на което е ангажирана административнонаказателна отговорност. Депозирана е в преклузивния срок за обжалване, касае подлежащо на обжалване наказателно постановление, поради и което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество досежно нейната основателност.

СЪДЪТ‚ след като обсъди инвокираните от страните фактически и правни доводи, прецени събраните по делото доказателства, и извърши служебна проверка на обжалваното наказателно постановление, съгласно изискванията на чл. 314 НПК, вр. чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на АУАН № F 189808/11.11.2015 г., против дружеството жалбоподател, за това, че на 09.11.2015 г., при извършена проверка на търговски обект - кафе-сладкарница, намиращ се на адрес: гр.Русе, ул. „Хан Крум“ № 6, стопанисван и експлоатиран от „ДИД - ДЕТСКИ СВЯТ“ ЕООД, ЕИК: 117612017, било установено, че дружеството не е изпълнило задължението си да отрази всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми, или да отбележи промените в книгата за дневни финансови отчети, за дата 09.11.2015 г., в момента на извършеното с точност до минута. Установена е била разлика в размер на 181,02 лв. между фактическата наличност в касата (213,16 лв.) и тази, разчетена от ФУ (32,14 лв.). Установено е било, че нарушението не е довело до неотразяване на приходи, както и че се касае за първо нарушение.

Въз основа на така установени факти, актосъставителят е приел, че дружеството е осъществило състав на административно нарушение по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерството на финансите.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателното постановление, с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като на дружеството жалбоподател, на основание чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева

Посочената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства и писмените доказателствени средства – показанията на разпитания в процесуалното качество на свидетел актосъставител, АУАН № F189808/11.11.2015г., Протокол за извършена проверка № 0208814/09.11.2015 г., Дневен отчет от 09.11.2015 г., Декларации, Опис на касова наличност, Смени – отчет.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът намира, че следва да бъдат изведени следните правни изводи:

При издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения при описанието на нарушението и правната квалификация на деянието, които нарушения са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице да разбере, за какво конкретно нарушение е ангажирана неговата отговорност.

Видно от обстоятелствената част, както на АУАН, така и на НП, и дадената правна квалификация на установените факти от страна на административнонаказващия орган, отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерството на финансите. Цитираните разпоредби регламентират два начина за регистриране на промяна в касовата наличност, извън случаите на продажба, а именно промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ, което съдържа операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми – ал. 1 и промяна на касовата наличност за ФУ, които не притежават такава операция, в който случай в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута – ал. 2 на чл. 33.

Всяка една от тези две разпоредби вменява на адресата различни задължения за регистрация на промяната в касовата наличност, в зависимост от това дали фискалното устройство има функции - „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми или не разполага с такива и не е налице хипотеза, в която двата състава на нарушение да са осъществени в идеална съвкупност, доколкото двете хипотези са взаимоизключващи се и не може при наличието на едно ФУ в обекта, да бъдат осъществени и двете хипотези на чл. 33 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства на Министерството на финансите.

От описанието на нарушението и дадената му правна квалификация, административнонаказващият орган е приел, че дружеството не е изпълнило свое задължение, касаещо както промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ, което съдържа операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми – ал. 1 и промяна на касовата наличност, за ФУ, които не притежават такава операция, в който случай в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута – ал. 2.

Така описано нарушението, съществено ограничава правото на защита на санкционираното лице, тъй като не може да бъде установено какво точно нарушение се твърди, че е извършило дружеството и за какво е санкционирано, доколкото както бе посочено по-горе двата начина на регистрация са алтернативни и се изключват един друг и от така описаното нарушение не става ясно, при наличието на разлика в размер на 181,02 лева между фактическата наличност в касата и тази, разчетена от ФУ, в какво се състои самото нарушение - дали в това, че не е налице отбелязване на промяната на касовата наличност чрез операция служебно изведени/служебно въведени или че не е налице отбелязване в касовата книга.

В този смисъл е и Решение на Административен съд – Русе от 05.08.2016г. постановено по КАНД № 222/2016г.

На следващо място следва да бъде посочено, че както в АУАН, така и в НП, нарушението не е описано по изискуемия от закона начин, съгласно разпоредбите на чл. 42, т. 4 и чл. 57, т. 5 ЗАНН, тъй като както АУАН, така и НП не съдържат посочване на всички релевантни за съставомерността на деянието факти, а именно на коя операция се дължи установената разлика - на въвеждане или извеждане на пари от касата, както и не е посочено дали конкретното фискално устройство, находящо се обекта притежава операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

В този смисъл е и Решение от 22.05.2017 г. на Административен съд – Русе, постановено по КАНД № 83 по описа на съда за 2017г.

 

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН‚ съдът

 

               

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 182416/15.02.2016г., издадено от Зам. Директор на ТД на НАП - Варна, с което на „ДИД – Детски свят” ЕООД, ЕИК: 117612017, със седалище и адрес на управление град Русе, ул. „Хан Аспарух“ № 10А, на основание чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева, за нарушение по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства на Министерство на финансите, вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: