Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 20.04.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на двадесет и седми март, през две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                                            

Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Албена Соколова, като разгледа  докладваното от съдията АН Дело № 286/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от С.Р.Ф.,***, до Русенския Районен съд против наказателно постановление № 17-1085-002914/20.12.2017г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР гр.Русе, в частта, с която за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1, т.2 от с.з. му били наложени административни наказания “Глоба” в размер на 1000.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

          Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител.

Русенската Районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Нарушителя, редовно призован, не се явява. Вместо него се явява упълномощен процесуален представител, който моли Съда да отмени наказателното постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения при съставеното на АУАН, алтернативно, да бъде приложена санкционната норма на чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП.

 

          Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

 

В нощта на 09 срещу 10.12.2017г., жалб.С.Ф. консумирал алкохол – уиски. Независимо от това, в ранните часове на 10.12.2017г. привел в движение лек автомобил „БМВ 525 Д“ с рег.№ СС 42 34 МС и го управлявал по улиците на гр.Русе. Около 01.08ч. жалбоподателят управлявал лекия автомобил по ул.”Княжеска” в гр.Русе. По същото време и на същата улица, пред дом №36 осъществявали дейност по контрол за безопасност на движението свид.Д.Ч. и Н. К.  – младши автоконтрольори в Сектор Пътна полиция Русе. Те видели приближаващият към тях автомобил и го спрели за проверка. В хода на проверката полицейските служители установили, че автомобила се управлява от жалб.Ф., като им направило впечатление, че същият лъха на алкохол. Поради това му била извършена алкохолна проба с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510”. Уредът отчел наличие на алкохол в издишваните от жалбоподателя пари в размер на 0.80 на хиляда. Било установено също така, че жалб.Ф., не носи контролният талон към свидетелството си за управление на МПС.

С оглед установеното, свид.Ч. съставил на жалб.С.Ф. АУАН за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 и по чл.10, ал.1, т.1 от ЗДвП. Тъй като жалб.Ф. изразил несъгласието си с показанията на техническото средство, на същия бил му връчен и талон за изпращане на медицинско изследване в МБАЛ-Русе. В указания в талона срок, на Ф. било извършено медицинско изследване и му била взета кръвна проба. Същата била изследвана в химическата лаборатория на БНТЛ-Русе, като от заключението на химическата експертиза, в кръвта на жалбоподателя се доказало наличие на етилов алкохол в количество 0.94 на хиляда.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение и експертното заключение, било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя С.Ф. за нарушението по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП били наложени административни наказания “Глоба” в размер на 1000.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца, а за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП – наказание „Глоба“ в размер на 10лв.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

При съставяне на АУАН и издаване на Наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението по т.1 било описано пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя Ф. да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административно-наказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си.

 

По отношение нарушението по т.1 от НП:

От събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че съставът на административното нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е осъществен виновно от жалбоподателя. В тази насока фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства, безспорно е установена самоличността на нарушителя и виновното извършване на нарушението.

Безспорно е налице концентрация на алкохол в кръвта на жалб.С.Ф. над допустимите граници от 0.5 на хиляда, а именно 0.94 на хиляда.

Установяването на тази концентрация станало по надлежния ред, а именно при спазване изискванията на Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Съгласно чл.1, ал.3, изр.1 от цитираната наредба, употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на технически средства и медицински изследвания. В конкретния случай това е станало посредством химическо лабораторно изследване на кръвта на жалбоподателя.

          Установява се по несъмнен начин, че именно жалбоподателя Ф., след употреба на значително количество алкохол привел в движение и управлявал по улиците на гр.Русе л.а.„БМВ 525 Д“ с рег.№ СС 42 34 МС.

Предвид това Съдът приема, че нарушението е безспорно установено, поради което и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалб.Ф. за това нарушение.

Съдът намира, че административнонаказващият орган правилно приложил санкционната норма на чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП и законосъобразно индивидуализирал размера на всяко от наказанията, предвидени за това нарушение в техния абсолютен размер. Безспорно било установено, въз основа на химическото лабораторно изследване, че концентрация на алкохол в кръвта на жалб.С.Ф. била 0.94 на хиляда и като такава попадала в границите от 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда, в който случай е приложима санкционната норма на чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП. В конкретният случай, установената преди това с техническото средство концентрация не може да намери приложение, тъй като жалб.Ф. изразил изричното си несъгласие с показанията на техническото средство, което собственоръчно вписал и в талона за медицинско изследване. При това положение, съобразно чл.3, ал.2, т.2 от Наредбата, установяването на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с химико-токсикологично лабораторно изследване, когато лицето не приема показанията на техническото средство или теста.

Предвид изложеното Съдът намира, че в тази му част, наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

По отношение нарушението по т.2 от НПК:

Съдът приема, че с оглед изложеното в жалбата и в становището на процесуалният представител на жалбоподателя, в хода на съдебните прения, жалб.С.Ф. не обжалва НП по отношение наказанието наложено за нарушението по т.2 от НП.

Поради това, по отношение наказанието наложено на жалб.С.Ф. за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е налице липса на жалба, респективно, в тази му част като необжалвано и на осн. чл.64, б.”б” от ЗАНН наказателното постановление влязло в сила.

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-1085-002914/20.12.2017г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР гр.Русе, в частта, с която за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП на С.Р.Ф.,***, ЕГН-**********, били наложени административни наказания “Глоба” в размер на 1000.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

 

 

Районен съдия: