Р Е Ш Е Н И Е     

гр.Русе, 03.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският районен съд, втори наказателен  състав, 

в публичното заседание на  02.04.2018год., в състав:

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

при  секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

като разгледа докладваното от съдията АНД 285/18год.,

по описа на РРС, за да се произнесе съобрази следното:

                  

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от Н.Р.Д., ЕГН:********** ***, против наказателно постановление 17-0453-000275/2018год. на началник  РПУ – Сливо поле към ОДМВР-Русе, с което за  нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДП, на основание чл.177 ал.1, т.2  от с.з. му е  наложено административно наказаниеглоба, в размер на 100 лева. Моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно.

          Представител за наказващия орган не се явява.

          РРП не взема становище по жалбата.

          Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, установи следната фактическа обстановка:

          На 26.12.17год., в с.Борисово, жпод.Д. управлявайки л.а.”Фолксваген Голф”, с рег.№ Р5791РК, бил спрян за проверка. Проверяващите поискали да представи свидетелство за управление на ПС и контролния талон, които жалбоподателят представил. Длъжностното лице установило, че жалбоподателят управлявал МПС без да притежава валидно свидетелство за управление на ПС – същото било с изтекъл срок на валидност до 13.12.2017год. Жпод.Д. обяснил, че имал издадено валидно свидетелство за управление на ПС, но не бил си го вземал тъй като нямал време. Без да провери направеното възражение, за констатираното бил съставен акт, обвиняващ го за  нарушения на 150А ал.1 от ЗДП, който жпод.Д. подписал без възражение. Впоследствие било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което за констатираните нарушения жалбоподателят бил санкциониран с горепосочените санкция.

          С жалбата срещу наказателното постановление жпод.Д. приложил копие от надлежно издаденото му валидно свидетелство за управление на ПС, от което се установява че последното е със срок на валидност от 01.12.2017г до 01.12.2027год.

          Съдът, след като взе предвид така установената фактическа обстановка, доводите на жалбоподателя, както и приложените по делото писмени доказателства, прави следните изводи:

          Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

          Въз основа на приетата фактическа обстановка административно –наказващият орган неправилно приел, че жалбоподателят  нарушил чл. 150 А, ал. 1 ЗДП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДП е наложил административно наказание – глоба в размер на 100 лева. Представеното СУМПС към жалбата и оригинала в съдебно заседание установяват по безспорен начин, че към дата 26.12.2017год. жпод.Д. притежавал валидно свидетелство за управление на ПС, но към момента на проверката не го представил на св.Г., тъй като не го бил взел от ОДМВР. При така установеното съдът преценява, че жпод.Д. неправилно е санкциониран за нарушение на чл.150а от ЗДвП. Извършеното от него деяние следва да бъде подведено под друга нарушена от него норма и след като длъжностните лица не са извършили проверка на направеното от него възражение са издали актовете си при неизяснена фактическа обстановка.

          По изложените съображения жалбата се явява оснвателна, а наказателното постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.       

          Така мотивиран и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН, съдът                                            

                                           

Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление 17-0453-000275/2018год. на началник  РПУ – Сливо поле към ОДМВР-Русе, с което за  нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДП, на основание чл.177 ал.1, т.2 от ЗДвП на Н.Р.Д., ЕГН:********** ***, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 100 лева

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Русенски административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

                                                                       

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................