Р Е Ш Е Н И Е  № 190

гр.Русе, 26.03.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Русенският Районен съд, четвърти наказателен състав в публично заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и осеммнадесета година в състав:

 

                                        Председател: Венцислав Василев

                                        Съдебни заседатели :

 

 

при участието на секретаря Юлия Острева …………………………………...

и в присъствието на  прокурора…………………………………………………..

        Като разгледа  докладваното от съдията НАХ Дело № 266/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е жалба от С.Н.С. против наказателно постановление № 18-1085-000059/29.01.2018г., издадено от Началник група при сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Русе. Същият моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

        Жалбоподателят, редовно призован не се явява, не се представлява  и не взема становище по жалбата.

        Ответникът по жалбата, редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Русенската  Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

         Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, категории „В“ и „АМ“ и в 16,57 ч. на 31.08.2017г. в гр.Русе по бул.“Христо Ботев“ управлявал л.а.“БМВ 320 Д“ с ДК № Р 07 52 КА, собственост на „Фреш Ауто 2“ ЕООД, управлявано и представлявано от него. Този автомобил бил засечен от мобилно автоматизирано техническо средство, измерващо скоростта да се движи в посоченото време и място  със скорост от 106 км/ч, след приспадане на толеранса от 3 % при максимално разрешени, в този пътен участък 50 км/ч., като такъв в населено място. След разпечатване на информацията от МАТС и приложения клип било установено, че автомобилът допуснал превишението на скоростта е собственост на „Фрешком-2“ ЕООД. Жалбоподателят бил поканен да се яви в сградата на АНО, където попълнил декларация по чл.188 от ЗДвП, че автомобилът е управляван от украински гражданин. Била направена справка в АИС „граничен контрол“, от която се установило, че този украински гражданин към 31.08.2017г. не е бил в страната. След това жалбоподателят посочил, че автомобилът е управляван от молдовски гражданин, като от справката в АИС „граничен контрол“ пък се установило, че последният никога не е влизал в България. Бил съставен АУАН против жалбоподателя, а въз основа на него АНО издал обжалваното НП, с което му било наложено наказание „глоба” в размер на 750 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение по чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП, за това, че не носи контролния си талон.

 

        Тази фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните в хода на делото  доказателства.

 

Жалбата е допустима, защото е подадена в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП и от лице, което има право на това, но разгледана по същество е частично основателна.

        Нарушението съдът намира, че е безспорно установено и доказано по несъмнен начин. Съдът намира, че жалбоподателят не оборва законовата презумпция, че той е извършил нарушението, тъй като автомобилът, с който е извършено същото е собственост на юридическо лице, на което той е едноличен собственик на капитала, а едновременно с това и управител на същото.

        Единственото възражение, което прави жалбоподателят се изразява в това, че нарушението на режима на скоростта  не е извършено от него, тъй като други лица са управлявали превозното средството към датата и часа на нарушението. Това възражение е неоснователно и като такова следва да се остави без уважение, защото от събраните в хода на преписката доказателства се установява, че и двете лица, които той сочи към момента на нарушението не са били в страната, като едното дори никога не е влизало в нея. Не е основателно и възражението, че доколкото жалбоподателят е собственик на автокъща, която продава около 10 регистрирани и около 50 нерегистрирани превозни средства и всеки ден различни лица изпробват различни автомобили, не може да знае  кой кога точно какъв автомобил управлява. Това е така, защото  негово задължение е да си създаде такава организация на работа, при която или да знае със сигурност тези обстоятелства или лично или чрез негов служител, присъствайки при изпробване на автомобил да не се допуска извършване на административни нарушения, вкл. превишение на скоростта – в противен случай е налице хипотезата по чл.188 ал.1 изр.2 от ЗДвП и по силата на тази разпоредба той ще носи отговорност за всяко извършено административно нарушение по ЗДвП. При това положение съдът намира, че обосновано и законосъобразно е ангажирана отговорността на жалбоподателя за това нарушение и НП следва да бъде потвърдено в тази му част. Размерът на кумулативните санкции е от характера на абсолютно определените и размерът им не зависи от волята на АНО  и на съда.

        НП е незаконосъобразно в частта за нарушението по чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП.  Това е така, защото няма как обективно да е било ясно към момента на проверката дали жалбоподателят носи или не носи контролен талон, тъй като същият не е спрян за проверка към момента на извършване на нарушението. При това положение съдът намира, че обжалваното НП в тази му част е  незаконосъобразно и необосновано и следва да бъде отменено досежно тази санкция.

                                  

        С оглед на изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът:

 

                                                   

                                          Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-1085-000059/29.01.2018г., издадено от Началник група при сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Русе, с което на С.Н.С. с ЕГН ********** му е наложено наказание „глоба“ в размер на  750 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-1085-000059/29.01.2018г., издадено от Началник група при сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Русе, с което на С.Н.С. с ЕГН ********** му е наложено наказание „глоба“ в размер на  10 лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП.

        Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и АНО.

        Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Русенски административен съд.

         

       

                                                                Районен съдия :