РЕШЕНИЕ

 

гр. Русе, 11.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ наказателен състав, в публично заседание на 21.03.2018 година, в състав :

                                                         

                                                            Районен съдия: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА      

 

при секретаря МИРОСЛАВА ПЕНЕВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 139 по описа за 2018 г., за което съобрази, че производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от Р.С.Р. ЕГН: ********** ***-0000622 / 12.12.2017 г. на Главен инспектор в ОО „АА” - гр.Русе, определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвП; чл.189, ал.12 ЗДвП и чл.47, ал.2 ЗАНН, с което за нарушение на чл.8, §2,  изр. 2 от Реглам. 561 / 06 вр.  чл.4, буква „ж”, второ тире  вр. чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание  чл.93б, ал.7, т.3 от ЗАвПр и за нарушение на чл.34, §6, буква "б" от Регламент (ЕС) № 165 / 2014 е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. на основание  чл.93в, ал.15, т.3, предл.2 от ЗАвПр.

Сочат се съображения за незаконосъобразност и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на НП и се иска неговата отмяна.

РсРП редовно призовани, не изпращат представител.

ОО „АА"  гр. РУСЕ - редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните доказателства по делото приема за установена следната фактическа обстановка:

На 22.11.2017 г. свид. К.И.Ц., на длъжност Инспектор към ОО "АА" - Русе се, е съставил АУАН спрямо жалб. Р.Р. за това, че на 22.11.2017 г., около 07:30 часа в град Русе, ГКПП ''Дунав мост" изход Р. България като водач на товарен автомобил "ДАФ ФТ95 ХФ 430" кат. N3 peг. № Х6409КА оборудван с аналогов тахограф инд. № 0143248 с полуремарке кат. 04 с peг. № Х0363ЕМ, двете ППС собственост на ЕТ "***" ЕИК: ****, е извършвал международен обществен превоз на товар от България за Румъния, видно от CMR от 21.11.2017 год. ,като:

-  Водачът не е ползвал намалена дневна почивка от най-малко 9 последователни часа за периода 04:00 часа на 15.11.2017 г. до 04:00 часа на 16.11.2017 г. - установена почивка около 3 часа. Място на нарушението - Р. България, видно от тахографски листи 14.11.17-16.11.17 г.;

-   Не е попълнено мястото на приключване на използването на тахографски листи 14.11-16.11.2017 г.

В АУАН е отразено, че първото нарушение е във връзка с изискванията на чл.8 от Регламент /ЕО/ № 561/2006 на Европейския парламент и на съвета и издаден на основание чл.78, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, касаещ различните периоди от работното време на водачите, а второто нарушение, което е описаното е квалифицирано като нарушение на чл.34, § 6, буква "б"от Регламент /ЕС/ № 165/2014.

След съставянето на АУАН е последвало издаването на обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от АУАН, НП, тахографски листи и от показанията на актос. Ц..

С оглед установеното, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

 Съдът не констатира нарушение на разпоредбите на чл.42 от ЗАНН – относно описанието на нарушението. В АУАН е направено пълно и детайлно описание на нарушението, датата и мястото на извършване, както и на обстоятелствата при които е извършено. Посочени са и законовите разпоредби, които са нарушени. Отразени са всички данни относно индивидуализацията на нарушителя.

 Спазено е от страна на АНО на изискването на чл.57, ал.1 от ЗАНН, а именно в издаденото НП да бъде дадено пълно описание на нарушението, на обстоятелствата, при които е извършено, на доказателствата, които потвърждават извършеното административно нарушение.

 Съдът, счита че съгласно всички приложени по делото писмени и устни доказателства – отразени в АУАН, в НП и събраните в съдебно заседание доказват по безспорен начин извършените нарушения.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвПр при извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, наричан по-нататък "Регламент 561/2006" и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.), наричана "AETR".

В конкретния случай, водачът на провереното ППС попада сред лицата, на които е вменено посоченото в цитираната разпоредба задължение да спазват така описаните международни актове, сред които и Регламент (ЕО) № 561/2006, което става ясно от описанието на автомобила, който е управлявал, дадено в АУАН като категория N3 (съгласно ЗДвП с допустима максимална маса над 12 тона).

В разпоредбата на чл.8 от Регламент (ЕО) № 561/2006 - §1 е посочено, че водачът ползва дневни и седмични почивки. В §2 от същия член е посочено, че за всеки период от 24 часа след края на предходната дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да е ползвал следващата дневна почивка.

Съгласно чл.4, б."ж" от Регламента „дневна почивка“ означава дневен период от време, през което водачът може свободно да разполага със своето време и който включва „нормална дневна почивка“ и „намалена дневна почивка“. В случая е нарушена разпоредбата визираща „намалена дневна почивка“, което означава всеки период с продължителност от поне 9 часа, но по-къс от 11 часа. В случая водача на товарния автомобил е извършил описаното в НП нарушение, тъй като частта от дневната почивка на същия, която попада в този 24-часов период (04:00 часа на 15.11.2017 г. до 04:00 часа на 16.11.2017 г.)  трябва да е поне 9 часа, но да е по-къса от 11 часа, тогава въпросната дневна почивка се разглежда като намалена дневна почивка. Видно от показанията на актос. Ц. водача на товарния автомобил е „почивал” едва 3 часа, тъй като същият е извършвал престой в опашка от товарни автомобили и след приключване на престоя в опашката същият е следвало да почива 9 последователни часа. Същия не е почивал нужните по закон часове, а е продължил да се движи по маршрута си, поради което съдът счита, че водачът е извършил описаното в АУАН и НП нарушение.

Посоченият в АУАН и НП Регламент (ЕС) № 165/2014 г., чиито разпоредби се твърди да са нарушени носи наименование като такъв относно тахографите в автомобилния транспорт.

Съгласно чл.34, §6, буква "б" от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. всеки водач на превозно средство оборудвано с аналогов тахограф въвежда върху своя тахографски лист дата и мястото, където започва използването на тахографския лист и датата и мястото където приключва използването на същия. С оглед на изложеното става ясно, че на датата на нарушението, посочена в АУАН и НП, жалбоподателят действително не е изпълнил стриктно изискването на чл. чл.34, §6, буква "б" да посочи „мястото на приключване на тахографския лист” за датите 14.11. и 16.11.2017 г.

Правилно АНО е ангажирал отговорността на жалбоподателя по чл.93б, ал.7, т.3 от ЗАвПр, която предвижда, че водач, който не спазва изискванията относно намалената дневна почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006, в друг нормативен акт или в AETR, се наказва за намаляване на времето за намалена дневна почивка над 2 часа - с глоба 1500 лв. Също така отново правилно е ангажирана отговорността на същия и по реда на чл.93в, ал.15, т.3, пр.2 ЗАвПр, която предвижда, че водач, който не е попълнил на тахографския лист мястото на приключване използването на тахографския лист, се наказва с глоба 500 лв. Доколкото за горецитираните нарушения са предвидени административни наказания в твърд размер, то наказващият орган не е имал възможност за преценка на различните обстоятелства по чл.27 от ЗАНН.

По време на производството по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания съдът не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, обуславящи отмяна на НП. По този начин съдът отхвърля възраженията на жалбоподателя посочени в жалбата като неоснователни, поради посочените по-горе съображения и доводи и прие за доказани твърденията на актосъставителя и АНО. Изложеното води до извода, че НП се явява законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Мотивиран от горното и на основание чл 63 и сл. от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 38-0000622 / 12.12.2017 г. на С. С. И. - Главен инспектор в ОО „АА” - гр.Русе, определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвП; чл.189, ал.12 ЗДвП и чл.47, ал.2 ЗАНН, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, с което на основание чл. 53 от ЗАНН за нарушение на за нарушение на чл.8, §2,  изр. 2 от Реглам. 561 / 06 вр.  чл.4, буква „ж”, второ тире  вр. чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвПр на Р.С.Р. ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. по чл.93, ал.7, т.3 от ЗАвПр и за нарушение на чл.34, §6, буква "б" от Регламент (ЕС) № 165 / 2014 на Р.С.Р. ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. по чл.93в, ал.15, т.3, предл.2 от ЗАвПр.

 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред РАдмС.

 

                                                 

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: